Confidencialitat

Si no voleu que se sàpiga que estau ingressat, digau-ho en arribar. Heu de saber que l'Hospital garantirà la confidencialitat de les vostres dades dins els límits que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


Si no voleu que es faciliti informació a algun familiar pròxim, comunicau-ho (article 18 de la Llei 41/2002, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica).