Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Activitat informrx.JPG (35278 bytes)

 


 

Demora mitjana de consultes externes

 

L'Hospital Son Dureta ha desenvolupat una gestió especialment sensible amb les llistes d'espera quirúrgiques i de consultes externes. Com a resultat d'aquesta s'ha produït tant la disminució de les demores mitjanes com del nombre de pacients pendents de consultes i/o intervencions quirúrgiques.

Els resultats han estat molt significatius: 17 dies menys de demora mitjana per pacient en Consultes, 3440 pacients menys en llista d'espera respecte a principi d' any, cap pacient en llista d'espera quirúrgica de més de 6 mesos, 23 dies menys en les demores de proves complementàries.

 

 

 

 

 

Demora mitjana acumulada de l'any 1996

Demora mitjana acumulada de l'any 1997

Demora mitjana acumulada de l'any 1998

Primeres visites
(en dies)

55

44

27

 

 

 

actigraf1.jpg (38967 bytes)

 

 


 

Llista d'espera de consultes externes

 

Objectiu Contracte Programa: Pacients en llista d'espera a 31 de desembre de més
de sis mesos: 0

 

 

 


De 0-15 dies

De 16 dies a 1 mes

De 1 a 2 mesos

De 2 a 3 mesos

De 3 a 4 mesos

De 4 a 6 mesos

De més de 6 mesos

Total

Tancam.
1997

1.694

2.141

2.987

3.527

3.773

2.430

100

16.652

Tancam.
1998

2.651

2.750

4.389

3.052

368

2

0

13.212

Diferèn.


957

609

1.402

-475

-3.405

-2.428

-100

-3.440

actigraf2.JPG (50119 bytes)

 

 


 

 

Demora mitjana de llista d'espera quirúrgica

 

 

 


Demora mitjana acumulada de l'any 1996

Demora mitjana acumulada de l'any 1997

Demora mitjana acumulada de l'any 1998

Llista d'espera quirúrgica
(en dies)

83

69

64

 

actigraf3.jpg (34462 bytes)


 

 

Llista d'espera quirúrgica

Objectiu Contracte Programa: Pacients en llista d'espera a 31 de desembre de més
de sis mesos: 0

 

Més de 6 mesos GEN

149

FEB

160

MAR

171

ABR

240

MAI

120

JUN

68

JUL

77

AGO

139

SET

129

OCT

86

NOV

26

DES

0

actigraf4.jpg (32240 bytes)

 


 

 

Distribució dels ingressos

 

LLITS EN FUNCIONAMENT

Objectiu 98

Activitat 98

Especialitats mèdiques 340 327
Especialitats quirúrgiques 406 409
Obstetricia 64 64
Pediatria 58 53
Nounatologia 21 21
UCI 40 40
Total hospital 929 914

 

INGRESSOS Num. Ingressos
Especialitats mèdiques 14.276
Especialitats quirúrgiques 16.138
Obstetricia 3.572
Pediatria 2.093
Nounatologia 551
UCI 1.718
Total hospital 33.707

 

actigraf5.jpg (37901 bytes)

 

 

TIPUS D'INGRÉS

1998

%

Ingressos programats 10.574 31.4
Ingressos urgents 23.133 68.6
Ingressos totals 33.707 100
ACTIVITAT OBSTÈTRICA

1998

Parts via vaginal 2.443
Cesàrias 381
Taxa de cesàrias 13,49
DIES D'ESTADA

Dies

Especialitats mèdiques 127.472
Especialitats quirúrgiques 108.750
Obstetricia 11.341
Pediatria 10.842
Nounatologia 5.214
UCI 12.663
Total hospital 276.282


 

 

Estada mitjana

ESTADA MITJANA

Activitat 98

Especialitats mèdiques 8,93
Especialitats quirúrgiques 6,74
Obstetricia 3,17
Pediatria 5,18
Nounatologia 9,46
UCI 7,37
Total hospital 8,20
ÍNDEX D'OCUPACIÓ

Objectiu 98

Activitat 98

Especialitats mèdiques 101,04 106,80
Especialitats quirúrgiques 71,95 72,85
Obstetricia 50,68 48,55
Pediatria 53,22 56,05
Nounatologia 63,93 68,02
UCI 80,92 86,73
Total hospital 80,17 82,82

actigraf6.jpg (41489 bytes)

 


 

Intervencions quirúrgiques

 

Pavellons A, B, C i Centres Aliens

Num. de interv.

Hospitalitzades programades 10.195
Hospitalitzades urgents 3.642
Ambulatòries programades 8.095
Ambulatòrias urgents 573
Cirurgia major ambulatòria 4.056
Total hospital 26.561

actigraf7.jpg (32897 bytes)

 


CIRURGÍA MAJOR AMBULATÒRIA Intervencions realitzades

Amigdalectomia

334

Artroscòpia

78

Cataracta (con LIO)

2.331

Cirurgia de varius

25
Cirurgia hemorroidal 1

Colecistectomia laparoscòpica

61

Dilatació  i raspatge uterí

43

Drenatge quist lacrimal

45

Escissió tumor benigne de mama

68

Extracció material osteosíntesi

45

Fimosi

416

Hallux valgus

31

Herniorràfia bilateral

4

Herniorràfia unilateral

34

Deslliurament i escis. beines i/o tendons

238

Lligadura de trompes

92

Miringoplàstia

46

Repar. fisura/fístula anal

3

Septoplàstia

93

Vasectomia

68

Total

 

4.056

ACTIVITAT DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA
PROCEDIMENTS

Procediments realitzats

Radiologia intervencionista general terapéutica

325

Radiologia intervencionista neurorradiològica terapèutica

6
Radiologia intervencionista no vascular 425
 
ACTIVITAT DE DIÀLISI
PROCEDIMENTS
Pacients /mes

Diàlisi Peritoneal Ambulatòria Continua (C.A.P.D.)

17

Diàlisi domiciliària

5

Hemodiàlisi hospital

84
Hemodiàlisi concertada 148
 

EXTRACCIONS

 

Num. d'extraccions

Extracció multiorgànica

12
Extracció renal bilateral 2
 

Consultes externes/Urgències

 

CONSULTES EXTERNES

Activ. 1998

Primeres visites 180.224
Visites successives 337.936
Total visites 518.160
Successives/primeres 1.88

 

actigraf8.jpg (14724 bytes)

URGÈNCIES Act. 97 Act.98 Dif. %
Urgències no ingressades 107.278 107.904 0.58
Urgèncias ingressades 23.848 23.133 -3.00
Urgències totals 131.126 131.037 -0.07
Urgèncias per dia 359.2 359 -0.07
HOSPITAL DE DIA Obj. 98 Act. 98 Dif. %
Tractaments oncohematològics 5.400 5.497 1.80
Tractaments VIH 1.200 1.010 -15.83
Tractaments mèdics-quirúrgics 5.300 12.042 127.21

actigraf9.jpg (22449 bytes)

actigraf10.jpg (47659 bytes)

 

actigraf11.jpg (38628 bytes)

inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta