Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

La mortalitat dels pacients operats de cirurgia cardíaca a Son Espases, i abans a Son Dureta, és men...

L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneurismes

Amb aquesta nova tecnologia disponible a la sala d’operacions híbrida de l’Hospital de referència de...

“Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia”

Aquest implant permet la transmissió del so directament a l’orella interna per mitjà de la conducció...

L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’investigació i dos contractes sènior

  A través de les diverses convocatòries d’ajudes competitives a la investigació, l’Instituto de Sa...

L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistema Nerviós i d'Atenció al Pacient Crític

Els premis són atorgats anualment per l'empresa de serveis d'informació sanitària IASIST. A l'edició...

 • Els operats de cor a Son Espases tenen una taxa de supervivència més alta

 • L’Hospital Universitari Son Espases aplica una tècnica pionera per al tractament endovascular d’aneu...

 • “Son Espases és el tercer centre en l’àmbit nacional que realitza l’implant actiu de conducció òssia...

 • L’Institut de Salut Carlos III concedeix a l’Hospital universitari Son Espases set projectes d’inves...

 • L'Hospital Universitari Son Espases ha estat guardonat amb dos premis TOP 20 en les Àrees del Sistem...

Cirurgia Toràcica

Cartera de Serveis

 

PARET TORÀCICA

o Malformacions

 • · Pectus excavatum

  Condrectomia i osteotomia esternal (amb fixació metàl·lica)

  Condrectomia i osteotomia esternal (sense fixació metàl·lica)

  Inversió esternal

  Tutorització amb xapa metàl·lica  flexible via toracoscòpica

  Farciment protètic

 • · Pectus carinatum. Esternocondroplàstia
 • · Síndrome de Poland

  Correcció quirúrgica amb transposició muscular

  Correcció quirúrgica sense transposició muscular

 • · Fenedura esternal sense ectòpia del cor

  Reconstrucció amb condrotomies obliqües

  Reconstrucció amb empelts  costomusculars autòlegs

 • · Ectòpia del cor

  Toràcica: reconstrucció amb empelts costals i musculars autòlegs

  Toracoabdominal (pentalogia de Cantrell): reconstrucció plàstica

 • · Altres deformitats toràciques: reconstrucció plàstica

o Patologia traumàtica

 • · Fractures costoesternals. Osteosíntesi
 • · Lesions de parts toves

  Reconstrucció amb transposició muscular

  Reconstrucció sense transposició muscular

 • · Seqüeles traumàtiques

  Hèrnia pulmonar

§ Reparació quirúrgica amb pròtesi

§ Reparació quirúrgica sense pròtesi

  Dolor

§ Tractament quirúrgic

§ Tractament mèdic

o Patologia infecciosa i radionecrosi

 • · Afectació de parts toves

  Drenatge i desbridament

  Resecció de parts toves

§ Amb reconstrucció

§ Sense reconstrucció

 • · Afectacions osteocondrals

  Resecció costocondral

§ Sense reconstrucció

§ Amb reconstrucció

  Resecció osteomuscular

§ Sense reconstrucció

§ Amb reconstrucció

  Resecció condrocostal

§ Sense reconstrucció

§ Amb reconstrucció

  Resecció i reconstrucció esternal parcial o total

o Tumors

 • · Procediments diagnòstics

  Biòpsia percutània

  Biòpsia de parts toves

  Biòpsia incisional d’estructures osteocartilaginoses

 • · Procediments terapèutics

  Resecció costocondral

§ Sense reconstrucció

§ Amb reconstrucció

  Resecció i reconstrucció esternal parcial o total

  Resecció en bloc de la paret toràcica

§ Amb tancament directe

§ Amb procediment plàstic

§ Amb pròtesi

§ Sense pròtesi

§ Mixt

  Resecció escapular

§ Total

§ Parcial

  Resecció clavicular

§ Parcial

§ Total

 • PLEURA

o Procediments diagnòstics

 • · Toracocentesi
 • · Biòpsia pleural tancada amb agulla
 • · Biòpsia pleural oberta

