Drets i Deures

Drets:
 1. A rebre una atenció sanitària integral dels seus problemes de salut amb un funcionament eficient dels recursos sanitaris disponibles.
 2. Al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense que pugui ser discriminat per raons de tipus social, econòmic, moral o ideològic.
 3. A la confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés, inclòs el secret de la seva estada a centres i establiments sanitaris, llevat que per exigències legals no sigui possible.
 4. A rebre, en un llenguatge comprensible, informació completa i continuada, verbal i escrita, sobre el seu procés, incloent el diagnòstic, les alternatives de tractament, els riscos i els pronòstics. En cas que el pacient no vulgui o no pugui rebre l'esmentada informació, s’haurà de donar als seus familiars o als representants legals.
 5. A determinar lliurement quina és la millor de les opcions que li presenta el responsable mèdic del seu cas. Per aquest motiu, és necessari el seu consentiment manifest abans de qualsevol actuació, excepte en els casos següents:A negar-se a rebre un tractament (llevat dels supòsits assenyalats en el punt 5); en aquest cas ha de firmar el document pertinent, en què ha de quedar ben clar que ha estat informat i que rebutja el procediment suggerit.
  • Quan la urgència no admeti demores.
  • Quan el fet de no seguir un tractament suposi un risc per a la salut pública.
  • Quan hi hagi algun imperatiu legal.
  • Quan el pacient no estigui capacitat per prendre decisions. En aquest cas, correspondrà aquest dret als seus familiars o als representants legals.
 6. A l’assignació d’un metge, del qual n’ha de conèixer el nom, que serà el seu interlocutor vàlid amb l'equip assistencial. Quan aquest metge no hi sigui, un altre facultatiu del mateix equip n’assumirà la responsabilitat.
 7. A la constància per escrit de tot el seu procés; aquesta informació i les proves realitzades constitueixen la història clínica.
 8. A ser advertit de si els procediments de pronòstic, diagnòstics i terapèutics que se li apliquin seran utilitzats en un projecte docent o d’investigació, que, en cap cas, pugui comportar un risc addicional per a la seva salut (seguint els principis i les normes que estableix la Declaració de Helsinki); tot i així, és imprescindible el consentiment exprés del pacient.El pacient té el dret a la no realització d'investigacions, experiments o assajos clínics sense rebre informació sobre els mètodes dels principis bàsics i de les normes que estableix la Declaració d'Helsinki. Així mateix, les activitats docents requereixen el consentiment exprés del pacient.
 9. Al funcionament correcte dels serveis assistencials i administratius i que l'estructura de la Institució li proporcioni unes condicions acceptables d'habitabilitat, d’higiene, d’alimentació, de seguretat i de respecte a la seva intimitat.
 10. A la incidència mínima de l’hospitalització (si es dóna el cas) en les seves relacions socials i personals. Per a això, l'Hospital facilita un règim de visites ampli, accés als mitjans i als sistemes de comunicació i de cultura; així com la possibilitat de fer activitats que fomentin les relacions socials i l'entreteniment.
 11. A rebre informació sobre els aspectes de les activitats assistencials que afecten el seu procés i la seva situació personal.
 12. A conèixer les vies formals per presentar reclamacions, queixes, suggeriments i, en general, per comunicar-se amb l'Administració.
 13. A causar alta voluntària en qualsevol moment, després de signar el document corresponent, llevat dels casos recollits a l'article 5 dels drets del pacient.
 14. A esgotar la possibilitat raonable de superació de la malaltia. L'Hospital ha de proporcionar l'ajuda necessària per preparar-lo davant la mort, tant en els aspectes materials com en els espirituals.
 15. Que les institucions sanitàries li proporcionin:
  • Una assistència tècnica correcta amb personal qualificat.
  • Un aprofitament màxim dels mitjans disponibles.
  • Una assistència amb els mínims riscos i molèsties psíquiques i físiques.
Deures:
 
   Obligacions dels ciutadans amb les institucions i els organismes del sistema
 1. Complir les prescripcions sanitàries generals, comunes a tota la població, i les específiques, determinades pels serveis sanitaris.
 2. Cuidar les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l'habitabilitat de les institucions sanitàries.
 3. Responsabilitzar-se de l'ús adequat de les prestacions del sistema sanitari, especialment pel que fa a la utilització de serveis, procediments de baixa laboral o incapacitat permanent, així com de les prestacions terapèutiques i socials.
 4. Signar el document pertinent en cas de no acceptar el tractament.
Llegir 6386 vegades