Imprimir aquesta pàgina

Cirurgia Toràcica

Cartera de Serveis

 

PARET TORÀCICA

o Malformacions

 • · Pectus excavatum

  Condrectomia i osteotomia esternal (amb fixació metàl·lica)

  Condrectomia i osteotomia esternal (sense fixació metàl·lica)

  Inversió esternal

  Tutorització amb xapa metàl·lica  flexible via toracoscòpica

  Farciment protètic

 • · Pectus carinatum. Esternocondroplàstia
 • · Síndrome de Poland

  Correcció quirúrgica amb transposició muscular

  Correcció quirúrgica sense transposició muscular

 • · Fenedura esternal sense ectòpia del cor

  Reconstrucció amb condrotomies obliqües

  Reconstrucció amb empelts  costomusculars autòlegs

 • · Ectòpia del cor

  Toràcica: reconstrucció amb empelts costals i musculars autòlegs

  Toracoabdominal (pentalogia de Cantrell): reconstrucció plàstica

 • · Altres deformitats toràciques: reconstrucció plàstica

o Patologia traumàtica

 • · Fractures costoesternals. Osteosíntesi
 • · Lesions de parts toves

  Reconstrucció amb transposició muscular

  Reconstrucció sense transposició muscular

 • · Seqüeles traumàtiques

  Hèrnia pulmonar

§ Reparació quirúrgica amb pròtesi

§ Reparació quirúrgica sense pròtesi

  Dolor

§ Tractament quirúrgic

§ Tractament mèdic

o Patologia infecciosa i radionecrosi

 • · Afectació de parts toves

  Drenatge i desbridament

  Resecció de parts toves

§ Amb reconstrucció

§ Sense reconstrucció

 • · Afectacions osteocondrals

  Resecció costocondral

§ Sense reconstrucció

§ Amb reconstrucció

  Resecció osteomuscular

§ Sense reconstrucció

§ Amb reconstrucció

  Resecció condrocostal

§ Sense reconstrucció

§ Amb reconstrucció

  Resecció i reconstrucció esternal parcial o total

o Tumors

 • · Procediments diagnòstics

  Biòpsia percutània

  Biòpsia de parts toves

  Biòpsia incisional d’estructures osteocartilaginoses

 • · Procediments terapèutics

  Resecció costocondral

§ Sense reconstrucció

§ Amb reconstrucció

  Resecció i reconstrucció esternal parcial o total

  Resecció en bloc de la paret toràcica

§ Amb tancament directe

§ Amb procediment plàstic

§ Amb pròtesi

§ Sense pròtesi

§ Mixt

  Resecció escapular

§ Total

§ Parcial

  Resecció clavicular

§ Parcial

§ Total

 • PLEURA

o Procediments diagnòstics

 • · Toracocentesi
 • · Biòpsia pleural tancada amb agulla
 • · Biòpsia pleural oberta

o Procediments terapèutics

 • · Vessament pleural agut i crònic

  Toracocentesi

  Drenatge

  Derivació pleuroperitoneal

 • · Empiema pleural agut i crònic

  Drenatge sense fibrinolítics

  Drenatge amb fibrinolítics

  Toracoscòpia

  Decorticació

  Toracostomia

  Plàsties

§ Toracoplàstia

§ Mioplàstia

§ Omentoplàstia

§ Plàsties mixtes

 • · Cambra pleural postresecció. Amb o sense fístula bronquial

  Tancament  primari

  Drenatge

  Toracostomia

  Plàsties

§ Toracoplàstia

§ Mioplàstia

§ Omentoplàstia

§ Plàsties mixtes

 • · Tumors

  Benignes

§ Resecció toracoscòpica

§ Resecció per toracotomia

  Malignes

§ Primaris

§ Drenatge, pleuròdesi

§ Derivació pleuroperitoneal

§ Pleurectomia

§ Pleuropneumectomia estesa

§ Pleurectomia limitada pal·liativa

§ Secundaris

§ Drenatge, pleuròdesi

§ Derivació pleuroperitoneal

§ Pleurectomia

 • · Quilotòrax

  Drenatge amb o sense pleuròdesi

  Tancament directe del conducte toràcic

§ Per videotoracoscòpia

§ Per cirurgia oberta supradiafragmàtica o infradiafragmàtica

 • · Pneumotòrax i hemopneumotòrax espontani

  Drenatge

§ Sense pleuròdesi

§ Amb pleuròdesi

  Resecció bul·les i/o parènquima patològic per videotoracoscòpia

§ Pleuròdesi

§ Abrasió

§ Pleurectomia

  Resecció bul·les i/o parènquima patològic per toracotomia

§ Pleuròdesi

§ Abrasió

§ Pleurectomia

  Toracotomia d’urgència

 • PULMÓ

o Procediments diagnòstics

 • · Biòpsia pulmonar toracoscòpica
 • · Biòpsia pulmonar oberta
 • · Punció-aspiració agulla fina transparietal
 • · Biòpsia transbronquial
 • · Punció-aspiració traqueobronquial
 • · Biòpsia ganglionar cervical
 • · Biòpsia de Daniels
 • · Mediastinoscòpia cervical
 • · Mediastinoscòpia cervical estesa
 • · Mediastinotomia anterior
 • · Videotoracoscòpia

o Malformacions

 • · Atrèsia. Aplàsia. Hipoplàsia. Tractament quirúrgic
 • · Estenosi bronquial

  Broncoplàstia

  Resecció en maneguet

  Resecció pulmonar total o parcial

 • · Emfisema lobar. Resecció pulmonar
 • · Segrest pulmonar intralobar i extralobar. Resecció
 • · Quist broncogènic intrapulmonar o extrapulmonar. Resecció
 • · Malformació adenomatoidal quística. Resecció pulmonar
 • · Fístula arteriovenosa pulmonar. Resecció pulmonar
 • · Fístula esofagobronquial

  Resecció de la fístula amb resecció pulmonar

  Resecció de la fístula sense resecció pulmonar

 • · Altres malformacions. Tractament quirúrgic

o Patologia infecciosa i parasitària

 • · Abscés pulmonar

  Drenatge endoscòpic

  Drenatge transtoràcic

  Resecció pulmonar total o parcial

 • · Bronquièctasis. Resecció pulmonar total o parcial
 • · Tuberculosi. Resecció pulmonar total o parcial
 • · Micosi

  Resecció pulmonar total o parcial

§ Sense periquistectomia

  Drenatge transtoràcic

  Cavernostomia

 • · Hidatidosi

  Quistectomia

§ Amb periquistectomia

  Resecció pulmonar

  Altres procediments quirúrgics

o Tumors

 • · Càncer de pulmó

  Resecció pulmonar per toracotomia o cirurgia videoassistida

§ Segmentectomia

§ Atípica

§ Lobectomia

§ Bilobectomia

§ Pneumectomia

  Resecció pulmonar ampliada

§ Paret

§ Esòfag

§ Pericardi

§ Mediastí

§ Diafragma

§ Columna

§ Aurícula

§ Aorta

§ Cava

§ Artèria pulmonar

  Reseccions amb procediments broncoplàstics

§ Lobectomia en maneguet

§ Pneumectomia amb resecció carinal

  Resecció sincrònica bilateral

  Tractaments associats en cooperació amb altres serveis

§ Quimioteràpia d’inducció

§ Radioteràpia d’inducció

§ Quimioteràpia postoperatòria

§ Radioteràpia postoperatòria

§ Radioteràpia intraoperatòria

  Tractaments endoscòpics pal·liatius

§ Fotoresecció amb làser

§ Crioteràpia

§ Braquiteràpia

§ Endopròtesi

 • · Altres tumors pulmonars malignes

  Procediments similars als de l’apartat anterior (càncer de pulmó)

  Resecció-anastomosi bronqui principal

  Resecció carinal

 • · Metàstasis pulmonars

  Enucleació

  Procediments similars als de l’apartat anterior (càncer de pulmó)

  Resecció sincrònica bilateral

 • · Tumors benignes

  Enucleació

  Resecció pulmonar

  Reseccions broncoplàstiques

o Cirurgia de l’emfisema

 • · Bul·lectomia
 • · Cirurgia de reducció de volum

  Unilateral

§ Videotoracoscòpia

§ Oberta

  Bilateral

§ Videotoracoscòpia

§ Oberta

 • TRÀQUEA I BRONQUIS

o Malformacions

 • · Diverticle traqueal. Resecció
 • · Estenosi

  Dilatació endoscòpica

  Fotoresecció amb làser

  Crioteràpia

  Pròtesi

  Traqueoplàstia

  Resecció-anastomosi

 • · Fístules traqueoesofàgiques. Resecció fístula
 • · Fístules traqueoesofàgiques amb estenosi traqueal. Resecció fístula i resecció-anastomosi traqueal
 • · Traqueomalàcia

