Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

 • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

 • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

 • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

 • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

 • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Oncologia Médica

Cartera de Serveis

 

INTRODUCCIÓ

L’activitat d’Oncologia Mèdica està necessàriament interrelacionada amb altres serveis de l’Hospital; per aquest motiu, a l’hora de definir la nostra cartera de serveis, hem de fer constar  les tècniques, els tractaments o els circuits que s’efectuen en altres serveis i que influeixen positivament en el tractament dels nostres pacients, per exemple: l’estudi del gangli sentinella en el càncer de mama i en el melanoma; l’estadificació del mediastini mitjançant una ecoendoscòpia bronquial (EBUS) o una ecoendoscòpia esofàgica (EUS); el circuit de diagnòstic ràpid de càncer de mama, de càncer de còlon o de càncer de pulmó, etc.

Una dada rellevant a tenir en compte és que el nostre Centre disposa de serveis de referència de la Comunitat Autònoma (Radioteràpia, Medicina Nuclear, Neurocirurgia, Cirurgia Toràcica, Cirurgia Vascular, Cirurgia Plàstica i Radiologia Intervencionista), importants per diagnosticar i tractar els pacients oncològics.

Cal destacar que els serveis de suport al diagnòstic (Radiologia i Anatomia Patològica) tenen professionals especialitzats per patologies que efectuen estudis dels pacients i participen en els diferents comitès de tumors segons la seva àrea de coneixement.

Els professionals del Servei d’Oncologia Mèdica també estan especialitzats en, com a mínim, una àrea de coneixement (grup de neoplàsies, per exemple, en tumors digestius, sarcomes…) dels quals el Servei en disposa dos o més per cada especialitat.

 

ACTIVITAT ASSISTENCIAL

L’activitat assistencial del Servei d’Oncologia Mèdica es desenvolupa en diferents àrees d’atenció:

HOSPITALITZACIÓ

El Servei atén als malalts hospitalitzats en una planta que comparteix amb la Secció de Ginecologia Oncològica. La planta disposa de 10 habitacions dobles i de 17 habitacions individuals (un total de 37 llits).

CONSULTA EXTERNA

El Servei té a la seva disposició quatre consultes en les quals s’atenen pacients diàriament. Aquestes consultes estan distribuïdes de la manera següent:

 • Generals: només per a les primeres visites.
 • Per patologia (primeres visites, visites de seguiment i de segona opinió)
  • Aparell digestiu: carcinoma colorectal i la resta de tumors de l’aparell digestiu (pàncrees, fetge, via biliar…)
  • Tumors de cap i de coll
  • Tumors del SNC
  • Tumors neuroendocrins
  • Limfomes
  • Tumors toràcics: càncer de pulmó, mesotelioma i altres
  • Consulta referent de tumors musculosquelètics: sarcomes de parts blanes, tumors ossis
  • Consulta de càncer hereditari i consell genètic
  • Tumors urològics: ronyó, pròstata, bufeta, testicle…
  • Càncer de mama
  • Tumors ginecològics: ovari, cèrvix i cos uterí
  • Melanoma i altres tumors cutanis
  • Tumors d’origen desconegut
  • Pal·liatius

UNITATS FUNCIONALS

En el nostre Centre s’han implantat unitats funcionals per al tractament del càncer de mama i dels tumors de cap i de coll. S’ofereix al pacient la valoració dels diferents especialistes que intervindran en el seu tractament en la mateixa visita hospitalària.

HOSPITAL DE DIA D’ADULTS (HDDA)

L’HDDA del nostre Hospital és fonamentalment oncohematològic. Disposa de 12 consultes, 7 llits i 28 butaques per atendre els pacients.

Consultes a l’HDDA

A l’HDDA s’efectua la consulta mèdica ordinària prèvia al cicle de tractament i segons la patologia (mínim de quatre consultes mèdiques diàries durant tot el matí).

