Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

FACTURACIÓ
PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PRINCIPALS ACTIVITATS PER ÀREES
Consecució d'objectius del Contracte-Programa. Facturació:
Seguiment pressupostari i consecució d'objectius (gràfics de facturació i cobraments). Factures gestionades i tramitades:  
Accidents laborals: 768
Increment de la facturació i cobraments a tercers mitjançant: Convenis internacionals: 2.817
Accidents de trànsit: 1.687
. Sistemes de control i seguiment per a la captatació d'activitat potencialment facturable en processos manuals o informatitzats. Estat: 136
Comunitat autònoma: 86
Particulars: 1.353
. Localització de dades en pacients hospitalitzats atesos a urgències, susceptibles de facturació i cobraments. Entitats privades: 605
Entitats col.laboradores: 123
Altres conceptes: 57
. Revisió i facturació d'assistències d'anys anteriors pendents per falta de dades. Total: 7.632
Cobraments i abonaments:
. Creació i distribució de protocols per a detectar i controlar les prestacions amb càrrec a tercers en àrees de programació de visites: admissió, gabinets i altres serveis. Factures cobrades: 3.520
Factures abonades: 1.722
Reclamacions tramitades: 3.066
Expedients tram. a Assess. Jurídica: 142
. Normalització dels impresos de sol.licitud d'assistència dissenyat en format únic, la recollida de dades administratives i identificació del pacient. Expedients remesos a la Subcom.  
de Vigilància i Arbitratge (acc. tràn.): 359
Gestió de dades:
. Seguiment d'assaigs clínics (proves complementàries, analítiques, etc.). Escrits i reiteracions per a la localit-  
zació de dades (particulars, Ajuntaments  
Revisió contínua de l'aplicació amb el servei d'informàtica per un millor aprofitament dels processos mecanitzats. i altres): 7.100
Gestions per telèfon (particulars, poli-  
cia, consulats, hotels, etc.): 8.030
Implantació i actualització de manuals i protocols interns. Gestions amb pacients ingressats: 1.850
Registre i arxiu:
Millora de l'atenció al públic i aprofitament de recursos amb la implantació d'un torn d'horabaixa i instal.lació de despatx de facturació a l'àrea d'urgències durant el període estival. Arxiu i manteniment d'expedients:  
. Total moviments (actiu): 31.000
. Total moviments (passiu): 4.882
Arxiu d'altres documents:  
Disminució de les gestions per a la localització de dades (accidents, particulars, estrangers i altres), impulsant l'aportació directa del pacient. . Total moviments: 8.120
Registre intern documents: 4.100
   
Inici del seguiment d'activitat, codificació i tarifació de les prestacions i facturació interna dels serveis centrals.    
   
   
    Facurat per règim econòmic (*):
Altres activitats:   Estat: 36.613
Confecció d'estadístiques.   Comunitat autònoma: 11.614
Quadre mensual: facturat i cobrat.   Ens territorials: -354
Manteniment d'inventari.   Laborals: 39.849
Comprovació i quadre de saldos bancaris.   Accidents de trànsit: 183.558
Control del seguiment pressupostari.   Empreses col.laboradores: 2.995
Tramitació de propostes de baixes comptables.   Particulars: 92.866
Assaigs clínics. Revisió i seguiment compen-   Altres ingressos: 4.330
sació pel centre.   Subtotal: 371.471
Elaboració d'informes.   Convenis internacionals (**): 227.153
Activitat per tipus de prestació (*):   Total: 598.624
Recollida de l'activitat traspassada informàticament   Cobraments per règim econòmic (*):
(ingressos, urgències i pròtesi), i altra activitat   Ingressos per assistència sanitària:  
potencialment facturable.   Estat: 16.005
Hospital de Dia: 2.445 Accidents de trànsit: 143.391
Estàncies a planta: 362.868 Empreses col.laboradores: 4.870
Estàncies a UCI: 112.875 Particulars: 96.142
Urgències: 118.206 Laborals: 29.178
Consultes externes: 3.246 Ingressos per altres conceptes: 4.186
Fisioteràpia i Rehabilitació: 22 Total: 293.772
Radioteràpia: 3.336    
Laboratori: 13.174    
Laboratori d'Immunologia: 5.747 (*) Mils de pessetes.
Diàlisi: 28.953 (**) Les factures de laborals i convenis internacionals són compensades
TAC: 4.169 per la Tesoreria de la Seguretat Social amb l'organisme corresponent.
Altres expl. radiològiques (radiologia   Per tal motiu, no figuren com a cobrades.
intervencionista, angiografies, etc.): 2.690    
RMN: 61    
Altres prestacions: 9.900    
Pròtesi: 12.893 RESPONSABLE  
Assaigs clínics: 6.068 Sr. Joan Rosselló Riera  
Farmàcia (medicaments): 23.283 (cap de grup)  
Oxigenoteràpia: 903 PERSONAL ADSCRIT  
Genètica: 5.873 Administratiu 1
Subtotal: 716.712 Aux. administratius 7
Varis de proced. no sanitària: 1.660    
Total 718.372    
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta