Avís legal

Avís legal i política de privacitat

Molt important: llegiu detingudament els capítols d’informació següents que fan referència a temes legals, condicions d'accés i utilització d'aquest Portal web.

 

ÍNDEX

1. Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

2. Confidencialitat

3. Ús de cookies

4. Condicions d'accés i d’utilització del Portal web

5. No llicència

6. Exclusió de garanties i de responsabilitat

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

 

1) Protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

La Gerència del Sector Sanitari de Ponent, que gestiona els recursos de l'atenció especialitzada d'aquest sector, es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD), juntament amb la resta de normes de desenvolupament.

Mitjançant la política de privacitat següent, la Gerència del Sector Sanitari de Ponent (d'ara endavant, la Gerència) informa els usuaris dels punts següents:

La Gerència, com a responsable dels fitxers o del tractament de dades de caràcter personal recaptats amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts a través del seu Portal web, ha de tractar les dades personals dels usuaris per a les finalitats que s'especifiquen més endavant, i ha de fer aquest tractament amb la deguda confidencialitat i observant les obligacions que la regulació de la protecció de dades de caràcter personal imposa, amb especial atenció a les mesures d'índole tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades. Se n’ha d’evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades tractades i els riscos als quals es troben exposades.

La Gerència informa els usuaris que les dades de caràcter personal recaptats a través del Portal web de la Gerència seran objecte de tractament i incorporats als corresponents fitxers de dades de caràcter personal, titularitat de la Gerència, i amb les finalitats següents:

 

- Formularis de Reclamacions i Suggeriments

En emplenar el formulari de Queixes i Suggeriments, el titular accepta i autoritza la Gerència a utilitzar i tractar les dades subministrades amb la finalitat d'incloure-les en el sistema de Queixes i Suggeriments per a la gestió de les queixes i dels suggeriments rebuts a través del Portal.

- Formularis de Sol·licitud de Consulta (Servei de gestió de cites)

En emplenar el formulari de Sol·licitud de Consulta (Servei de gestió de cites), el titular accepta i autoritza la Gerència a utilitzar i tractar les dades subministrades amb la finalitat d'incloure-les en els sistemes d'informació de la Gerència en què ha sol·licitat, confirmat, canviat o anul·lat la cita per a la gestió de les cites hospitalàries de l'usuari a l'Hospital.

- Processos de selecció de personal

El titular accepta i autoritza la Gerència a utilitzar i tractar les dades subministrades amb la finalitat d'incloure-les en el sistema de selecció i de provisió de personal per a la gestió de processos de selecció i de provisió de llocs de treball.

Així mateix, les dades que es mostren a través del Portal en relació amb els processos de selecció, formen part del fitxer de selecció i de provisió de personal.

L'usuari pot accedir a una major informació sobre aquest punt si consulta l'Ordre de la Consellera de Salut, Família i Benestar Social, de 18 de juliol de 2011, per la qual es creen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i es modifiquen fitxers creats mitjançant l'Ordre, de 4 de març del 2009, del conseller de Salut i Consum.

Els usuaris atorguen el consentiment per al tractament i la incorporació de les dades de caràcter personal recaptades al Portal web de la Gerència amb l'única i exclusiva finalitat de gestionar i d’efectuar les actuacions derivades de les finalitats indicades anteriorment.

La Gerència informa als seus usuaris que poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant un escrit al responsable del tractament i titular dels fitxers en què es troben albergades les seves dades de caràcter personal:

 

- Gerència del Sector Sanitari de Ponent. Hospital Universitari Son Espases

- Adreça: Carretera de Valldemossa, 79. 07120 Palma de Mallorca. Illes Balears.

 

La Gerència no revelarà ni cedirà les vostres dades de caràcter personal a terceres entitats, excepte les exigides legalment. En el supòsit que, per a la prestació del servei o dels serveis per als quals van ser recaptades les dades, es requereixi que terceres empreses o entitats accedeixin a dades de caràcter personal, aquest accés tendrà lloc a l'empara de l'article 12 de la LOPD, la Gerència procedirà amb totes les garanties que la norma exigeix.

2) Confidencialitat

La Gerència garanteix que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal, així com que s'han adoptat totes les mesures de seguretat corresponents a la naturalesa i al tractament efectuat en les vostres dades de caràcter personal, i que els sistemes d'informació en els quals s'emmagatzemaran gaudeixen de les mesures de seguretat exigides en el RLOPD.

Al mateix temps, la Gerència garanteix el principi de seguretat en la implantació i utilització de mitjans electrònics, en virtut dels quals s'exigeix almenys el mateix grau de garanties i de seguretat que es requereix per a la utilització de mitjans no electrònics. Més concretament, es garanteix la disponibilitat, integritat, autenticitat, confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i serveis que es gestionin en l'exercici de les competències habilitades a través dels possibles registres electrònics.

Així mateix, la Gerència garanteix que tota transmissió de les vostres dades de caràcter personal a través de xarxes de telecomunicacions s’efectuarà a través d'un canal segur de comunicació, quedarà garantida en tot moment la intel·ligibilitat i la no manipulació de les vostres dades i de la informació transmesa i, per tant, la seva confidencialitat i integritat.

3) Ús de cookies

Una cookie és un arxiu de text molt petit que un servidor web pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació. Només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip. Una cookie no és un arxiu executable ni pot propagar o contenir un virus, i no pot tenir tampoc una longitud superior de 4.000 caràcters.

La Gerència utilitza cookies amb la finalitat exclusiva de memoritzar els últims codis introduïts per l'usuari de l'equip, així com per obtenir l'idioma preferit de treball. Això permetrà reconèixer-vos en les properes visites al nostre Portal web. No conté cap dada de caràcter personal, ni informació econòmica o de salut.

Podeu configurar el vostre navegador per acceptar, o no, les cookies que rebeu o perquè el navegador us avisi quan un servidor en vulgui guardar una.

La Gerència també podrà registrar les vostres adreces IP per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, administrar la nostra pàgina web i analitzar les tendències dels usuaris.

4) Condicions d'accés i utilització del Portal web

4.1 Caràcter gratuït de l'accés i utilització del Portal web

Determinades finalitats i entorns del Portal web poden requerir de l'usuari una autenticació prèvia i una interactuació mitjançant qualsevol mecanisme de signatura electrònica reconegut en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, el Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l'ús de la signatura electrònica en l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (CAIB) i/o en major detall:

- DNI electrònic

- Sistema de signatura electrònica avançada, s’inclouen els sistemes basats en certificats electrònics reconeguts i admesos per l'Administració de la CAIB.

- Altres sistemes de signatura electrònica com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics en els termes i condicions que s'hagin determinat.

 

4.2 Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l'usuari a través d'aquest Portal web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la prestació dels serveis. D'igual manera, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a la Gerència permanentment actualitzada de manera que correspongui, en cada moment, a la situació real de l'usuari. En tot cas, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a la Gerència o a tercers per la informació que faciliti. La Gerència es reserva en aquests casos l'exercici de les accions legals que corresponguin.

La Gerència podrà efectuar, en l'exercici de les seves competències, les verificacions necessàries per comprovar l'autenticitat de les dades subministrades per l'usuari.

4.3 Menors d'edat

Per a la utilització i emplenament de formularis del Portal web de la Gerència, l'usuari ha de ser major de 16 anys.

En el supòsit de requerir o sol·licitar algun tipus de servei adreçat a un menor de 16 anys, ha de ser sol·licitat pels seus pares, tutors, representants legals o pels qui n’ostentin la pàtria potestat (sempre s’ha d’acreditar la relació amb el menor).

4.4 Obligació de fer un ús correcte del Portal web i dels serveis

L'usuari es compromet a utilitzar el Portal web i els serveis de conformitat amb la llei, amb el present avís legal i amb altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats al seu abast, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptats, i amb l'ordre públic.

A aquest efecte, l'usuari s'ha d’abstenir d'utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, en contra de l'ordenament jurídic, prohibits en el present avís legal, lesius dels drets i dels interessos de la Gerència i/o de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis, dels equips informàtics o dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats de la Gerència (hacking).

En particular, a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers: informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o d’imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

- de qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;

- indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, o a l'ordre públic;

- indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

- incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, o a l'ordre públic;

- indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o de temor;

- indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;

- sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;

- es trobi protegit per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial, sense que l'usuari hagi obtengut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o que pretén efectuar;

- sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones;

- de qualsevol manera menyscabi el crèdit de la Gerència o de tercers;

- infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;

- constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;

- incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (maquinari i programari) de la Gerència o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

4.5 Obligació de fer un ús correcte dels continguts

De conformitat amb el que es disposa en la clàusula anterior, l'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la seva disposició en el Portal web. Sense que aquesta enumeració tengui un caràcter limitatiu, s’entenen com a continguts: textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts") de conformitat amb la llei, amb el present avís legal, amb les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats, i l'ordre públic. En particular, es compromet a abstenir-se de:

- reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o que això resulti legalment permès;

- suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificadores de la reserva de drets de la Gerència o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'usuari s’ha d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els continguts emprant, amb aquesta finalitat, mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició o que s'hagin indicat a aquest efecte en el Portal web en què es trobin els continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a la Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o d’inutilització del Portal web, dels serveis i/o dels continguts.

