Imprimir aquesta pàgina

Cirurgia Pediàtrica

Cartera de Serveis de Cirurgia Pediàtrica

 

Àmbits

• Consultes Externes

• Hospitalització

• Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria

• Cirurgia amb ingrés

• Urgències

 

Cirurgia general

            Fimosi

            Patologia de la paret abdominal

                        Hèrnia inguinal

                        Hèrnia crural

                        Hèrnia umbilical

                        Hèrnia epigàstrica

                        Hidrocele

            Criptorquídia / testicle no palpable

                        Diagnòstic i tractament obert / laparoscòpic

 

Cirurgia de les malformacions neonatals

            Atrèsia d’esòfag

            Atrèsia duodenal

            Atrèsia intestinal

            Malformació anorectal        

            Mal rotació / Vòlvul intestinal

            Atrèsia de vies biliars

            Quist de colèdoc

            Gastròsquisi / Omfalocele

            Hèrnia diafragmàtica congènita

Extròfia vesical

Anomalies vasculars

           

Cirurgia urològica

            Malformacions renals i ureterals

Reflux vesicoureteral

            Ureterohidronefrosi

            Hidronefrosi

            Nefrectomia / Heminefrectomia laparoscòpiques

            Bufeta neurògena

            Cirurgia de l’hipospàdies

            Vàlvules d’uretra posteriors

            Diverticles uretrals

            Cistoscòpia diagnòstica / terapèutica

            Fimosi

            Varicocele

Malformacions del pol caudal

 

Unitat multidisciplinària per als trastorns de diferenciació sexual

Alteracions funcionals de la bufeta: Urodinàmia i biofeedback

           

Cirurgia digestiva

            Duplicacions tracte digestiu

            Reflux gastroesofàgic

            Enterocolitis necrosant

            Invaginació intestinal

Diverticle de Meckel

Malaltia de Hirschsprung

Malaltia inflamatòria intestinal

Colelitiasi

Lesions del pàncrees

Trastorns hematològics (esplenectomia)

Patologia canal inguinal

Patologia ovàrica

Laparoscòpia

 

• Cirurgia toràcica i de la paret abdominal

            Malformacions broncopulmonars congènites

            Lesions pulmonars adquirides

            Malformacions de la paret toràcica (pit excavat / carinat)

            Obstrucció traqueobronquial

Eventració diafragmàtica

            Cirurgia del pneumotòrax

            Hiperhidrosis

            Broncoscòpia flexible / rígida

            Toracoscòpia

           

• Cirurgia cervicofacial

            Llavi leporí

            Fissura palatina

            Malformacions dels arcs branquials

           

Cirurgia plàstica i cremats

            Ginecomàstia

            Anomalies vasculars

            Atenció inicial a les cremades

            Malformació pavelló auricular

Nevus

 

Cirurgia oncològica

            Accessos venosos. Dispositius implantables

Tumors tiroïdals

Tumors mediastínics

            Tumors via aèria i pulmonars

            Tumors paret toràcica

            Tumors hepàtics

            Tumors esplènics

Tumors intestinals

            Tumors renals

            Tumors de l’aparell reproductor

            Tumors de parts blanes

            Tumors endocrins

Neuroblastoma

                       

Cirurgia d’urgències

            Apendicitis

            Escrot agut

            Estenosi hipertròfica de pílor

            Invaginació intestinal

Patologia ovàrica urgent

            Broncoscòpia rígida

            Extracció de cossos estranys esofàgics / via aèria

            Cirurgia del pacient politraumatitzat