Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

 • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

 • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

 • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

 • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

 • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Urgències Adults

Cartera de Serveis

En el Servei d’Urgències (URG) es dóna resposta assistencial a la població de l’àrea de referència del sector Ponent de Mallorca i es garanteix la resposta sanitària, com a hospital de referència, a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per aquest motiu, s’ha definit un model assistencial basat en una atenció integral i multidisciplinària del pacient. Els professionals adscrits al Servei d’URG són els màxims responsables dels pacients que hi ingressen.

El Servei està dividit en cinc àrees:

1. Triatge. Liderat per infermeria. Consta de tres boxs: dos, que funcionen 14 hores al dia, i un que funciona 10 hores al vespre. Hi ha la possibilitat d’ampliar l’oferta amb un box més en cas d’una arribada massiva de pacients.

2. Mòdul E. Dividit en àrea de pacients crítics i semicrítics, llits d’observació i d’aïllament.

3. Mòdul F. Disposa de: àrea de consultes, boxs de nivell II i de nivell III de gravetat. Zona de lliteres i zona d’espera per als pacients que estan en observació. Sala de tècniques per als pacients amb complexitat assistencial. Consultes específiques de: psiquiatria, otorinolaringologia i oftalmologia. Boxs de vigilància per als pacients custodiats per les forces d’ordre públic.

4. Mòdul G. Amb una àrea de consultes i una sala d’espera per als pacients de nivell IV i V.

5. Unitat de Curta Estada (UCE). Dotada amb 8 llits situats en una planta d’hospitalització (generalment, a la planta 3, mòdul N).

 

El Servei d’Urgències d’Adults assumeix els processos assistencials següents:

1. Suport vital avançat i atenció al pacient crític de l’àrea d’Urgències

 • Els professionals d’URG són els responsables de l’atenció als pacients ingressats a l’Hospital que pateixen una aturada cardiorespiratòria (codi PARO), excepte dels pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI) o a Reanimació (REA) i d’alguns pacients de Cardiologia (CARD).
 • Urgències assumeix l’atenció inicial a l’arribada d’un pacient politraumatitzat (codi TRAUMA GRAVE).

2. Atenció inicial a tots els pacients que arriben a URG sense una derivació específica. Després de la valoració, es considera la participació d’algun dels serveis que tenen facultatius de guàrdia de presència física o localitzables.

Els serveis que tenen metges de guàrdia de presència física són els següents: Cardiologia, Medicina Intensiva, Anestèsia, Ginecologia, Nefrologia, Neurologia, Radiologia, Anàlisis Clíniques, Hematologia, Cirurgia General, Urologia, Medicina Interna, Pneumologia, Traumatologia, Psiquiatria, Otorinolaringologia, Oftalmologia i Farmàcia.

Els serveis que tenen facultatius de guàrdia localitzables són els següents: Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Plàstica, Cirurgia Toràcica, Cirurgia Maxil·lofacial, Aparell Digestiu (endoscòpia digestiva), Radiologia Intervencionista i Cirurgia Cardíaca.

3. En algunes de les especialitats, l’atenció no només és inicial sinó que afecta tot el procés assistencial. És el que succeeix amb els pacients de: Medicina Interna, Aparell Digestiu, Endocrinologia, Pneumologia, Medicina Interna Malalties Infeccioses i Oncologia.

En conjunt, s’atenen les patologies urgents següents: respiratòries, digestives, neurològiques, endocrinometabòliques, nefrourològiques, reumatològiques, infeccioses, dermatològiques, autoimmunes, oncològiques, otorinolaringològiques, oftalmològiques, traumatològiques, psiquiàtriques, i les provocades per intoxicacions agudes i per agents físics.

4. Els facultatius adjunts del Servei d’Urgències assumeixen les prefectures de guàrdia de l’Hospital Universitari Son Espases els 365 dies de l’any.

5. El Servei d’URG disposa d’una Unitat Multidisciplinària de Toxicologia Clínica. Els altres serveis que en formen part són: Anàlisis Clíniques, Farmàcia, Psiquiatria i Medicina Intensiva. Aquesta unitat, virtual (sense llits), presta assistència directe als pacients a l’Àrea d’Urgències, valora pacients d’altres serveis amb una sol·licitud d’interconsulta i atén consultes telefòniques d’altres centres o d’altres àmbits assistencials.

