Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

PERSONAL
PRINCIPALS ACTIVITATS
Registre i prestacions:   Nòmines:  
Registre correspon. gral. entrada: 6.406 escrits Programació de torns i introducció quinzenal de l'activitat del personal d'infermeria.  
Registre correspon. gral. sortida: 24.835 escrits  
Registre correspon. interior entrada: 3.942 escrits Reconeixement de trienis: 819
Registre correspon. interior sortida: 2.901 escrits Reconeixement de serveis previs: 39
Maternitats: 67 Quadre de TC1 i TC2.  
Control de permisos.   Incidències de nòmina: 92.199
Estadístiques d'absentisme i hores sindicals.   Abonament de sentències: 3
Permisos sense sous concedits: 86 Retencions judicials practicades: 53
Excedències voluntàries: 11 Confecció bolets baixes a nòmina: 2.494
Excedències maternals: 13 Confecció bolets altes a nòmina: 2.546
Reingressos d'excedència maternal: 19 Abonament rebuts de guarderies  
Excedències per incompatibilitat: 41 (nombre): 1.871
Jubilacions: 24 Confecció nòmines ordinàries: 12
Invalideses: 18 Confecció nòmines extraordinàries: 2
Reduccions de jornada.   Confecció nòmines manuals: 3
Acció social: Número: Informació:  
Avançaments ordinaris: 115 Atenció i informació al públic.  
Avançaments extraordinaris: 5 Certificacions de serveis prestats.  
Ajudes per a estudis de fills   Certificacions de residència.  
i òrfans: 770 Tramitació de peticions i escrits.  
Ajudes per a estudis del personal: 17 Canvis de domicili.  
Socors per defunció: 4 Domiciliacions bancàries.  
Ajudes per fill discapacitat: 14 Entrega de certificats IRPF.  
Asignació familiar per fills: 27 Activitats extraordinàries:  
Plus de casat i vidu amb fills: 764 Concurs de trasllats del personal no sanitari:  
Guarderies: 92 26 altes/3 baixes
Contractes:   Concurs de trasllats del personal sanitari no facultatiu:  
Registre de personal.   41 altes/31 baixes
Contractació: 1.478 Concurs-oposició del personal sanitari no facultatiu:  
Contractes de guàrdies: 19 300 inc./171 cesos
Certificats INEM.      
Expedients administratius.      
Situacions especials en actiu: 8    
Quadre mensual de plantilla.      
Relació mensual de personal fix i contractat.      
Afiliació, altes i baixes a la Seguretat Social.   RESPONSABLE  
Remisió trimestral de fixes FP1F i FP1E.   Sra. Elena Villaverde Bellido  
Reingressos provisionals: 20 (cap de servei)  
Comissions de servei: 2 PERSONAL ADSCRIT  
Resolucions per a l'acreditació del complement específic:   Aux. administratius 10
2 Cap de secció 1
Resolucions per a la renúncia al complement específic:   Caps de grup 3
24 Grup de gestió 1
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta