Imprimir aquesta pàgina

Radiofísica Hospitàlaria

Cartera de Serveis de Radiofísica Hospitalària

 

Cartera de serveis general

 • Disseny, planificació i seguiment d’instal·lacions, estudi de blindatges
 • Gestió de la documentació i registre d’instal·lacions de raigs X i instal·lacions radioactives
 • Emissió de l’informe anual de les instal·lacions
 • Gestió de llicències i d’acreditacions del personal
 • Anàlisi i caracterització dels llocs de treball davant el risc radiològic
 • Classificació i senyalització de zones
 • Classificació dels treballadors exposats
 • Dosimetria ambiental, verificació periòdica dels nivells de radiació en els llocs de treball i en els llocs accessibles al públic.
 • Dosimetria personal, control dosimètric i manteniment de l’historial dosimètric dels treballadors exposats.
 • Elaboració de procediments i de normes de protecció radiològica per als treballadors, per al públic, per a les persones que participen en programes d’investigació i per a les persones que, voluntàriament, conforten el pacient.
 • Manteniment actualitzat del manual de protecció radiològica
 • Gestió de residus radioactius
 • Verificació i gestió de la instrumentació de mesura de RT, MN, RX i PR
 • Acceptació dels equips i de les fonts i verificacions després de les intervencions de manteniment
 • Elaboració d’especificacions tècniques per a les compres d’equips
 • Confecció de programes de garantia de qualitat

 

Cartera de serveis per a l’àrea de Radioteràpia

 • Dosimetria física de teleteràpia i de braquiteràpia, control de qualitat
 • Caracterització dels feixos i dels camps de radiació generats pels equips i per les fonts en tots els aspectes prevists per les exigència tècniques i per les necessitats clíniques
 • Posada en marxa i manteniment dels sistemes de planificació
 • Controls de qualitat periòdics prevists en el pla de garantia de qualitat (unitats i fonts, planificadors i instrumentació)
 • Supervisió del funcionament de la Unitat
 • Dosimetria clínica i control de qualitat
 • Informe dosimètric individualitzat per a cada pacient.
 • Elaboració i implantació de protocols de dosimetria clínica d’acord amb el sistema o amb els sistemes disponibles en la unitat assistencial per a la simulació o per a l’adquisició de les dades anatòmiques del pacient.
 • Disseny d’elements modificadors personalitzats per a cada pacient (compensadors, bols, blocs i immobilitzadors)
 • Verificació de les dosis a pacients en viu
 • Elaboració i implantació de protocols de dosimetria clínica en tècniques especials

Cartera de serveis per a l’àrea de Radiodiagnòstic

 • Verificació d’indicadors de dosis en les exploracions diagnostiques i en les tècniques terapèutiques
 • Avaluació de la qualitat de la imatge a partir d’objectes de prova
 • Disseny de procediments d’optimització
 • Control de qualitat periòdic dels equips de raigs X
 • Control de qualitat dels sistemes d’emmagatzematge, de suport, de formació i de visualització d’imatge

Cartera de serveis per a l’àrea de Medicina Nuclear (s’hi han d’incloure els laboratoris i les unitats d’investigació)

 • Control de qualitat dels equips de gammacambres, activímetres, detectors en viu (gangli sentinella) i comptadors (beta i gamma)
 • Elaboració de criteris d’alta per procediments terapèutics i tècniques especials (PET)
 • Dosimetria de pacients de teràpia i de casos especials en diagnòstic
 • Avaluació de qualitat d’imatge amb maniquins específics
 • Desenvolupament de programes per al processament d’imatge