Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

 • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

 • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

 • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

 • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

 • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Pediatria

Cartera de Serveis

 

· Cartera d’Immunologia pediàtrica

· Immunologia Pediàtrica

o Protocols d’immunodeficiències

  • · Història clínica orientada per problemes

  ID congèniques

  ID secundàries o adquirides

  • · Protocol diagnòstic escalat

  ID congènites

  ID secundàries

  • · Protocol terapèutic

  Etiològic

§ Antiretrovirals

  Substituiu

§ Gammaglobulina endovenosa

  Preventiu

§ Control d’infeccions

  Simptomàtic

§ Tractament d’infeccions

§ Tracament de les complicacions

o Prestació assistencial en tècniques diagnòstiques en immunodeficiències

  • · Immunodeficiències congènites per deficiència d’anticossos (cèl·lules B) humorals

  Quantificació d’immunoglobulina G en sèrum

  Quantificació d’immunoglobulina G en LCR (líquid cefaloraquidi)

  Quantificació d’immunoglobulina G en rentat broncoalveolar

  Quantificació d’immunoglobulina A en sèrum

  Quantificació d’immunoglobulina A en LCR (líquid cefaloraquidi)

  Quantificació d’immunoglobulina A en llet materna

  Quantificació d’immunoglobulina M en sèrum

  Quantificació d’immunoglobulina M en saliva

  Quantificació d’immunoglobulina M en LCR (líquid cefaloraquidi)

  Quantificació d’immunoglobulina D en sèrum

  Quantificació d’immunoglobulina E en sèrum

  Quantificació d’immunoglobulina A secretora

  Quantificació de les subclasses d’IgG:G1

  Quantificació de les subclasses d’IgG:G2

  Quantificació de les subclasses d’IgG:G3

  Cuantificación de les subclases d’IgG:G4

  Quantificació d’anticossos IgG anti-Haemophilus (prevacunació)

  Producció d’anticossos IgC antipneumococ (prevacunació)

o Protocols diagnosticoterapèutics en l’al·lèrgia infantil

  • · Asma
  • · Rinitis
  • · Rinoconjuntivitis
  • · Tos espasmòdica
  • · Al·lèrgia alimentària
  • · Al·lèrgia a les proteïnes de la llet de vaca
  • · Al·lèrgia a les proteïnes de l’ou
  • · Al·lèrgia al làtex
  • · Dermatitis atòpica
  • · Urticària aguda i crònica
  • · Al·lèrgia als fàrmacs

o Prestació assistencial en al·lergologia infantil

  • · Proves cutànies

  Prick

  • · Exploració funcional

  Espirometria

  Espirometria forçada (corba flux/volum)

  Prova de broncodilatació

  Monitoratge de PFIN i PEF

  Mesura de resistència de les vies aèries per interrupció de flux

  Mesura de l’òxid nítric exhalat

  • · Proves de provocació

  Bronquial

§ Específica (metacolina, histamina, esforç)

  Oral

§ Aliments

§ Additius

· Cartera de Reumatologia Pediàtrica

· Reumatologia Pediàtrica

o Dades comunes

  • · Hospitalització
  • · Consultes Externes
  • · Hospital de Dia
  • · Projectes específics
  • · Participació institucional
  • · Participació comunitària

o Artrocentesi i punció evacuadora

o Estudi de l’estàtica i de la marxa del peu

  • · Podometria

o Rehabilitació

o Elaboració de fèrules i d’ortèsis

o Estudi del líquid sinovial

  • · Estudi en fresc
  • · Recompte cel·lular

o Capil·laroscòpia

o Test de Patergia

o Test de Schirmer

o Estat nutricional

o Densitometria òssia d’ultrasons

o Infiltracions intraarticulars i de parts toves

o Teràpia específica parenteral

  • · Polsos d’immunomoduladors i teràpia gènica
  • · Polsos d’immunoglobulines
  • · Administració de bifosfonats
  • · Polsos de corticosteroides

· Cartera de Nefrologia Pediàtrica

· Nefrologia Pediàtrica

o Dades comunes

  • · Hospitalització
  • · Consultes Externes
  • · Hospital de Dia
  • · Protocols d’investigació

o Nefrologia pediàtrica clínica

  • · Prevenció de la IRC amb tractament

  Nutricional

  Farmacològic

  • · Tractament de les glomerulopaties (SN corticoresistent)
  • · Tractament de les tubulopaties
  • · Tractament de l’HTA de l’infant i de l’adolescent

o Terapèutica de la nutrició

  • · Gastrostomia

o Nefrologia neonatal

  • · Tractament de la IRC de començament neonatal

o Hemodiàlisi pediàtrica (convencional amb bany de bicarbonat, seqüencial, biofiltració)

  • · En pacients crònics

o Altres tècniques de depuració extrarenal pediàtriques

  • · Hemofiltració

  Arteriovenosa

  Veno-venosa

  • · Hemoperfusió
  • · Hemodiafiltració

  Arteriovenosa

  Veno-venosa

o Diàlisi peritoneal pediàtrica

  • · En pacients aguts (manual i amb cicladora)

o Escolarització durant l’hospitalització i/o la diàlisi

o Biòpsia renal pediàtrica

· Percutània

o Proves funcionals renals

· Cartera d’Hematologia Pediàtrica

· Hematologia Pediàtrica

o Patologies ateses

  • · Quadres d’insuficiència medul·lar

  Trastorns quantitatius

§ Aplàsia de medul·la òssia congènita i adquirida

§ Aplàsia pura de cèl·lules vermelles congènita i adquirida

  Trastorns qualitatius

§ Síndromes mielodisplàstiques

§ Anèmies diseritropoètiques congènites

  Hemoglobinúria paroxística nocturna

  • · Patologia eritrocitària

  Anèmies carencials

§ Ferropèniques

§ Megaloblàstiques

  Anèmies dels processos crònics

  Anèmies hemolítiques

§ Talassèmies

§ Defectes constitucionals de la membrana

§ Drepanocitosi

§ Autoimmunes

§ Malaltia hemolítica perinatal

§ Síndrome hemolítica-urèmica i altres anèmies hemolítiques adquirides

  Anèmies congènites

  Patologies del grup hemo

  • · Trastorns leucocitaris

  Neutropènia i agranulocitosi

  Trastorns funcionals

  Síndrome hipereosinofílica

  Mastocitosi

  Limfocitosi, limfomonocitosi, processos mononucleòsics i adenopaties

  • · Patologia oncohematològica

  Leucèmies agudes

§ Leucèmies agudes limfoblàstiques

§ Leucèmies agudes mieloblàstiques

  Síndromes mielodisplàstiques

  Síndromes mieloproliferatives

§ Leucèmia mieloide crònica

§ Policitèmia

§ Metaplàsia mieloide

  Limfomes no Hodgkin

  Malaltia de Hodgkin

  Altres síndromes mieloproliferatives

  Histiocitosi

  • · Hemostàsia i trombosi

  Trombopènies

  Trombocitosi

  Trombocitopaties congènites

  Trombocitopaties adquirides

  Coagulopaties congènites: hemofílies i altres defectes de factors

  Coagulopaties adquirides CID

  Estats d’hipercoagulabilitat primària i secundària. Trombofílies

  Control terapèutic de la malaltia tromboembòlica

  • · Patologia associada a la transfusió sanguínia

  Reaccions trasfusionals

o Procediments terapèutics

  • · Tractament antitrombòtic

  Antiagregants

  Anticoagulants

  Trombolítics

  • · Hemostàsia

  DDAVP

  Agents antifibrinolítics

  Altres fàrmacs hemostàtics

  Tractaments susbtitutius amb concentrat de factors de coagulació

  Programes de tractament domiciliari en pacients amb hemofília

  • · Immunobioteràpia i citocines

  Factors de creixement hematopoètic

  Immunoglobulines inespecífiques

  Anticossos monoclonals

  Interferó

  Altres immunomoduladors

  • · Quimioteràpia

  Oral, parenteral, intratecal

  Administració d’altes dosis de quimioteràpia

  Règims d’acondicionament de trasplantaments (convencional)

  Règims d’acondicionament de minitransplantament

  • · Trasplantaments de progenitors hematopoètics

  Font de progenitors hematopoètics

§ Medul·la òssia

§ Sang perifèrica

§ Cordó umbilical

  Tipus de donant

§ Trasplantament augòleg

§ Trasplantament singènic

§ Trasplantament al·logènic

§ Donant emparentat HLA-idèntic

  Procediment d’obtenció de progenitors hematopoètics

§ Obtenció de medul·la òssia en quiròfan amb anestèsia general

§ Obtenció de progenitors mitjançant limfocitofèresi

§ Progenitors perifèrics al·logènics

§ Progenitors perifèrics autòlegs

· Cartera d’Oncologia Pediàtrica

· Oncologia Pediàtrica

o Dades comunes

 • · Hospitalització

  Llits hospitalaris

  Llits d’aïllament

  Llits d’aïllament patologia infecciosa

  Sala d’exploracions i procediments

  Sala de jocs

  Aula Hospitalària

  Biblioteca

 • · Consultes Externes

  Primeres visites per a cribratge i diagnòstic de neoplàsies infantils

  Seguiment de tractament quimioteràpic ambulatori i les seves complicacions

  Diagnòstic precoç de recidives

 • · Urgèncias oncològiques

  Laboratori d’Urgències

 • · Hospital de Dia

  Llits d’Hospitalització de dia

  Butaques de tractament

  Equip de reanimació

 • · Protocols d’investigació

  Protocols propis

  Protocols nacionals

  Protocols internacionals

o Cures pal·liatives

o Registre Nacional de Tumors Infantils

o Unitat de Tractament del Dolor

   • · Sedació per a processos diagnòstics - terapèutics dolorosos
   • · Tractament del dolor

o Tècniques diagnòstiques

   • · Hematològiques

  Citologia

  Immunohematologia

  Citometria de flux

 • · Citogenètica
 • · Biologia molecular

  Estudi ploïdia

 • · Bioquímica

  Marcadors tumorals

 • · Anatomia Patològica

  Citologia

  Punció biòpsia agulla fina

  Histologia

  Immunohistoquímica

  Microscòpia electrònica

o Exàmens per la imatge

   • · Radiologia convencional
   • · Ecografia
   • · Ecodòppler
   • · Tomografia axial computada
   • · Radiologia intervencionista

o Medicina Nuclear

 • · Gammagrafia
 • · Tractaments metabòlics

  Iode 131

  MIBG

  Habitació per als tractaments metabòlics

o Unitat de Consell Genètic

   • · Retinoblastoma
   • · Altres neoplàsies lligades a l’herència
   • · Portadors de patologies de risc de càncer

o Banc de Sang

   • · Irradiació de productes hemàtics
   • · Separador de cèl·lules

o Fisioteràpia i Rehabilitació

o Unitat de Control d’Efectes Secundaris i Segones Neoplàsies

o Tractaments quimioteràpics convencionals

   • · Tractaments endovenosos
   • · Tractaments en infusió contínua
   • · Tractaments orals
   • · Tractaments intratecals
   • · Altres

o Tractaments quimioteràpics d’intensificació

   • · Tractament sense suport hematopoètic
   • · Tractament amb suport hematopoètic

  T. amb cèl·lules progenitores de sang periférica autòleg

  T. amb medul·la òssia autòloga

  T. amb medul·la òssia de donant familiar compatible

  Tractament seqüencial de rescat amb suporte de stem cell

  Selecció positiva de CD34

  Mixt

o Tècniques de trasplantament

   • · Trasplantament al·logènic

  T. amb medul·la òssia de donant familiar compatible

  T. amb cèl·lules progenitores de donant familiar compatible

  Amb sang de cordó umbilical de familiar

  Singènics

  Mobilització de cèl·lules stem cell perifèriques

  Afèresi de cèl·lules progenitores de sang perifèrica

o Tractaments biològics

   • · Interferó
   • · Interleuquines
   • · Immunoglobulines
   • · Tractaments diferenciats. Àcid retinoic
   • · Altres

o Cirurgia oncològica

  • · Cirurgia oncològica ambulatòria
  • · Cirurgia oncològica
  • · Cirurgia menor oncològica
  • · Col·locació de reservoris i d’altres catèters centrals
  • · Endopròtesi
  • · Biòpsia

