Imprimir aquesta pàgina

Neurocirurgia

 • Neurotraumatologia: cirurgia dels traumatismes cranioencefàlics i raquimedul·lars
  • Tècniques específiques:
   • Cirurgia de fractures cranials, cranioplàsties, cirurgia dels hematomes intracranials extraaxials (epidurals, subdurals, aguts i crònics) i intraaxials (hematomes i contusions cerebrals posttraumàtiques)
   • Cirurgia de les fístules de LCR posttraumàtiques
   • Craniotomia descompressiva en hipertensió intracranial refractària
   • Tractament de la hidrocefàlia posttraumàtica aguda i crònica
   • Neuromonitoratge invasiu avançat (pressió intracranial, pressió tissular d’O2, microdiàlisi cerebral)
   • Descompressió medul·lar / radicular i estabilització de fractures / traumatismes espinals a cel obert
   • Estabilització percutània de fractures espinals
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuronavegació guiada per TC intraoperatori (Oarm)
   • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
   • Monitoratge de la pressió intracranial
   • Monitoratge de la pressió tissular d’oxigen
   • Monitoratge de la química intersticial cerebral (microdiàlisi)

 

 • Neurooncologia: cirurgia dels tumors cerebrals i medul·lars
  • Tècniques específiques:
   • Exèresis / biòpsies de tumors epicranials, cranials i intracranials extraaxials o intraaxials
   • Tractament de la carcinomatosi / meningitis neoplàsiques
   • Exèresis / biòpsies de tumors raquidis intradurals extramedul·lars i intramedul·lars.
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuronavegació
   • Ressonància magnètica intraoperatòria (iMRI)
   • Craniotomia amb pacient despert
   • Mapatge (mapping) cerebral funcional cortical / subcortical
   • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
   • Microscopi digital
   • Cirurgia guiada amb fluorescència intraoperatòria 5ALA
   • Endoscòpia hipofisària i de base de crani
   • Tècniques avançades de base de crani (cirurgia de l’òrbita, fosa anterior, mitjana, posterior, regió del foramen magne, abordatges petrosos i en l’angle pontocerebel·lós)
   • Estereotàxia amb marc o sense
   • Aspirador ultrasònic
   • Embolització preoperatòria (en col·laboració amb el Servei de Radiologia)

 

 • Cirurgia neurovascular: cirurgia d’hematomes cerebrals; aneurismes; malformacions vasculars cerebrals i fístules arteriovenoses, cerebrals i espinals; malaltia de Moya moya; trombosi de sins venosos
  • Tècniques específiques:
   • Tractament medicoquirúrgic de l’hemorràgia subaracnoïdal espontània
   • Evacuació d’hematomes cerebrals intraparenquimatosos
   • Clipatge d’aneurismes cerebrals
   • Exèresis de malformacions vasculars
   • Tancament de fístules arteriovenoses
   • Bypass extra/intracraneal de baix i d’alt flux
   • Tècniques endovasculars (en col·laboració amb el Servei de Radiologia)
   • Cirurgia descompressiva de l’ictus isquèmic maligne
  • Tecnologies disponibles:
   • Doppler intraoperatori
   • Microscopi digital

 

 • Cirurgia del raquis y del nervi perifèric: cirurgia de les patologies tumorals i degeneratives del raquis; patologia compressiva, tumoral i traumàtica dels nervis perifèrics
  • Tècniques específiques:
   • Microcirurgia cervical, dorsal i lumbar per a descompressió medul·lar i radicular
   • Instrumentació anterior, posterior i lateral del raquis a cel obert
   • Instrumentació mínimament invasiva (tècniques percutànies)
   • Cirurgia d’alliberament dels atrapaments de nervis perifèrics (mitjà, cubital, etc.)
   • Exèresis de tumors del sistema nerviós perifèric
   • Biòpsia del nervi perifèric
   • Cirurgia reconstructora dels nervis perifèrics i del plexe braquial
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuronavegació
   • TAC intraoperatori (iCT -Oarm)
   • Monitoratge neurofisiològica intraoperatòria
   • Microscopi quirúrgic per a cirurgia espinal i nervi perifèric

 

 • Cirurgia funcional: cirurgia del dolor i de l’espasticitat, cirurgia del Parkinson i moviments anormals, cirurgia de l’epilèpsia
  • Tècniques específiques:
   • Estimulació vagal
   • Cirurgia resectiva de l’epilèpsia temporal i extratemporal
   • Monitoratge EEG invasiva (elèctrodes profunds / mantes i strips de superfície)
   • Neuroestimulació epidural espinal i cortical
   • Procediments lesius medul·lars
   • Tractament percutani de la neuràlgia de trigemin
   • Microdescompressió vascular en síndromes compressives vasculars de fosa posterior
   • Estimulació cerebral profunda (cirurgia del Parkinson, moviments anormals i psicocirurgia)
   • Talamotomia / palidotomia
   • Tècniques ablatives en espasticitat
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuronavegació
   • RM intraoperatòria (iMR)
   • TAC intraoperatori (iCT -Oarm)
   • Monitoratge neurofisiològica intraoperatòria
   • Microscopi digital
   • Estereotaxia

 

 • Neurocirurgia pediàtrica i de les malformacions congènites: tumors pediàtrics del sistema nerviós, neurotraumatologia pediàtrica, patologia de la malformació craniofacial i espinal, anomalies del desenvolupament, patologia vascular cerebral i espinal en la edat pediàtrica
  • Tècniques específiques:
   • Cirurgia tumoral del SNC a l’edat pediàtrica (Neurooncologia infantil)
   • Neurotraumatologia pediàtrica
   • Neurocirurgia vascular infantil
   • Cirurgia de la malformació de Chiari
   • Cirurgia dels disrafismes espinals
   • Cirurgia de la medul·la ancorada
   • Cirurgia craniofacial pediàtrica (cranioestenosi)
  • Tecnologies disponibles:
   • Neuroendoscòpia pediàtrica
   • Neuronavegació
   • Ressonància magnètica intraoperatoria (iMRI)
   • Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
   • Microscopi digital
   • Doppler intraoperatori
   • Tècniques endovasculars
   • Bypass extracranial / intracranial

 

 • Patologia de l’LCR: hidrocefàlia neonatal i del prematur, hidrocefàlia crònica de l’adult, pseudotumor cerebral, fístules d’LCR espontànies, quists aracnoïdals, síndrome de Dandy-Walker, siringomièlia
  • Tècniques específiques:
   • Derivacions d’LCR
   • Reservoris d’LCR
   • Tècniques neuroendoscòpiques (ventriculostomia premamilar, septostomies, catèters guiats, etc.)
  • Tecnologies disponibles:
   • Registre continu de la pressió intracranial
   • Estudis hidrodinàmics
   • Sistemes derivatius convencionals, programables, dispositius antiefecte sifó i gravitacionals
   • Neuroendoscopi
   • Neuronavegació
   • RM intraoperatòria (iMRI)

 

 • Patologia infecciosa: abscessos cerebrals i espinals, meningitis i encefalitis, cirurgia de les patologias neuroquirúgiques associades a la SIDA, infeccions parasitàries i postquirúrgiques
  • Tècniques específiques:
   • Drenatgei neteja quirúrgica d’abscessos
   • Biòpsia cerebral
   • Exèresis de quists parasitaris
  • Tecnologies disponibles :
   • Estereotàxia
   • Neuronavegació
Llegir 1917 vegades