  Pròtesi

  Tractament quirúrgic

  Altres malformacions

o Estenosis inflamatòries laringotraqueals

 • · Dilatació endoscòpica
 • · Fotoresecció amb làser
 • · Crioteràpia
 • · Pròtesi
 • · Resecció-anastomosi traqueal
 • · Resecció-anastomosi laringo-traqueal
 • · Procediments laringoplàstics en col·laboració amb ORL

o Traqueobronquiomalàcia adquirida

 • · Pròtesi
 • · Tractament quirúrgic

o Síndrome col·lapse traqueal espiratori

 • · Pròtesi
 • · Remodelació externa amb reforç de la membranosa

o Tumors traqueobronquials

 • · Benignes

  Crioteràpia

  Fotoresecció amb làser

  Fulguració

  Extirpació amb pinces de biòpsia

  Procediments broncoplàstics

  Resecció-anastomosi

 • · Malignes. Primaris i secundaris

  Resecció-anastomosi

  Resecció traqueal associada a resecció d’òrgans adjacents

  Resecció pulmonar

  Procediments endocòpics pal·liatius

§ Dilatació

§ Fotoresecció amb làser

§ Crioteràpia

§ Pròtesi

o Traqueotomia

 • · Cricotiroidotomia (coniotomia)
 • · Traqueotomia cervical
 • · Traqueotomia cervical percutània
 • · Traqueotomia mediastínica

o Lesions traumàtiques

 • · Ruptura traqueobronquial. Tractament quirúrgic
 • · Altres lesions
 • MEDIASTÍ

o Procediments diagnòstics

 • · Mediastinoscòpia cervical
 • · Mediastinoscòpia cervical estesa
 • · Mediastinotomia anterior
 • · Toracoscòpia convencional
 • · Videotoracoscòpia

o Patologia infecciosa

 • · Mediastinitis aguda

  Desbridament mediastínic

  Drenatge mediastínic cervical

  Drenatge mediastínic transtoràcic

 • · Mediastinitis crònica. Descompressió mediastínica

o Quists mediastínics

 • · Resecció per toracoscòpia
 • · Resecció per toracotomia

o Tumors benignes i malignes

 • · Resecció per cervicotomia
 • · Resecció per toracotomia
 • · Resecció per esternotomia
 • · Resecció per videotoracoscòpia

o Miastènia gravis

 • · Timectomia transesternal
 • · Timectomia transcervical
 • · Timectomia per videotoracoscòpia
 • ·    ESTRET SUPERIOR DEL TÒRAX

o Resecció de costella cervical-apòfisi transversa elongada

o Resecció primera costella via supraclavicular

o Resecció primera costella via transaxil·lar

o Resecció primera costella via posterior

o Resecció primera costella via infraclavicular

 • SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM TORÀCIC

o Simpatectomia toracoscòpica en hiperhidrosi

o Simpatectomia toracoscòpica en síndromes isquèmiques

o Esplanicectomia per toracoscòpia

o Vagotomia troncular per toracotomia i/o toracoscòpia

 • DIAFRAGMA

o Hèrnies congènites

 • · Reparació primària
 • · Reparació amb pròtesis

o Eventració diafragmàtica

 • · Plicatura
 • · Plicatura amb pròtesis

o Ruptura diafragmàtica

 • · Reparació primària
 • · Reparació amb pròtesis

o Paràlisi diafragmàtica. Implantació marcapassos diafragmàtic

o Tumors benignes i malignes

 • · Resecció
 • · Resecció amb pròtesis

o Trànsits abdominotoràcics

 • ·  FRONTERES DEL TÒRAX I COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ESPECIALITATS

o Pericardi

 • · Procediments diagnòstics. Diagnòstic de lesions pericardíaques per via toracoscòpica
 • · Procediments terapèutics per videotoracoscòpia

  Vessament pericardíac

  Engrossiment pericardíac

o Masses cervicomediastíniques

 • · Cervicotomia
 • · Cervicoesternotomia
 • · Esternotomia

o Cirurgia raquídia

 • · Infeccions

  Toracotomia

  Toracoscòpia

 • · Tumorals benignes i malignes

  Toracotomia

  Toracoscòpia

 • · Hèrnies discals

  Toracotomia

  Toracoscòpia

o Col·laboració amb altres serveis quirúrgics

 • · Cirurgia maxil·lofacial-ORL

  Tumors

  Traumatismes

  Infeccions

 • · Traumatologia/Neurocirurgia

  Cirurgia raquídia videotoracoscòpica

  Cirurgia raquídia per toracotomia

  Politraumatitzat greu

 • · Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

  Traumatismes toracoabdominals

  Trànsits abdominotoràcics

  Tumors en la frontera toracoabdominoretroperitoneal

  Fístules esofagotraqueals i esofagobronquials

  Perforació esofàgica espontània o traumàtica

 • · Cirurgia Cardíaca

  Reparació de mediastinitis anteriors postquirúrgiques

  Col·laboració en circulació extracorpòria

 

 

 

Llegir 2402 vegades