4.6 Ús dels serveis oferts al Portal web de conformitat amb les comunicacions i amb les notificacions electròniques

La Gerència informa sobre la seva política de comunicacions institucionals basada en les directrius següents:

- Tota comunicació institucional per via electrònica es regirà per les següents normes:

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

- Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD

- Decret 113/2010 de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

- Tot enviament de comunicacions per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent s’ha de fer quan se sol·liciti o quan hi hagi un consentiment exprés dels seus destinataris.

- La directriu reflectida en el paràgraf anterior no serà aplicable quan hi hagi una relació prèvia, en la qual la Gerència ja hauria obtingut de manera lícita les dades de contacte del destinatari i que els emprés per a l'enviament de comunicacions que fossin similars als que inicialment van ser objecte de tramitació per part de l'usuari.

- La Gerència oferirà al destinatari la possibilitat d'oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de divulgació institucional i/o promocional mitjançant un procediment senzill i gratuït, tant en el moment de la recollida de dades com en cadascuna de les comunicacions que li adreci, mitjançant un escrit adreçat a:

- Gerència del Sector Sanitari de Ponent. Hospital Universitari Son Espases

- Adreça: Carretera de Valldemossa, 79. 07120 Palma de Mallorca. Illes Balears

- El destinatari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions promocionals/institucionals amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent, pel mitjà i adreça anteriorment assenyalats.

- Durant la tramitació d'un procediment per mitjans electrònics, l'interessat podrà requerir a l'òrgan corresponent que les notificacions successives no es facin per mitjans electrònics, es podran utilitzar els altres mitjans admesos en l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del procediment administratiu comú.

4.7 Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés al Portal web i als serveis

Els usuaris i, en general, les persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal web (d'ara endavant, l’"Hiperenllaç") hauran d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de la Gerència.

Una vegada obtinguda l’esmentada autorització, l'usuari o un tercer es compromet a complir les condicions següents:

- l'Hiperenllaç únicament permetrà l'accés a l'home-page o pàgina d'inici del Portal web o al punt concret que li autoritzi la Gerència, però no podrà reproduir-les de cap manera;

- no es crearà un frame sobre les pàgines web del Portal web;

- no s’efectuaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la Gerència.

- no es declararà ni es donarà a entendre que la Gerència ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o llocs a la disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç;

- excepció feta d'aquells signes que formin part del mateix Hiperenllaç, la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà cap marca, nom, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a la Gerència;

- la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats, i a l'ordre públic, així com no contindrà tampoc continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

- L'establiment de l'Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Gerència i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació ni l’aprovació per part de la Gerència dels seus continguts o serveis.

5) No Llicència

Totes les marques, noms o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal web són propietat de la Gerència, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al Portal web i/o als serveis atribueixi a l'usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms i/o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de la Gerència, sense que es puguin entendre cedits a l'usuari, en virtut de l'establert en aquest avís legal, cap dels drets d'explotació que existeixen o que puguin existir sobre els esmentats continguts més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal web i dels serveis.

6) Exclusió de garanties i de responsabilitat

Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal web i dels serveis.

6.1 Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

La Gerència intentarà garantir la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del Portal web i dels serveis, encara que poden deixar d'estar disponibles en períodes molt limitats per a manteniment i/o per a actualitzacions. La Gerència, prèviament, anunciarà les interrupcions en el funcionament del Portal web i dels serveis.

6.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts

La Gerència no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

LA GERÈNCIA EXCLOU, AMB TOTA L'EXTENSIÓ PERMESA PER L'ORDENAMENT JURÍDIC, QUALSEVOL RESPONSABILITAT PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE SIGUIN DEGUTS A LA PRESÈNCIA DE VIRUS O A LA PRESÈNCIA D'ALTRES ELEMENTS EN ELS CONTINGUTS QUE PUGUIN PRODUIR ALTERACIONS EN EL SISTEMA INFORMÀTIC, EN ELS DOCUMENTS ELECTRONICOS O EN ELS FITXERS DELS USUARIS.

La prestació del servei del Portal web i de la resta de serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, la Gerència està autoritzada per donar per acabada o per suspendre la prestació del servei del Portal web i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, la Gerència advertirà prèviament la terminació o la suspensió de la prestació del servei de Portal web i de la resta de serveis.

7) Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present avís legal, així com els serveis prestats a través del Portal web de la Gerència, es regeix en tots i cadascun dels seus punts per la legislació espanyola.

Qualsevol relació jurídica derivada de la utilització del Portal web de la Gerència així com el present avís legal se sotmetrà a la jurisdicció dels Tribunals de Palma de Mallorca.

Per a qualsevol consulta, proposta o suggeriment podeu enviar un correu a l'adreça: Carretera de Valldemossa, 79. 07120 Palma de Mallorca. Illes Balears.

 

 

Llegir 14195 vegades