o Radioteràpia

  • · Radioteràpia convencional
  • · Radioteràpia corporal total
  • · Sedació i anestèsia per als pacients pediàtrics (búnquer adequat amb preses d’oxigen i de buit)
  • · Sala de jocs
  • · Anestesiòleg pediàtric

o Patologies objecte de tractament

 • · Leucèmies limfoblàstiques agudes
 • · Leucèmies no limfoblàstiques agudes
 • · Leucèmia mieloide crònica
 • · Sindromes mielodisplàsiques
 • · Tumors del SNC
 • · Limfomes no Hodgkin
 • · Malaltia de Hodgkin
 • · Tumor de Wilms
 • · Sarcoma osteogènic
 • · Sarcoma d’Ewing
 • · Retinoblastoma
 • · Hepatoblastoma
 • · Carcinomes
 • · Sarcomes de parts toves
 • · Neuroblastoma
 • · Tumors germinals
 • · Tumoracions benignes
 • · Histiocitosis de cèl·lules de Langerhans
 • · Histiocitosis malignes
 • · Histiocitosis classe II
 • · Sindromes limfoproliferatives associades a immunosupressió
 • · Neurofibromatosis
 • · Melanomes
 • · Angiomes
 • · Altres tumors vasculars

o Suport psicosocial

   • · Escola hospitalària
   • · Assistència psicològica al pacient pediàtric oncològic
   • · Assistència psicològica a la família (pares i germans)
   • · Assistència psiquiàtrica
   • · Assistència social
   • · Voluntariat
   • · Associació d’Ajuda (Federació de Pares i Nins Oncològics, Fundació Ronald Mcdonald, AECC, etc.)
   • · Fundació de la Societat Espanyola d’Oncologia Pediàtrica

· Cartera de Gastroenterologia Pediàtrica

· Gastroenterologia i Nutrició Pediàtrica

o Endoscòpia digestiva programada

 • · Gastroscòpia diagnòstica
 • · Colonoscòpia diagnòstica
 • · Biòpsia de tracte gastrointestinal
 • · Prova d’ureasa per a la detecció d’Helicobacter pylori
 • · Polipectomia endoscòpica
 • · Tècniques endoscòpiques d’hemostàsia
 • · Col·locació de sonda jejunal per a nutrició enteral
 • · Dilatació d’estenosis digestives
 • · Gastrostomia percutània endoscòpica

o Pròtesis digestives

o Tècniques nutricionals

o Ecoendoscòpia digestiva

o Estudi de la secreció gàstrica

o Estudi de la secreció pancreàtica exocrina mitjançant la prova de la secretina-colecistocinina

o Sondatge duodenal i estudi de microlitiasi biliar

o Biòpsia hepàtica transjugular, estudi hemodinàmic hepàtic i implantació transjugular de derivacions intrahepàtiques portosistèmiques (TIPS)

o Trasplantament hepàtic

o Trasplantament intestinal

o Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE)

 • · CPRE diagnòstica
 • · CPRE terapèutica

  Esfinteretomia biliopancreàtica

  Col·locació de pròtesis biliopancreàtiques

  Drenatges biliars

  Dilatació d’estenosis

o Endoscòpia digestiva urgent (24 hores amb endoscopista de guàrdia)

 • · Gastroscòpia urgent
 • · Colonoscòpia urgent
 • · Extracció de cossos estranys
 • · Tècniques hemostàtiques endoscòpiques

o Ecografia digestiva

 • · Ecografia digestiva diagnòstica
 • · Ecografia digestiva intervenionista

  PAAF

  Alcoholització de tumors

  Drenatges biliars

  Drenatges d’abscessos abdominals

  Pseudoquists, etc.

   • · Ecografia Doppler

  Doppler pulsat

  Doppler color

 • · Ecoendoscòpia
 • · Ecografia transrectal
 • · Ecografia intraoperatòria

o Biòpsia hepàtica percutània

o Biopsia intestinal peroral

o Manòmetre, Ph-metria i electrogastrografia

 • · Manometria esofàgica
 • · Manometria anorectal
 • · Manometria intestinal/colònica
 • · Ph-metria de 24 hores

o Estudi de secreció gàstrica

 

· Cartera de Malalties Infeccioses Pediàtriques

· Malalties Infeccioses Pediàtriques

o Hospitalització

 • · Hospitalització general
 • · Hospitalització específica

  Habitacions individuals d’aïllament de contacte

  Habitacions d’aïllament estricte

  Habitacions individuals d’aïllament estricte en àrees de crítics: UCI Pediàtrica, UCI Neonatal

o Interconsultes

 • · Generals
 • · Específiques

  Pacients amb transplantament d’òrgans sòlids i de precursors hematopoètics

  Neutropènics

  Oncològics i immunodeprimits

  Reanimació, UCI Pediàtrica, UCI Neonatal

  Traumatologia i ortopèdia

  Infeccions postquirúrgiques i postinstrumentació

  Interconsultes d’interès  clinicoepidemiològic

  Pacients VIH+

  Interconsultes de Perinatologia (obstètriques i neonatals)

o Hospital de Dia

 • · Teràpia mèdica ambulatòria
 • · Obtenció de mostres biològiques (cultius, suc gàstric, esput induït, etc.)

o Consultes externes

 • · Generals

  Pacients ingressats, després de l’alta hospitalària

  Pacients ambulants generals

 • · Monogràfics

  Infectats o exposats a VIH

  Pacients immunodeficients

  Patologia tropical i consell a viatgers

  Atenció a immigrants

o Hospitalització a domicili

   • · Tractament supervisat i cures domiciliàries

o Infecció nosocomial

 • · Execució de programes de vigilància i control de la infecció hospitalària
 • · Disseny, control i avaluació de la política antibiòtica
 • · Detecció i actuació davant brotades epidèmiques
 • · Educació sanitària amb relació a la infecció hospitalària pediàtrica

o Obtenció de mostres biològiques

 • · Habituals
 • · Especials

  Rentat broncoalveolar

  Esput induït

  Punció aspiració

  Punció transtoràcica

  Paracentesi

  Punció suprapúbica

  Catèter vesical

  Aspirat gàstric

o Docència especialitzada

   • · Rotació específica de residents de Pediatria per l’Àrea d’Infectologia

o Investigació

 • · Desenvolupament i aplicació de protocols diagnòstics i terapèutics de malalties infeccioses pediàtriques
 • · Projectes d’investigació bàsics i clínics