A les consultes de l’Hospital de Dia s’atenen els pacients que segueixen un tractament actiu de la malaltia, ja sigui complementari d’altres tractaments o únic en el cas de la malaltia metastàtica. El tractament mèdic inclou l’administració de citostàtics, hormones i nous fàrmacs: inhibidors tirosina quinasa, anticossos monoclonals, antiangiogènics…

Altres activitats que es duen a terme a l’HDDA

 • Atenció integrada al pacient oncològic durant la malaltia.
 • Consulta d’infermeria en la primera visita i sempre que sigui necessària, assessorament sobre les cures i atencions al pacient.
 • Extracció de sang per a analítica i col·locació de via venosa per a tractament.
 • Cura i heparinització de catèters endovenosos i/o de reservoris subcutanis.
 • Atenció telefònica al pacient i als familiars en horari continu.
 • Atenció psicològica.
 • Administració de tractaments biològics i de quimioteràpia convencional (via oral, endovenosa, intrapleural, intratecal).
 • Realització de maniobres diagnòstiques o terapèutiques (toracocentesi, paracentesi, puncions lumbars).
 • Punció aspiració agulla fina (el Servei d’Anatomia Patològica té una consulta a l’HDDA per dur a terme les esmentades puncions).
 • Biòpsia de medul·la òssia amb sedació (serveis d’Hematologia i d’Anestèsia).

Atenció continuada a l’HDDA

El Servei disposa d’una consulta d’atenció urgent oberta de dilluns a divendres des de les 8.00 h fins a les 20.00 h. S’hi atenen els pacients oncològics amb un problema de salut que requereix atenció urgent o preferent. S’hi fa una avaluació completa del motiu d’atenció, el qual, finalment, es resol en una alta al domicili amb tractament o en un ingrés hospitalari.

 

COMITÈS DE TUMORS MULTIDISCIPLINARIS

Els comitès de tumors són una part fonamental de l’assistència al pacient oncològic. És imprescindible la presència, d’almenys, un oncòleg en cada un d’ells. El Servei participa de manera activa i setmanal en diversos comitès multidisciplinaris en què intervenen els diferents especialistes involucrats. S’hi prenen decisions conjuntes sobre l’actitud terapèutica que s’ha d’efectuar en la patologia dels pacients. La reunió de la majoria d’aquests comitès s’efectua en una sala dotada d’un sistema de videoconferència, la qual cosa facilita la connexió dels professionals de la resta d’hospitals públics de la Comunitat Autònoma (Menorca, Eivissa i Inca).

Cada comitè està format per, com a mínim, un professional d’un servei mèdic, un professional d’un servei quirúrgic i un professional de: Radiologia, Anatomia Patològica, Medicina Nuclear, Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica. Actualment, els facultatius del Servei, segons la seva especialitat, participen en els comitès següents:

 • Comitè de Càncer de Mana
 • Comitè de Tumors Ginecològics
 • Comitè de Càncer Colorectal
 • Comitè de Tumors Toràcics
 • Comitè de Tumors Hepàtics
 • Comitè de Tumors de l’Àrea del Cap i del Coll
 • Comitè de Tumors Urològics
 • Comitè de Tumors de Pell
 • Comitè de Tumors Ossis i de Parts Blanes
 • Comitè de Neurooncologia
 • Comitè de Tumors Gastroesofàgics
 • Comitè Pancreatobiliar

 

ACTIVITAT DOCENT

El Servei d’Oncologia Mèdica és un servei docent des de l’any 1982 i els facultatius que l’integren tenen una reconeguda experiència en la formació de residents. Actualment, es formen dos residents per any. El Servei compta amb un pla docent anual que és validat per la Comissió de Docència Hospitalària.

 

INVESTIGACIÓ

El Servei disposa d’una Unitat d’Investigació en Oncologia Mèdica centrada principalment en els sarcomes i en el tumor de l’estroma gastrointestinal (GIST); no obstant això, té capacitat per a la realització de projectes d’investigació translacional en qualsevol de les altres àrees. La possibilitat de formació pel Laboratori de Biologia Molecular aporta coneixements sobre les bases actuals de la investigació en oncologia mèdica i en el desenvolupament de nous fàrmacs.

La participació del Servei en grups cooperatius assegura la cooperació en assajos clínics multicèntrics, fet que fomenta el desenvolupament clínic de nous fàrmacs i de tractaments oncològics.

El Servei té implantat un programa formatiu de presentació i de comunicació oncològica en anglès que està basat en un calendari de sessions setmanals preparades, cada una d’elles, per un professional de l’Hospital o del mateix Servei que estigui relacionat amb l’especialitat, amb l’objectiu que el resident en acabar la residència pugui presentar treballs o ponències en els congressos internacionals. 

Llegir 2596 vegades