o Procediments terapèutics

 • · Vessament pleural agut i crònic

  Toracocentesi

  Drenatge

  Derivació pleuroperitoneal

 • · Empiema pleural agut i crònic

  Drenatge sense fibrinolítics

  Drenatge amb fibrinolítics

  Toracoscòpia

  Decorticació

  Toracostomia

  Plàsties

§ Toracoplàstia

§ Mioplàstia

§ Omentoplàstia

§ Plàsties mixtes

 • · Cambra pleural postresecció. Amb o sense fístula bronquial

  Tancament  primari

  Drenatge

  Toracostomia

  Plàsties

§ Toracoplàstia

§ Mioplàstia

§ Omentoplàstia

§ Plàsties mixtes

 • · Tumors

  Benignes

§ Resecció toracoscòpica

§ Resecció per toracotomia

  Malignes

§ Primaris

§ Drenatge, pleuròdesi

§ Derivació pleuroperitoneal

§ Pleurectomia

§ Pleuropneumectomia estesa

§ Pleurectomia limitada pal·liativa

§ Secundaris

§ Drenatge, pleuròdesi

§ Derivació pleuroperitoneal

§ Pleurectomia

 • · Quilotòrax

  Drenatge amb o sense pleuròdesi

  Tancament directe del conducte toràcic

§ Per videotoracoscòpia

§ Per cirurgia oberta supradiafragmàtica o infradiafragmàtica

 • · Pneumotòrax i hemopneumotòrax espontani

  Drenatge

§ Sense pleuròdesi

§ Amb pleuròdesi

  Resecció bul·les i/o parènquima patològic per videotoracoscòpia

§ Pleuròdesi

§ Abrasió

§ Pleurectomia

  Resecció bul·les i/o parènquima patològic per toracotomia

§ Pleuròdesi

§ Abrasió

§ Pleurectomia

  Toracotomia d’urgència

 • PULMÓ

o Procediments diagnòstics

 • · Biòpsia pulmonar toracoscòpica
 • · Biòpsia pulmonar oberta
 • · Punció-aspiració agulla fina transparietal
 • · Biòpsia transbronquial
 • · Punció-aspiració traqueobronquial
 • · Biòpsia ganglionar cervical
 • · Biòpsia de Daniels
 • · Mediastinoscòpia cervical
 • · Mediastinoscòpia cervical estesa
 • · Mediastinotomia anterior
 • · Videotoracoscòpia

o Malformacions

 • · Atrèsia. Aplàsia. Hipoplàsia. Tractament quirúrgic
 • · Estenosi bronquial

  Broncoplàstia

  Resecció en maneguet

  Resecció pulmonar total o parcial

 • · Emfisema lobar. Resecció pulmonar
 • · Segrest pulmonar intralobar i extralobar. Resecció
 • · Quist broncogènic intrapulmonar o extrapulmonar. Resecció
 • · Malformació adenomatoidal quística. Resecció pulmonar
 • · Fístula arteriovenosa pulmonar. Resecció pulmonar
 • · Fístula esofagobronquial

  Resecció de la fístula amb resecció pulmonar

  Resecció de la fístula sense resecció pulmonar

 • · Altres malformacions. Tractament quirúrgic

o Patologia infecciosa i parasitària

 • · Abscés pulmonar

  Drenatge endoscòpic

  Drenatge transtoràcic

  Resecció pulmonar total o parcial

 • · Bronquièctasis. Resecció pulmonar total o parcial
 • · Tuberculosi. Resecció pulmonar total o parcial
 • · Micosi

  Resecció pulmonar total o parcial

§ Sense periquistectomia

  Drenatge transtoràcic

  Cavernostomia

 • · Hidatidosi

  Quistectomia

§ Amb periquistectomia

  Resecció pulmonar

  Altres procediments quirúrgics

o Tumors

 • · Càncer de pulmó

  Resecció pulmonar per toracotomia o cirurgia videoassistida

§ Segmentectomia

§ Atípica

§ Lobectomia

§ Bilobectomia

§ Pneumectomia

  Resecció pulmonar ampliada

§ Paret

§ Esòfag

§ Pericardi

§ Mediastí

§ Diafragma

§ Columna

§ Aurícula

§ Aorta

§ Cava

§ Artèria pulmonar

  Reseccions amb procediments broncoplàstics

§ Lobectomia en maneguet

§ Pneumectomia amb resecció carinal

  Resecció sincrònica bilateral

  Tractaments associats en cooperació amb altres serveis

§ Quimioteràpia d’inducció

§ Radioteràpia d’inducció

§ Quimioteràpia postoperatòria

§ Radioteràpia postoperatòria

§ Radioteràpia intraoperatòria

  Tractaments endoscòpics pal·liatius

§ Fotoresecció amb làser

§ Crioteràpia

§ Braquiteràpia

§ Endopròtesi

 • · Altres tumors pulmonars malignes

  Procediments similars als de l’apartat anterior (càncer de pulmó)

  Resecció-anastomosi bronqui principal

  Resecció carinal

 • · Metàstasis pulmonars

  Enucleació

  Procediments similars als de l’apartat anterior (càncer de pulmó)

  Resecció sincrònica bilateral

 • · Tumors benignes

  Enucleació

  Resecció pulmonar

  Reseccions broncoplàstiques

o Cirurgia de l’emfisema

 • · Bul·lectomia
 • · Cirurgia de reducció de volum

  Unilateral

§ Videotoracoscòpia

§ Oberta

  Bilateral

§ Videotoracoscòpia

§ Oberta

 • TRÀQUEA I BRONQUIS

o Malformacions

 • · Diverticle traqueal. Resecció
 • · Estenosi

  Dilatació endoscòpica

  Fotoresecció amb làser

  Crioteràpia

  Pròtesi

  Traqueoplàstia

  Resecció-anastomosi

 • · Fístules traqueoesofàgiques. Resecció fístula
 • · Fístules traqueoesofàgiques amb estenosi traqueal. Resecció fístula i resecció-anastomosi traqueal
 • · Traqueomalàcia

  Pròtesi

  Tractament quirúrgic

  Altres malformacions

o Estenosis inflamatòries laringotraqueals

 • · Dilatació endoscòpica
 • · Fotoresecció amb làser
 • · Crioteràpia
 • · Pròtesi
 • · Resecció-anastomosi traqueal
 • · Resecció-anastomosi laringo-traqueal
 • · Procediments laringoplàstics en col·laboració amb ORL

o Traqueobronquiomalàcia adquirida

 • · Pròtesi
 • · Tractament quirúrgic

o Síndrome col·lapse traqueal espiratori

 • · Pròtesi
 • · Remodelació externa amb reforç de la membranosa

o Tumors traqueobronquials

 • · Benignes

  Crioteràpia

  Fotoresecció amb làser

  Fulguració

  Extirpació amb pinces de biòpsia

  Procediments broncoplàstics

  Resecció-anastomosi

 • · Malignes. Primaris i secundaris

  Resecció-anastomosi

  Resecció traqueal associada a resecció d’òrgans adjacents

  Resecció pulmonar

  Procediments endocòpics pal·liatius

§ Dilatació

§ Fotoresecció amb làser

§ Crioteràpia

§ Pròtesi

o Traqueotomia

 • · Cricotiroidotomia (coniotomia)
 • · Traqueotomia cervical
 • · Traqueotomia cervical percutània
 • · Traqueotomia mediastínica

o Lesions traumàtiques

 • · Ruptura traqueobronquial. Tractament quirúrgic
 • · Altres lesions
 • MEDIASTÍ

o Procediments diagnòstics

 • · Mediastinoscòpia cervical
 • · Mediastinoscòpia cervical estesa
 • · Mediastinotomia anterior
 • · Toracoscòpia convencional
 • · Videotoracoscòpia

o Patologia infecciosa

 • · Mediastinitis aguda

  Desbridament mediastínic

  Drenatge mediastínic cervical

  Drenatge mediastínic transtoràcic

 • · Mediastinitis crònica. Descompressió mediastínica

o Quists mediastínics

 • · Resecció per toracoscòpia
 • · Resecció per toracotomia

o Tumors benignes i malignes

 • · Resecció per cervicotomia
 • · Resecció per toracotomia
 • · Resecció per esternotomia
 • · Resecció per videotoracoscòpia

o Miastènia gravis

 • · Timectomia transesternal
 • · Timectomia transcervical
 • · Timectomia per videotoracoscòpia
 • ·    ESTRET SUPERIOR DEL TÒRAX

o Resecció de costella cervical-apòfisi transversa elongada

o Resecció primera costella via supraclavicular

o Resecció primera costella via transaxil·lar

o Resecció primera costella via posterior

o Resecció primera costella via infraclavicular

 • SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM TORÀCIC

o Simpatectomia toracoscòpica en hiperhidrosi

o Simpatectomia toracoscòpica en síndromes isquèmiques

o Esplanicectomia per toracoscòpia

o Vagotomia troncular per toracotomia i/o toracoscòpia

 • DIAFRAGMA

o Hèrnies congènites

 • · Reparació primària
 • · Reparació amb pròtesis

o Eventració diafragmàtica

 • · Plicatura
 • · Plicatura amb pròtesis

o Ruptura diafragmàtica

 • · Reparació primària
 • · Reparació amb pròtesis

o Paràlisi diafragmàtica. Implantació marcapassos diafragmàtic

o Tumors benignes i malignes

 • · Resecció
 • · Resecció amb pròtesis

o Trànsits abdominotoràcics

 • ·  FRONTERES DEL TÒRAX I COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ESPECIALITATS

o Pericardi

 • · Procediments diagnòstics. Diagnòstic de lesions pericardíaques per via toracoscòpica
 • · Procediments terapèutics per videotoracoscòpia

  Vessament pericardíac

  Engrossiment pericardíac

o Masses cervicomediastíniques

 • · Cervicotomia
 • · Cervicoesternotomia
 • · Esternotomia

o Cirurgia raquídia

 • · Infeccions

  Toracotomia

  Toracoscòpia

 • · Tumorals benignes i malignes

  Toracotomia

  Toracoscòpia

 • · Hèrnies discals

  Toracotomia

  Toracoscòpia

o Col·laboració amb altres serveis quirúrgics

 • · Cirurgia maxil·lofacial-ORL

  Tumors

  Traumatismes

  Infeccions

 • · Traumatologia/Neurocirurgia

  Cirurgia raquídia videotoracoscòpica

  Cirurgia raquídia per toracotomia

  Politraumatitzat greu

 • · Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

  Traumatismes toracoabdominals

  Trànsits abdominotoràcics

  Tumors en la frontera toracoabdominoretroperitoneal

  Fístules esofagotraqueals i esofagobronquials

  Perforació esofàgica espontània o traumàtica

 • · Cirurgia Cardíaca

  Reparació de mediastinitis anteriors postquirúrgiques

  Col·laboració en circulació extracorpòria

 

 

 

Llegir 2401 vegades