· Cartera d’Endocrinologia Pediàtrica

· Endocrinologia Pediàtrica

o Dades comunes

 • · Consultes Externes
 • · Hospital de Dia
 • · Protocols d’investigació

o Hipòfisi

 • · Determinacions basals

  FSH

  LH

  ACTH

  Prolactina (PRL)

  Hormona del creixement (GH)

  TSH

  IGF-1

  IGF-bp3

  Antidiürètica (ADH)

   • · Proves dinàmiques

  Estimulació amb LH-RH

  ACTH/Cortisol després d’hipoglucèmia insulínica

  ACTH/Cortisol després d’arginina-vasopressina

  Prolactina després de TRH

  GH després d’hipoglucèmia insulínica

  GH després de glucagó

  GH després de GH-RH

  GH després d’esforç

  GH després de la supressió amb glucosa

  Estimulació de TSH amb TRH

  Test de deshidratació

  Test de desmopressina

  Estimulació amb anàlegs de LH-RH

  ACTH després de CRH

  • · Estudi gammagràfic

  Octreoscan

  • · Estudi genètic
  • · Estudi per la imatge

o Obesitat

o Tiroide

  • · Determinacions bàsiques

  Tirotropina (TSH)

  Tiroxina lliure (FT4)

  Triiodetironina lliure (FT3)

  Tiroglobulina

  Anticossos antiperoxidasa

  Antitiroglobulina

  Antireceptor de TSH (TRAb)

  Proteïnes transportadores d’hormones tiroïdals (TBG,TBPA)

  • · Proves dinàmiques

  Test d’estímul de TSH amb TRH

  Test de supressió amb triiodetironina (T3)

  Test d’estimulació amb pentagrastrina per a calcitonina

  • · Punció aspiració amb agulla fina
  • · Estudi ecogràfic de tiroide
  • · Estudi gammagràfic de tiroide

  Gammagrafia tiroïdal: I-131, Tc99, Tal·li 201

  Rastreig corporal amb I-131

  • · Estudi genètic

  Protooncogen Ret

  • · Tractament amb dosis altes d’I-131

o Paratiroide i metabolisme fosfocàlcic

  • · Determinacions bàsiques

  Calci total i iònic

  Fòsfor

  Magnesi

  Fosfatasa alcalina

  Calci i fòsfor en orina de 24 hores

  Hidroxiprolina

  Paratohormona (PTH)

  Pèptid relacionat amb paratohormona (PTHrP)

  Calcitonina

  Calcidiol (25H-D3)

  Calcictriol (25 (OH2)-D3)

  Osteocalcina

  AMPc

  Enolasa neuroespecífica

  Fosfatasa alcalina òssia

  • · Estudi gammagràfic

  Gammagrafia amb doble sustracció tal·li-tecneci

  Gammagrafia amb Tc sestamib

o Suprarenals

  • · Determinacions basals. Escorça suprarenal

  Cortisol plasmàtic

  Cortisol d’orina de 24 hores

  Corticotropina (ACTH)

  Sulfat de dehidroepiandosterona (DHEA-S)

  Delta-4-androstendiona

  17-OH progesterona

  11-deoxicortisol

  Aldosterona plasmàtica

  Activitat renina plasmàtica (ARP)

  17-OH pregnenolona

  Desoxicorticosterona (DOCA)

  Anticossos antisuprarenals

  • · Proves dinàmiques de funció d’escorça suprarenal

  Test d’estímul agut d’ACTH

  Test de Nugent (supressió amb 1 mg dexametasona)

  Test d’estímul prolongat amb ACTH

  Test de supressió forta amb dexametasona a dosis variables

  Test d’estímul després de deambulació per a aldosterona i activitat renina plasmàtica (ARP)

  Test de supressió amb infusió de sèrum salí per a aldosterona plasmàtica, activitat renina plasmàtica (ARP) i cortisol plasma

  • · Determinacions basals medul·la suprarenal

  Catecolamines (norepinefrina, epinefrina, dopamina) plasmàtiques

  Catecolamines (norepinefrina, epinefrina, dopamina) urinàries

  Metanefrines en orina de 24 hores

  Ac. vanil·lilmandèlic en orina

  Ac. homovaníl·lic

  5-OH-indolacètic

  Enolasa neuroespecífica

  • · Estudi citopatològic
  • · Estudi gammagràfic de suprarenals

  Iode-colesterol

  Meta-iode 123 o 131 benzil guanidina (MIBG)

o Testicle

  • · Determinacions basals

  Testosterona total i lliure

  Dihidrotestosterona

  FSH i LH basals

  Gonadotrofina coriònica (HCG)

  Beta HCG

  Proteïna transportadora d’hormones sexuals (SHBG)

  • · Proves dinàmiques

  Estimulació amb gonadotropina coriònica

  • · Valoració de la grossària testicular
  • · Espermiograma
  • · Estudi genètic

  Cariotip

o Ovaris

  • · Determinacions basals

  17 beta estradiol (E2)

  Progesterona

  Androstenediona

  Testosterona total i lliure

  Test d’embaràs

  Gonadotrofina coriònica (Beta HCG)

  Alfa feto proteïna

  SHBG

  Estrona (E1)

  Glucurònid d’androstendiol

  Lactogen placentari (HLP) 8.1

  Anticossos antiovari

  • · Proves dinàmiques

  Estimulació amb anàlegs de GN-RH

  • · Estudi genètic

  Cariotip

  • · Estudis per la imatge

o Tumors gastroenteropancreàtics secretors

  • · Determinacions basals

  Insulina

  Gastrina

  Serotonina

  5-hidroxi indolacètic en orina

  Polipèptid pancreàtic (PP)

  Pèptid intestinal vasoactiu (VIP)

  Glucagó

  Enolasa NSE

  • · Proves dinàmiques

  Test de dejuni prolongat (insulinoma)

  Test d’estimulació amb calcipentagastrina

  • · Estudis gammagràfics

  Octreoscan (I-111 DPTA octreoide)

  • · Estudi genètic

o Diabetis mellitus

  • · Tècniques diagnòstiques

  Glucèmia basal

  Test de tolerància oral de glucosa amb 1,75 g/Kg (màxim 75 g)

  Test de glucagó de reserva pancreàtica

  Test de tolerància de glucosa intravenosa (TTGIV)

  Pèptid C

  Insulina (IRI)

  • · Anticossos

  Anti-illot pancreàtic (ICA) ICA-12

  Anti-insulina (IAA)

  Anti-Gad (K-69)

  Anticossos IA-2

  • · Tipatge halotips HLA i polimorfismes
  • · Estudi de resistència insulínica

  Insulinèmia basal i post TTOG

  • · Tècniques de control metabòlic

  Perfils glucèmics

  Hemoglobina glicada A1c (HbA1c)

  Fructosamina

  • · Tècniques especials en diabetis

  Tractament intensiu amb insulina

  Educació diabetològica

  Fons d’ull

  Microalbuminúria

  Exploració neuropatia autonòmica

o Hipoglucèmies

  • · Estudi de l’hiperinsulinisme
  • · Hipoglucèmia cetònica
  • · Hipoglucèmies metabòliques

· Cartera de Cardiologia Pediàtrica

· Cardiologia Pediàtrica

o Dades comunes

  • · Hospitalització

  Nombre de llits comuns amb altres especialitats

  Nombre de llits assignats a Cardiologia

  • · Consultes Externes
  • · Hospital de Dia
  • · Guàrdies

  Presència física

  Localitzades

  Mòduls d’atenció continuada

  • · Formació postgraduada

  Nombre de residents

  • · Projectes d’investigació
  • · Participació institucional
  • · Participació Comunitària

  Participació d’educadors i d’escoles per a l’escolarització contínua en les estades mitjanes / prolongades

o Electrocardiograma

o Ecocardiograma Doppler

  • · Ecocardiograma Doppler transtoràcic
  • · Ecocardiograma d’estrès

  Ecocardiograma d’estrès amb esforç

  Ecocardiograma d’estrès farmacològic

  • · Ecocardiograma Doppler transesofàgic

o Proves d’esforç

  • · Prova d’esforç convencional
  • · Prova d’estrès farmacològic
  • · Prova d’esforç amb medició de consum d’oxigen

o Estudi de monitoratge contínu ambulatori

  • · Monitoratge ambulatori d’ECG (arítmies i isquèmia)
  • · Monitoratge ambulatori de pressió arterial

o Procediments aritmològics electrofisiològics

  • · Estudi telemètric d’ECG
  • · Estudi en taula basculant
  • · Postpotencials
  • · Estudis electrofisiològics diagnòstics (EEF)

  EEF diagnòstic d’arítmies supraventriculars-ventriculars

  EEF de conducció

  • · Procediments electrofisiològics terapèutics

  Vies accessòries

  Taquicàrdies intranodals

  Arítmies auriculars

  Arítmies ventriculars

  • · Desfibril·lador automàtic (DAI)

  Implantació de desfibril·lador automàtic

  Seguiment de desfibril·lador automàtic

o Proves de cardiologia nuclear

  • · Prova d’esforç amb isòtops
  • · Prova d’estrès farmacològic amb isòtops
  • · Estudis isotòpics funcionals
  • · Tomografia per emissió de positrons
  • · Esudi isotòpic de dany miocàrdic
  • · Isòtops radiactius per a la detecció de curtcircuits cardíacs

o Hemodinàmica

  • · Cateterisme diagnòstic

  Cateterisme diagnòstic simple

  Cateterisme diagnòstic amb biòpsia

  Cateterisme diagnòstic amb accés transeptal

  Cateterisme diagnòstic amb ecodòppler intravascular

· Cateterisme terapèutic

  Angioplàstia simple amb baló

  Valvuloplàstia

  Procediments de tancament de defectes congènits

  Altres intervencionismes pediàtrics

  Angioplàstia simple amb baló de vasos perifèrics

  Angioplàstia de vasos perifèrics amb implantació de pròtesi intravascular (stent)

o Programa de rehabilitació cardíaca amb recursos propis

 

· Cartera de Pediatria General

· Pediatria General

o Àrees generals del Servei

  • · Maternitat

  Fisiopatologia fetal

  Consulta d’Embaràs d’Alt Risc

  Unitat de Diagnòstic Prenatal

  Unitat de Reproducció Assistida

  Citogenètica. Consell genètic

  Malalties fetals

  • · Àrea d’Hospitalització

  Nounats (1)

§ Lloc de ressuscitació-reanimació

§ Cura mitjana. Dotació bàsica per llit

§ Cura intensiva. Dotació bàsica per llit

  Lactants

  Preescolars

  Infecciosos (aïllats)

  Escolars

  Hematooncologia

  Cirurgia pediàtrica

  Unitat de Cures Intensives Pediàtriques

§ Dotació bàsica per lloc

§ Dotació bàsica de la unitat

  • · Urgències i Observació

  Box d’aturada o de reanimació

  Presència física del pediatre

  Assistència 24 hores

  • · Consultes Externes

  Consulta de Pediatria General

  Consulta de Seguiment Neonatal

  Consultes d’especialitats

  • · Àrees de suport

  Unitat de Dietètica

  Biblioteca pediàtrica

  Col·legi

  Unitat d’Informàtica

  Unitat d’Investigació

  Unitat de Bioestadística

  • · Comitès i comissions

  Comissió de Morbimortalitat Perinatal

  Comissió de Mortalitat Infantil

  Comissió de Control de la Infecció Nosocomial i Política Antibiòtica

  Comitè d’Ètica

  Assessorament genètic

  Comissió d’Investigació

  • · Protocols

  D’alta precoç en Neonatologia

  De risc social, protecció al menor i maltractament infantil

  De visites

  D’ús de mitjans diagnòstics i terapèutics

  Cribratge de metabolopaties

  De promoció de la lactància materna

  De col·laboració amb Atenció Primària

  De col·laboració amb equips d’Atenció Primarenca

  De detecció precoç de la hipoacúsia

  De consentiment informat

 

· Cartera de Genètica Pediàtrica

· Genètica i Dismorfologia Pediàtriques

o Consulta de Genètica Clínica i Consell Genètic

  • · Estudi familiar per antecedents de malalties genètiques
  • · Estudi prematrimonial/preconcepcional
  • · Estudi prenatal

