Dijous, 31 Gener 2013 14:10

Comissió d'Investigació

Missió

Les funcions d’investigació, conjuntament amb les assistencials i docents, constitueixen un pilar bàsic de l’activitat de l’Hospital Universitari Son Espases (HUSE).

La investigació biomèdica, en un hospital com l’HUSE, requereix un organisme que l’arbitri i que vetlli pel compliment de les qüestions assistencials i eticolegals i per la correcta utilització de recursos públics que permetin que aquesta investigació es dugui a terme amb garanties de qualitat, de respecte als individus que hi participen i de factibilitat.

Composició

La Comissió d’Investigació de l’HUSE és formada per: un president, una secretària, un representant de la Direcció de l’Hospital (designat per la Gerència) i onze vocals.

Membres

Funció

Nom

Servei

Grup d'Investigació

President

Dr. Antonio Oliver Palomo

Microbiologia

Microbiologia

Secretària

Cristina Contreras

Unitat d'Investigació

 

Representant Direcció HUSE

Dr. Manuel del Rio Vizoso

Subdirector mèdic Àrea de Serveis Mèdics

 

Vocal

Dr. Miguel Fiol Sala

Director Científic IdISPa

Fisiopatologia Cardiovascular i Epidemiologia Nutricional

Vocal

Dr. A. Damià  Heine Suñer

Genètica

Genòmica de la salut

Vocal

Dr. Melchor Riera Jaume

Medicina Interna

Malalties Infeccioses - VIH

Vocal

Dra. Antònia Barceló Bennasar

Anàlisis Clíniques

Síndrome d’apnees i hipopnees del son SAHS

Vocal

Dr. Antonio M. Gutiérrez García

Hematologia

Onco-Hematologia

Vocal

Sra. Pilar Andreu Rodrigo

Docència i investigació d'infermeria

 

Vocal

Dr. Borja García-Cosio Piqueras

Pneumologia

Inflamació, reparació i càncer en les malalties respiratòries

Vocal

Dr. Cristòfol Vives Bauzá

Unitat d'Investigació

Neurobiologia

Vocal

Dra. Juana M. Ferrer Balaguer

Immunologia

Immunologia

Vocal

Dra. Francesca Cañellas Dols

Psiquiatria

Psiquiatria-toxicologia

 Vocal

Dra. Gwendolyn Barceló Coblijn 

Unitat d'Investigació

Lípids en Patologia Humana

 

Funcions

1. Fomentar la investigació a l’Hospital i establir i impulsar línies prioritàries d’investigació.

2. Convocar beques, ajuts i premis d’investigació.

3. Ponderar la pertinència i la qualitat dels projectes d’investigació que es duguin a terme a l’Hospital o per personal adscrit a aquest Hospital.

3.1 Avaluar la idoneïtat de l’equip investigador. Es valorarà la capacitat investigadora, els resultats de projectes previs i la factibilitat de la investigació en funció de les seves obligacions assistencials.

3.2 Conèixer les fonts de finançament amb què compta la investigació per a la seva realització, així com els recursos addicionals que es requereixen.

3.3 Fer el seguiment dels projectes d’investigació, de l’informe final i de les publicacions que se’n derivin. Proposar la suspensió de la investigació que no es faci segons el protocol previst.

3.4 Vetllar perquè la investigació que es duu a terme amb persones compti amb una aprovació prèvia del Comitè Ètic d’Investigació Clínica.

3.5 Vetllar per la confidencialitat de les dades que es manegen i pel compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

4. Estimular la cooperació entre els grups d’investigadors del Centre.

5. Arbitrar en cas de conflictes d’interessos entre els investigadors.

6. Assessorar la Direcció i la Junta Tecnicoassistencial de l’Hospital en tots els afers que es refereixen a la investigació en a l’àmbit de l’HUSE.

7. Assessorar i orientar els investigadors en els aspectes metodològics o pràctics per a la planificació i l’execució de projectes d’investigació.

Llegir 6199 vegades