També té una consulta externa en què, cada divendres, de 9.30 h a 12.00 h, s‘atenen pacients programats que presenten:

 • Intoxicacions agudes que necessiten algun seguiment específic (fum, CO, AINE o productes nefrotòxics, antidepressius, cardiotòxics…).
 • Intoxicacions, o sospita d’intoxicació, derivades de l’àmbit laboral o domèstic per metalls pesants o per productes químics o industrials.
 • Diagnòstic i/o estratificació de gravetat de sensibilitat química múltiple.

6. Durant els darrers cinc anys, el Servei d’Urgències ha desenvolupat tres àrees formatives i d’investigació:

 • Suport Vital Bàsic i Avançat
 • Atenció al Politraumatitzat
 • Toxicologia

L’oferta formativa s’ha donat a conèixer a l’exterior amb èxit.

7. El Servei d’Urgències participa en el programa formatiu d’algunes especialitats en forma de rotacions tutelades.

8. Així mateix, el Servei d’URG participa activament en les comissions hospitalàries següents

 • Comissió de Docència
 • Comissió d’Infeccions
 • Comissió d’Ètica
 • Comissió de Farmàcia
 • Comissió de Limitació de l’Esforç Terapèutic
 • Comissió d’Històries Clíniques
 • Comissió de Transfusions
 • Comissió de Mortalitat
 • Comissió de Toxicovigilància
 • Comissió d’Urgències

 

A més de l’activitat assistencial, el Servei d’Urgències ha de ser capaç d’oferir activitats complementàries a les assistencials: formació, docència, investigació, i coordinació amb altres dispositius sanitaris i no sanitaris (altres serveis d’Urgències, Atenció Primària, Creu Roja, bombers...) que participen en l’atenció d’urgències i d’emergències (protocols conjunts, activitats de formació, tallers, etc.).

 

Cartera de Serveis d’Urgències

Índex

 1. Atenció a l’aturada cardiorespiratòria, al pacient politraumatitzat i a l’emergència (urgència vital)
 2. Procediments de control i d’observació
 3. Procediments terapèutics/diagnòstics
 4. Procediments terapèutics
 5. Procediments diagnòstics
 6. Trasllat de pacients

L’Àrea d’Urgències és operativa les 24 hores del dia. Està dissenyada per: prestar atenció a la demanda d’assistència urgent del seu entorn, garantir l’atenció oferint una atenció integral, assegurar la continuïtat del procés assistencial de manera que cada pacient i cada procés tengui el nivell assistencial adequat i mantenir el principi d’equitat de manera que la geografia no sigui un factor discriminatori.

 

Urgències ha de prioritzar l’assistència per donar una resposta adequada, en temps i en recursos, a la urgència en els diferents graus de gravetat.

 

L’Àrea d’Urgències compta amb recursos per:

 • Assistir una aturada cardiorespiratòria.
 • Estabilitzar qualsevol procés patològic.
 • Emetre un judici diagnòstic sindròmic.

Atenció a l’aturada cardiorespiratòria, al pacient politraumatitzat i a l’emergència (urgència vital)

 1. Aïllament i control de la via aèria i ventilació:
  • Cànules de Guedel
  • Ventilació manual amb bossa i màscara
  • Pulsioximetria
  • Oxigenoteràpia
  • Intubació traqueal
  • Tècnica d’intubació difícil (com a mínim, una)
  • Cricotiroidotomia
  • Ventilació mecànica no invasiva i invasiva
 2. Control cardiocirculatori:
  • Monitoratge electrocardiogràfic
  • Desfibril·lació elèctrica
  • Cardioversió sincronitzada
  • Marcapassos extern
  • Monitoratge no invasiu de la pressió arterial
  • Monitoratge de la pressió venosa central
 3. Atenció al Politraumatitzat:
  • Tècniques d’immobilització de la columna
  • Tècniques d’immobilització de membres
 4. Ús, control i administració de les drogues protocol·litzades (PDF 56.29kB 06-02-2012)

Procediments de control i d’observació

 • Presa i monitoratge de temperatura
 • Presa i monitoratge de pols i de freqüència respiratòria
 • Presa i monitoratge de pressió arterial no invasiva
 • Monitoratge electrocardiogràfic continu
 • Monitoratge de la saturació d’O2
 • Monitoratge de la diüresi horària i per torns
 • Control d’altres fluids, secrecions, i excrecions, balanç hídric
 • Monitoratge d’altres signes clínics específics: Glasgow...
 • Protocol d’administració de drogues i medicació

Procediments terapèutics/diagnòstics

 • Accés a via venosa perifèrica
 • Accés a via venosa central
 • Punció arterial
 • Via intraòssia
 • Sondatge vesical
 • Sondatge nasogàstric
 • Sistemes de perfusió contínua
 • Maniobres d’RCP bàsica i avançada
 • Paracentesi
 • Toracocentesi
 • Aspiració de secrecions

Procediments terapèutics

Quirúrgics

 • Sutures de ferides de pell i de teixit subcutani, no complicades, sense repercussió funcional ni estètica
 • Tractament, tamponament d’hemorràgies i control de ferides sagnants
 • Extracció de cossos estranys a la pell
 • Extracció simple i curació de cossos estranys corneals
 • Extracció simple de cossos estranys de cavitat orofaríngia, foses nasals i conducte auditiu
 • Embenatges, immobilitzacions de membres i fèrules
 • Atenció a la persona politraumatitzada
 • Quirúrgics

Altres

 • Administració d’aerosols amb aire i oxigen
 • Ventilació no invasiva
 • Administració i ús de medicació d’urgències
 • Sedació i analgèsia (segons protocol)
 • Anestèsia tòpica i local
 • Procediments i protocols de neteja, acondiciament i cures

Procediments diagnòstics

 • De l’Àrea d’Urgències
  • ECG de dotze canals
  • Analítica seca per a glucèmia
  • Fons d’ull
  • Exploració amb làmpada de fenedura
  • Otoscòpia i rinoscòpia
  • Laringoscòpia indirecta
  • Punció intraraquídia
 • Del Servei de Radiodiagnòstic
  • RX simple d’abdomen
  • RX tòrax
  • Exploració osteoarticular
  • Ecografia abdominal (segons protocol)
  • Tomografia axial computada (segons protocol).
 • Del Servei d’Hematologia
  • Hemograma: amb hemoglobina, hematies i paràmetres
  • Plaquetes i leucòcits i fórmula
  • Coagulació: amb TP, TPTA, INR, fibrinogen
  • Frotis (segons protocol)
  • Dímer de fibrina i quantificació (segons protocol)
 • Del Servei de Laboratori i Anàlisis Clíniques
  • Determinacions en sang: glucosa, urea, creatinina; sodi, potassi, clor, calci; proteïnes totals; bilirubina total i directa; CPK i Mb; troponina; amilasa; gasometria; Fàrmacs (com a mínim en el torn de matí: teofil·lina)
  • Determinacions en orina: examen en fresc de sediment i elementals; amilasúria; test de gestació; tòxics en orina (benzodiazepines i barbitúrics: cocaïna, cànnabis, amfetamines, opiacis, metadona)
  • Determinacions en líquids orgànics: líquid cefaloraquidi (hematies, leucòcits, quantificació i fórmula; glucosa i proteïnes), líquids pleural, articular i ascític (hematies, leucòcits, quantificació i fórmula; glucosa i proteïnes; LDH i Amilasa; pH)
 • Del Servei de Microbiologia
  • Recollida i processament per a cultiu i antibiograma de sang, líquids corporals, secrecions i qualsevol catèter o material
  • Gota gruixuda; test de mononucleosi (segons protocol)

Trasllat de pacients

L’Àrea d’Urgències per al trasllat de pacients té els recursos següents:

 

Ambulància medicalitzada, amb un infermer, per als pacients no crítics i estables.

Ambulància per a pacients crítics amb material, infermer i metge per al trasllat de malalts crítics i inestables.

Disposa d’aquests recursos segons el protocol de trasllat del Pla Andalús d’Urgències i Emergències (PDF 229.75kB ).

 

Llegir 3023 vegades