  Edat materna elevada

  Antecedents de cromosomopatia en familiars de primer grau

  Antecedents de malalties genètiques en familiars

  Alteracions ecografies

  Diagnòstic prenatal de defectes congènits

  Exposició materna a teratògens

  Triple cribratge alterat

  • · Estudi postnatal

  Pacient amb defectes congènits

  Pacient amb anomalia cromosòmica

  Pacient amb defecte mendelià

  Pacient amb trastorn multifactorial

  Pacient amb trastorn mitocondrial

  Pacient amb altres trastorns no mendelians (disomia uniparental, empremta genòmica)

  Pacient amb trets dismòrfics

  Pacients amb retard mental no filiat

  Parelles d’infertilitat

  Parelles amb avortaments de repetició

  Pacients amb trastorns del desenvolupament i/o diferenciació sexual

  Pacients amb talla curta

  Pacients amb trastorn metabòlic/bioquímic

  Pacients amb trastorns complexos

o Laboratori de citogenètica

  • · Estudis postnatals

  Mostres

§ Sang perifèrica

§ Altres teixits (pell, cartílag)

  Mètodes diagnòstics

§ Cultius

§ Sincronització amb metotrexat

§ Convencional

§ Cultius amb bromur d’etidi o amb timidina

§ Cultius en medis pobres en àcid fòlic (diagnòstic de S. de X fràgil)

§ Cultius a llarg termini (3-4 setmanes)

§ RPMI+PHA+BrDU (72 h): intercanvi de cromàtides

§ Estudi de ruptures

§ RPMI+PHA (72 h i ruptures espontànies)

§ RPMI+PHA+DEB (72 i 96 h): ruptures indirectes

§ Tècniques

§ Citogenètica convencional cariotip (bandes G, C, Q, NOR, alta resolució)

§ Citogenètica molecular (FISH)

§ Sondes painting

§ Sondes alfa-satèlit

§ Sondes de seqüència única

§ Sondes per a l’estudi de síndromes de microdeleció

§ Síndrome de Di George/VCF

§ Síndrome de Miller-Dieker

§ Síndrome de Wolf

§ Síndrome de Rubinstein-Taybi

§ Síndrome de Smith-Magenis

§ Síndrome microdeleció de XP22.3

§ Síndrome de Prader-Willi

§ Síndrome d’Angelman

§ Síndrome de miol de moix

  • · Diagnòstic prenatal citogenètic

  Mostres

§ Líquid amniòtic

§ Sang fetal

§ Vellositats corials

  Mètodes diagnòstics

§ Cultius

§ Tècniques

§ Citogenètica convencional cariotip (bandes G, C, Q, NOR)

§ Citogenètica molecular (FISH)

§ Sondes painting

§ Sonda alfa-satèlit

§ Sondes de seqüència única

§ Directa (diagnòstic en interfase FISH)

  • · Estudi de restes abortives

  Cultius de llarg termini

  Tècniques

§ Citogenètica convencional

§ Citogenètica molecular (FISH)

§ Sondes painting

§ Sondes alfa-satèlit

§ Sondes de seqüència única

  • · Estudis hematooncològics

  Mostres

§ Sang perifèrica

§ Medul·la òssia

§ Altres teixits

  Mètodes diagnòstics

§ Cultius

§ Cultiu 1 h

§ Cultiu 24 h

§ Sincronització amb metotrexat (24 h)

§ Cultiu 48 h (només per a LAM-M3)

§ Cultiu 72 h amb fitohemaglutinina (PHA)

§ Cultiu 96 h amb LPS (Lipopolisacàrid d’Escherichia Coli)

§ Tècniques

§ Citogenètica convencional (bandes GTG, CBG, QFQ, NOR)

§ Citogenètica molecular (FISH)

§ Sondes painting

§ Sondes alfa-satèlit

§ Reordenament M-bcr/abl

§ Sondes de seqüència única

§ Reordenament t(15;7)

  Malalties

§ Leucèmies mieloides cròniques

§ Leucèmies mieloides agudes

§ Leucèmies limfoblàstiques agudes

§ Limfoblàstiques cròniques

§ Síndromes mielodisplàstiques

§ Limfomes

§ Tumors sòlids

o Laboratori de genètica molecular

  • · Tècniques

  Hibridació in situ (FISH)

  Anàlisi indirecta (lligament)

§ Marcadors microsatèlits

§ Marcadors RFLP

§ Marcadors minisatèlits

§ Suport informàtic: LINKAGE

  • · Malalties

  Neurologia

§ Atàxies espinocerebeloses de l’adult (SAC1, SCA2, SCA3, SCA6)

§ Atròfia dentatorubropalidoluisiana

§ Atàxia de Friedreich

§ Atàxia telangiectasi

§ Atròfia muscular espinal

§ Atròfia muscular bulb espinal

§ Distròfia facioescapulohumeral

§ Distròfia miotònica

§ Distrófia muscular de Duchenne/de Becker

§ Malaltia de Huntington

§ Malaltia de Norrie

§ Neurofibromatosi tipus 1

§ Neurofibromatosi tipus 2

§ Neuropatia de Charcot-Marie-Tooth

§ Neuropatia amb susceptibilitat a la paràlisi per pressió

§ Paraplegia espàstica familiar

§ Síndrome de Prader-Willi

§ Síndrome d’Angelman

§ Síndrome del miol de moix

§ Síndrome del cromosoma X fràgil

§ Síndrome de Williams

  Hematologia

§ Leucèmies-limfomes

§ Leucèmia mieloide crònica

§ Leucèmia mieloblàstica

§ Leucèmia limfoblàstica aguda

§ Leucèmia limfocítia crònica

§ Limfomes

§ Hemofília A

§ Hemofília B

§ Malaltia de Wiskott-Aldrich

§ Alfa-talassèmia

§ Beta-talassèmia

§ Trombofília

§ Malaltia de Von Willebrand

  Càncer hereditari

§ Càncer de còlon familiar

§ Poliposis familiars

§ Càncer de mama (BCRA1, BCRA2)

§ Neoplàsia endocrina múltiple 2a

§ Neoplàsia endocrina múltiple 2 B

§ Càncer medul·lar de tiroides

§ Feocromocitoma

§ Melanoma múltiple (P16)

