Imprimir aquesta pàgina

Admissió i Documentació Clínica

Cartera de Serveis

 

El Servei d’Admissió i Documentació Clínica (SADC) és un servei jerarquitzat d’àrea, de suport i de caràcter central, l’activitat del qual és necessària per a l’assoliment dels objectius de tots els seus clients: pacients, personal clínic i altres professionals de l’Hospital, equip directiu, etc.

L’àrea d’activitat del Servei d’Admissió està adscrita a la Gerència i l’àrea de Documentació Clínica a la Divisió Mèdica (RD 521/87).

El Servei està format per un equip multidisciplinari: facultatius, grup tècnic, administratius, auxiliars administratius, tècnics superiors en documentació sanitària, infermeria.

Consta de punts d’atenció a l’Hospital Universitari Son Espases, a Verge de la Salut (pavelló C)i a l’ambulatori El Carme (pavelló P).

Les funcions del Servei estan orientades a les àrees d’activitat següents:

1. Gestió de pacients

2. Gestió de documentació clínica

3. Gestió de la informació sanitària

4. Investigació, formació i millora de la qualitat.

 

1. GESTIÓ DE PACIENTS

1.1 URGÈNCIES

Ubicació: planta -2, mòdul F (HUSE)

-Identificació del pacient, localització o assignació d’un número d’història clínica en el fitxer de pacients.

-Registre de l’episodi d’Urgències.

-Revisió de les altes d’Urgències.

-Gestió d’hospitalització des de les 22.00 h fins a les 08.00 h, els dissabtes i els dies festius.

-Petició i seguiment de les ambulàncies dels pacients d’Urgències i dels pacients ingressats a l’Hospital, durant el cap de setmana.

-Trasllats de pacients a altres centres des d’Urgències.

-Citació de consultes externes i de proves diagnòstiques dels pacients, segons les indicacions del metge d’Urgències.

- Informació i atenció a l’usuari: avís als familiars dels pacients que ingressen, trasllats en ambulància, avisos a especialistes, etc.

 

1.2 HOSPITALITZACIÓ

Ubicació: planta -2, mòdul O (HUSE)

-Recepció d’ingressos programats i actualització de les dades administratives del pacient.

-Gestió dels ingressos programats i urgents.

-Gestió d’altes, trasllats, aïllaments i seguiment del tancament d’habitacions.

-Gestió i assignació de llits d’hospitalització.

-Control i registre dels pacients traslladats des d’altres o a altres centres sanitaris.

-Petició d’ambulàncies a l’alta dels pacients.

-Donar d’alta i modificar pacients a CIVITAS.

-Gestió del fitxer de pacients amb identitat protegida durant l’ingrés hospitalari.

-Informació i atenció a l’usuari.

 

1.3 AMBULATÒRIA

Ubicació: planta 0, mòdul F (HUSE), pavellons C i P

-Creació i manteniment d’agendes.

-Control i seguiment de la demora i de la llista d’espera de CEX.

-Citació de: CEX, gabinets, hospital de dia i proves complementàries.

-Anul·lació i reprogramació de cites.

-Gestió de les bústies de pacients pendents de cita.

-Comunicació de cites.

-Petició i seguiment de les ambulàncies per als pacients pendents de: cita en bústia, reprogramació de cita, hospital de dia, diàlisi, tractament de fisioteràpia i rehabilitació.

-Atenció telefònica i telemàtica de cites.

-Informació i atenció a l’usuari.

 

1.4 LLISTA D’ESPERA QUIRÚRGICA (LEQ)

Ubicació: planta 0, mòdul F (HUSE), pavellons C i P

-Control i seguiment de la llista d’espera quirúrgica (LEQ).

-Depuració de la LEQ. Gestionar les incidències comunicades des del Servei de Control de Gestió o des de l’Ib-salut.

-Registre d’incidències comunicades pel pacient o pel servei corresponent: aplaçaments, baixes, omissions, dates, etc.

-Control de la codificació de diagnòstics i procediments dels pacients inclosos a la LEQ.

-Gestió dels derivats a altres centres concertats.

-Pavelló C: gestió, control i programació diària dels quiròfans.

-Revisió i solució de les incidències amb el Servei d’Anestesiologia i Reanimació

-Informació i atenció a l’usuari.

 

2. GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

2.1 ACCÉS A LA INFORMACIÓ CLÍNICA (AIC)

Ubicació:  planta 0, mòdul F HUSE

-Subministrament d’una còpia de la documentació clínica als pacients o als seus representants legals, a altres institucions sanitàries, a estaments judicials, etc.

-Gestió operativa de la documentació clínica: incorporar a la història electrònica tots els documents que estan en uns altres formats.

-Coordinar i ser intermediari entre els serveis assistencials de l’Hospital i l’empresa concessionària encarregada de la gestió de l’arxiu d’històries clíniques.

-Supervisar l’acompliment del que estableix el plec de condicions per a la gestió de l’arxiu d’històries clíniques.

-Control i depuració del números d’històries clíniques duplicats i fusió.

-Gestionar el fitxer dels pacients que sol·liciten protecció de la seva documentació clínica.

-Traspàs d’episodis clínics.

 

2.2 CODIFICACIÓ (DCL)

Ubicació: planta 0, mòdul F HUSE

-Codificació de l’activitat assistencial dels episodis de: hospitalització, cirurgia sense ingrés, unitat de curta estada, unitat del son i l’hospitalització a domicili.

-Descàrrega, control i seguiment de l’acompliment del Conjunt Mínim de Dades (CMBD).

-Descàrrega i agrupació dels grups relacionats pel diagnòstic GRD i esmena d’incidències.

-Elaboració d’informes a petició de la Direcció Assistencial.

-Col·laboració en estudis a petició del personal assistencial de l’Hospital.

-Informació i atenció al personal assistencial i a altres àrees d’activitat de l’Hospital que requereixin els serveis de codificació (coordinació de Qualitat, Direcció, etc.).

 

3. INFORMACIÓ SANITÀRIA

-Desenvolupament de quadres de comandament.

-Informació a demanda de l’activitat assistencial.

-Anàlisi de la informació.

-Informació sistematitzada sobre l’activitat als clínics i a la Direcció.

-Sistemes d'Informació Poblacional (SIP)

 

4. INVESTIGACIÓ, FORMACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT

-Formar part i col·laborar en diferents comissions de l’Hospital: Comissió d’Històries Clíniques, Comissió de Qualitat, Comissió de Seguretat de Pacient, etc.

-Impartir docència als alumnes en pràctiques: tècnics en documentació sanitària, màster en Gestió Clínica.

-Formació als professionals de l’Hospital que interactuen amb els procediments d’Admissió i de Documentació Clínica: Administració Perifèrica, serveis d’admissió d’Atenció Primària i d’altres centres hospitalaris, facultatius, etc.

- El Servei d’Admissió i Documentació Clínica disposa de procediments i d’instruccions de totes les seves àrees d’activitat.

 

 

Llegir 4556 vegades