Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

  • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

  • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

  • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

  • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

  • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Medicina Preventiva

Cartera de Serveis 

 

VIGILÀNCIA DE LA INFECCIÓ ASSOCIADA A L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (NOSOCOMIAL)

1. Estudis d’incidència d’infecció nosocomial:

1.1. Vigilància de la infecció de ferida quirúrgica (IFQ)

1.2. Vigilància de les infeccions associades a dispositius (catèter venós central, sonda urinària, ventilació mecànica)

2. Estudis de prevalença d’infecció nosocomial

3. Vigilància dels protocols de profilaxi antibiòtica a Cirurgia

4. Vigilància de microorganismes multiresistents (SAMR, Klebsiellas...)

5. Estudi i control de brotades d’infecció nosocomial

6. Elaboració del mapa epidemiològic

7. Malalties de declaració obligatòria (MDO)

8. Control de bioseguretat ambiental

8.1. Verificació del control ambiental de l’Àrea Quirúrgica mitjançant:

- Educació sanitària per a l’acompliment de la disciplina en les sales d’intervencions respecte a la circulació (ús de bates, màscares, gorres, peücs) dins l’Àrea Quirúrgica. Ús de guants estèrils i rentada quirúrgica.

- Assessorament sobre les mesures de tipus estructural de la sala d’intervencions: portes, aire condicionat, filtres HEPA, monitor digital de control de temperatura, pressió, humitat i neteja de la sala d’intervencions i del bloc quirúrgic.

8.1.1. Verificació de la contaminació fúngica d’aquestes àrees i la contaminació per altres microorganismes, per aquest motiu, es duu a terme un control de bioseguretat ambiental de les àrees crítiques de l’Hospital: trasplantament de medul·la òssia (TMO), campanes de processament hematopoètic, sales d’hemodinàmica, àrea quirúrgica, sala de radiofarmàcia, sala d’operacions de braquiteràpia, Servei de Farmàcia (campanes de preparació de medicació i sales d’ubicació), Unitat de Fertilització In Vitro (FIV).

8.2. Assessorament en qüestions d’arquitectura i enginyeria amb relació al manteniment d’una higiene i d’un medi ambient adequats. Participació en la vigilància i en el control de totes les obres o les reparacions que es produeixen a l’Hospital i establiment de les recomanacions necessàries per garantir la seguretat dels pacients.

9. Assessoria general a la Direcció i als serveis de l’Hospital en Prevenció d’infeccions.

10. Estudis sobre l’ús adequat d’antibiòtics, d’antisèptics i de desinfectants.

11. Vigilància, control i assessorament sobre els microorganismes transmissibles especialment per via ambiental (Aspergillus, Legionella...).

 

PROGRAMA BÀSIC DE PREVENCIÓ I CONTROL

1. Neteja, desinfecció i esterilització del material sanitari.

La neteja i la desinfecció del material i de les superfícies són essencials per a la prevenció de les infeccions nosocomials. És imprescindible que els professionals sanitaris coneguin aquest tipus de productes i que els utilitzin correctament; per aquest motiu, el Servei de Medicina Preventiva és l’encarregat d’establir les pautes i les recomanacions, així com el seu control. Per a tot això, estableix:

A) Els criteris tècnics per a la selecció i la utilització de detergents o de sabons i desinfectants per al rentat del material (participa en la selecció i en els procediments d’utilització).

B) Els criteris tècnics per a la selecció i la utilització de detergents o sabons i desinfectants per a la rentada de superfícies i de trespols (participa en la selecció i en els procediments d’utilització9.

C) Controls periòdics sobre neteja, metodologia d’ús, formació de personal, sobretot en les àrees d’alt risc.

2. Residus sanitaris

Elaboració de normes de segregació, envasat i eliminació dels residus sanitaris.

3. Programa d’Higiene de Mans per a la Prevenció de la Infecció Nosocomial amb la introducció de solucions alcohòliques per a la higiene de mans i programes de formació i d’informació continus.

4. Implantació (fer, difondre i verificar l’acompliment i l’efectivitat) de les normes referents a la prevenció de les infeccions nosocomials més prevalents: infecció ferida quirúrgica (IHQ), infecció del tracte urinari (ITU), pneumònies i bacterièmies associades a catèters (BAC).

La infecció nosocomial es relaciona amb l’ús de dispositius (catèter intravenós, sonda urinària, respiració assistida), per això, la mínima instrumentació implica graus mínims d’infecció nosocomial.

Per aquest motiu, aquest Servei:

-          Participa en la selecció dels dispositius sanitaris que s’hagin d’adquirir amb relació a aquestes instrumentacions.

-          Duu a terme la millora contínua en la utilització de recursos: dispositius sanitaris, cateterització venosa, sondatge urinari, respiració assistida.

-          Estudia periòdicament la freqüència de la infecció nosocomial associada a cateterisme intravenós, sondatge urinari i ventilació assistida.

-          Estudi del percentatge d’utilització de dispositius.

La infecció nosocomial associada a la instrumentació està en relació amb la seva permanència o durada, per la qual cosa s’ha de mantenir el menor temps possible.

5. Implantació de les normes referents a la neteja d’utensilis i de les que fan referencia a la preparació, conservació i transport de biberons.

6. Assessorament i consultoria sobre la preparació prequirúrgica en els diferents tipus de cirurgia.

7. Gestió i assessorament sobre les precaucions que s’han de seguir amb els pacients en situacions clíniques especials (immunodeprimits, infecciosos, trasplantats).

8. Elaboració de les normes sobre higiene hospitalària.

9. Elaboració del Protocol d’Aïllaments de l’Hospital.

10. Assessorament en les precaucions estàndards i en l’ús d’equipaments de protecció individual.

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ

El Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública té establerts els programes de formació següents:

Per al personal sanitari

-          Formació sobre precaucions estàndards i sobre precaucions basades en la transmissió de microorganismes.

-          Formació sobre higiene de mans i sobre l’ús correcte de guants.

-          Formació sobre la prevenció d’infeccions nosocomials associades amb dispositius (catèters venosos, sondes urinàries i ventilació mecànica).

Per als pacients aïllats per microorganismes multiresistents i familiars

-          Informació sobre l’aïllament

 

PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS

 El Servei forma part de les comissions següents:

 

-          Comissió d’Infecció Hospitalària i Política d’Antibiòtics

-          Comissió de Bioseguretat Ambiental

 

 RELACIONS AMB ALTRES SERVEIS

La prevenció de la infecció associada a l’assistència sanitària ha de ser un tema present en tots els tractaments o en totes les cures, per la qual cosa les consultes que es fan al Servei són constants.

 

RELACIONS AMB ALTRES CENTRES

El Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública és el de referencia per als hospitals de: Manacor, Inca, Menorca i Eivissa. Proporciona assessorament sobre normatives d’higiene i de control de la infecció.     

 

PROGRAMA DE VACUNACIÓ

Seguiment i profilaxi davant exposicions biològiques per als pacients que ho requereixin, estiguin o no ingressats a l’Hospital.

Suport informatiu sobre els programes de vacunació als viatgers internacionals.

Participació en l’elaboració del Programa de Vacunació dels pacients immunodeprimits o de risc (en hemodiàlisi, esplenectomitzats, trasplantats, etc.).

 

INVESTIGACIÓ

Aquest Servei forma part de xarxes nacionals de vigilància epidemiològica de la infecció nosocomial com són: Grup EPINE, Grup INCLIMEC, Grup HELICS.