§ Malaltia de Li-Fraumeni (P53)

§ Retinoblastoma

  Malalties de col·lagen

§ S. de Marfan

§ Osteogènesi imperfecta

§ S. d’Ehler-Danlos

  Malalties metabòliques

§ Adrenoleucodistròfia lligada al cromosoma X

§ Malaltia de Gaucher

§ Fenilcetonúria

  Altres

§ Fibrosi quística

§ Acondroplàsia

§ Craniosinostosi

§ Hipercolesterolèmia familiar

§ Poliquistosi renal tipus adult (ADPKD1)

§ Retinosi pigmentosa

§ Síndrome d’Usher

§ Síndrome de Di George y Catch 22

§ Malaltia de Von Hipple-Lindau

§ Hemacromatosi

§ Dèficit de 21-Hidroxilasa

§ Detecció de seqüències SRY Y DYZ

§ Miocardiopatia hipertròfica familiar

§ Malaltia granulomatosa lligada al cromosoma X

§ Malaltia de Hirschprung

 

· Cartera de Pneumologia Pediàtrica

· Pneumologia Pediàtrica

o Laboratori de proves funcionals respiratòries

· Lactant i infant no col·laborador

  Volums estàtics pulmonars

  Corba flux-volum

  Resistències i distensibilitat pulmonar

· Pacient col·laborador

  Espirometria basal

  Estudi de volums estàtics pulmonars

  Estudi de les resistències pulmonars

  Test de broncodilatació

  Test de provocació inespecífica

§ Test d’esforç

§ Test de metacolina/histamina

  Anàlisi de gasos respiratoris

§ Gasometria arterial

§ Gasometria transcutània

§ Pulsioximetria

o Endoscòpia respiratòria

Broncoscòpies

Medicina Intensiva Pediàtrica

· Característiques de la Unitat/Servei

o Pediàtrica

o Polivalent

o Nombre total de llits

o Atenció continuada especialitzada-pediàtrica 24 hores

· Monitoratge respiratori

o Freqüència respiratòria i apnea

o Mecànica respiratòria

§ Freqüència respiratòria

§ Pressió pic

§ PEEP

§ Volums pulmonars

§ Compliança total

§ Resistències de vies aèries

o Pulsioximetria

o CO-oxímetre

· Tècniques respiratòries

o Oxigenoteràpia

o Tècniques de distensió contínua

o Ventilació mecànica

o Ventilació d’alta freqüència (HVF)

o Punció pleural

o Drenatge pleural permanent

o Drenatge mediastínic

o Disponibilitat de rentat broncoalveolar

o Intubació oronasotraqueal

o Punció pulmonar

o Disponibilitat de fibroscòpia i raspallada bronquial

o Fisioteràpia respiratòria

o Tècniques de nebulització i d’humidificació

o Administració de surfactant

o Intubació selectiva bronquial

o Cricotiroidectomia

o Minitraqueostomia

o Traqueostomia epicutània

o Traqueostomia

o Ventilació amb òxid nítric (NO)

· Monitoratge hemodinàmic

o Freqüència cardíaca

o Electrocardiograma continu

o Monitoratge de la temperatura

o Tensió arterial invasiva

o Tensió arterial no invasiva

o Pressions pulmonars

o Pressió d’enclavament

o Pressió venosa central

· Tècniques cardiovasculars

o Accesos venosos perifèrics

o Drenatge pericàrdic

o Implantació i ús de marcapassos temporals

o Terapèutica de drogues vasoactives

o Accesos venosos centrals

o Accesos vasculars arterials

o Infusió intraòssia

o Caterització umbilical

o Electrocardiografia

o Ecocardiografia Doppler

o Aturada cardíaca

§ Massatge cardíac

§ Punció intracardíaca

§ Desfibril·lació i cardioversió

o Periocardiocentesi

· Tècniques digestives

o Alimentacio parenteral central

o Aspiració gàstrica

o Atenció de fístules digestives

o Alimentació enteral

§ Alimentació enteral gàstrica

§ Alimentació enteral transpilòrica

o Alimentació parenteral perifèrica

o Paracentesi

o Gastrostomia percutània

o Avaluació d’ostomies, colostomies, ileostomies, jejunostomies, gastrostomies

o Disponibilitat d’ecografia digestiva

o Disponibilitat d’endoscòpia digestiva

o Punció rentat peritoneal

o Tècniques de tractament de les varius esofàgiques

· Tècniques hematològiques

o Utilització d’hemoderivats

o Tractament amb anticoagulants

o Tractament amb fibrinolítics

o Atenció als pacients crítics neutropènics i immunodeprimits

o Fototeràpia

o Exanguinotransfusió

· Tècniques de ronyó i medi intern

o Diàlisi peritoneal contínua i fraccionada

o Hemodiàlisi i hemoperfusió

o Balanços hidroelectrolítics

o Hemofiltració i hemodiafiltració arteriovenosa contínua

o Hemofiltració i hemodiafiltració veno-venosa contínua

o Nefrostomia percutània i operatòria

o Sondatge vesical

o Uresterostomia cutània

o Punció suprapúbica

· Tècniques del sistema nerviós

o Punció lumbar

o Matalàs manta de fred - calor

o Punció cisternal

o Disponibilitat d’electroencefalograma

o Disponibilitat d’ecografia cerebral

o Disponibilitat de TAC

o Disponibilitat de ressonància magnètica nuclear

o Monitoratge de la pressió intracraneal

§ Invasiva

· Tècniques en intoxicacions

o Acidificació urinària

o Alcalinització urinària

o Rentat gàstric

o Rentat intestinal

o Diüresi forçada

o Diüresi osmòtica

o Tractament antídot

· Tècniques d’analgèsia i sedació

o Tractament farmacològic sistèmic (tècnica compartida)

o Tractaments locoregionals

· Altres tècniques

o Preses de mostres bacteriològiques

o Control de la infecció i política antibiòtica de la unitat

o Atenció a l’infant politraumatitzat

o Atenció a l’infant amb trauma intracranial

o Atenció a l’infant cremat en situación crítica

· Informatització de la unitat

o Protocols clinicoterapèutics assistencials

 

Neonatologia

· Característiques de la Unitat/Servei

o Bressols tèrmics

o Incubadora bàsica

o Incubadora de cura intensiva

o Assistència continuada especialitzada 24 hores

o Nombre de llocs de cures intensives  

o Nombre de parts

· Monitoratge respiratori

o Freqüència respiratòria i apnea

o Mecànica respiratòria

o Pulsioximetria

o CO-oximetria

· Tècniques respiratòries

o Oxigenoteràpia

o Administració de surfactant

o Punció pleural

o Drenatge pleural permanent

o Broncoscòpia (disponibilitat)

o Fisioteràpia respiratòria

o Tècniques de nebulització i humidificació

o Intubació oronasotraqueal

o Intubació selectiva bronquial

o Ventilació amb NO

o Tècniques de distensió contínua

o Ventilació mecànica

§ Ventilació mecànica convencional

§ Ventilació mecànica sincronitzada

§ Ventilació mecànica controlada

§ Ventilació mecànica pressió suport

o Ventilació d’alta freqüència

§ HFJV (High frecuency jet ventilation)

§ HFO (High Frecuency Oscillation)

§ HFFI (High Frecuency Folw Interruption)

· Monitoratge hemodinàmic

o Freqüència cardíaca

o Electrocardiograma continu

o Monitoratge de la temperatura

o Tensió arterial no invasiva (oscilòmetre)

o Tensió arterial invasiva

o Pressió venosa central

· Tècniques cardiovasculars

o Accessos vasculars perifèrics i centrals

o Drenatge pericàrdic

o Disponibilitat d’implantació i ús de marcapasos temporals

o Ús de drogues vasoactives

o Ús de vasodilatadors pulmonars

o Caterització terapèutica (disponibilitat)

o Infusió intraòssia

o Canalització umbilical

o Electrocardiografia

o Disponibilitat d’ecocardiografia Doppler

o Massatge cardíac

o Desfibril·lador i cardioversió

o Punció intracardíaca

o Periocardiocentesi

· Tècniques digestives

o Alimentació parenteral central

o Alimentació parenteral perifèrica

o Alimentació enteral

o Tractament postoperatori de cirurgia digestiva

o Ecografia digestiva (disponibilitat)

o Endoscòpies digestives (disponibilitat)

o Aspiració gàstrica

· Tècniques hematològiques

o Utilització d’hemoderivats específics per a nounats

o Tractament amb anticoagulants

o Tractament amb fibrinolítics

o Bilirubinometria

o Fototeràpia

o Exanguinotransfusió

o Tractament amb eritropoetina

· Ronyó i medi intern

o Diàlisi peritoneal

o Balanços hidroelectrolítics

o Sondatge vesical

o Punció suprapúbica

o Atenció al postoperatori de Nefrourologia

· Tècniques del sistema nerviós

o Punció lumbar

o Atenció al postoperatori de Neurocirurgia

o Punció cisternal

o Disponibilitat d’electroencefalograma

o Disponibilitat d’ecografia cerebral

o Disponibilitat de TAC

o Disponibilitat de ressonància magneticonuclear

· Tècniques d’analgèsia i sedació

o Tractament farmacològic sistèmic

o Tractaments locoregionals (disponibilitat)

o Morfínics intratecals (disponibilitat)

· Altres tècniques

o Presa de mostres bacteriològiques

· Informatització de la Unitat

o Monitoratge de capçalera

o Circuits de retroalimentació

o Protocols clinicoterapèutics assistencials

· Prestacions relacionades amb l’assistència neonatal

o Exploració rutinària del nounat normal

o Comitè d’Ètica

o Comitè de Mortalitat Perinatal

o Disponibilitat de consell genètic

o Protocol d’alta precoç

o Coordinació amb l’Àrea de Salut

o Programes d’investigació

o Mètode d’identificació de l’infant

o Informe d’alta del nounat normal i del patològic

o Cribratge metabòlic

o Vacunes

o Control de la infecció i política antibiòtica de la Unitat

o Connexió amb la Unitat d’Alt Risc Obstètric

o Protocol de visites

o Atenció als aspectes psicosocials

 

 

Unitat de Transport Pediàtric Balear (UTPB)

 L’objectiu i la funció de la Unitat de Transport Pediàtric Balear és optimitzar el tractament del nounat o de l’infant en estat crític que es troba en un hospital que no li pot proporcionar les cures intensives adequades pel seu estat fins al trasllat a l’hospital de referència que li pugui prestar l’atenció urgent que necessita. Les cures intensives es proporcionen des del mateix moment de l’arribada de l’equip de transport, ja que l’esmentat equip apropa la Unitat de Cures Intensives (UCI) especialitzada pediàtrica als centres sanitaris de nivell inferior i evita el deteriorament dels pacients abans de l’arribada a l’hospital de referència.

   

Activitats desenvolupades per la UTPB 

 • Trasllats interhospitalaris

 Estabilització i trasllat de pacients en estat crític

• Terrestres 

• Aeris: interilles i península

  

 • Trasllats intrahospitalaris i suport assistencial dels pacients ingressats a

  • Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP) 

  • Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN) 

  • Cures Mitjanes Neonatals

  

 • Atenció mèdica urgent puntual

  • Suport ocasional al SAMU 061

  • Atenció ocasional en centres d’Atenció Primària

 

 • Sedoanalgèsia per a procediments en el nostre Hospital

• Hospital de Dia Pediàtric

• Oncologia Pediàtrica

• Cirurgia Pediàtrica

• Cirurgia Plàstica

• Pneumologia Pediàtrica

• Gastroenterologia Pediàtrica

• Radiologia

• Altres

 

 • Assessoria clínica

 • Assessoria clínica per a qualsevol centre sanitari de les Illes Balears

 • Assessoria clínica per al personal del SAMU 061

 • Assessoria del SAMU 061 per a la compra de material per a l’atenció i el transport de l’infant o del nounat greus

  

 • Docent

• Cursos de reanimació cardiopulmonar (RCP) pediàtrica i neonatal

• Cursos d’atenció inicial al pacient politraumatitzat pediàtric

• Cursos d’estabilització i transport del nounat o de l’infant en estat crític

• Cursos de ventilació mecànica i transport

• Formació de residents, tant de les Illes Balears com de la resta de l’Estat Espanyol

 

 

 

 

 

Llegir 3309 vegades