Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

PLANIFICACIÓ RECURSOS HUMANS
PRINCIPALS ACTIVITATS
Recepció de documentació: sol.licituds, aportacions de mèrits, reclamacions i justificants de no aceptació de contractes: Informació a l'exterior:
Publicació de llistes de selecció al tauler d'anuncis i remissió de les mateixes a les centrals sindicals.
Revisió prèvia.
Registre d'entrada. Col.laboració i disponibilitat de la documentació per a la supervisió per part de les centrals sindicals.
Preparació de la documentació a barem.
Arxiu de l'expedient. Col.laboració i disponibilitat dels sistemes de selecció per auditories per part de la intervenció del centre.
Documentació objecte de subsanació o devolució:
Comunicació deficiències aen un termini per a reparar-les.
Devolució documentació no procedent o fora de termini. Informació al personal en borsa de treball o sol.licitant sobre requisits, terminis, puntuació, ...
Llistats de selecció:
Procés informàtic d'introducció de dades.    
Edició de llistats provisionals. CONVENIS HSD AMB CENTRES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL:
Revisió de reclamacions.
Depuració d'errors. Institut d'Educació Secundària Ramón Llull  
Edició de llistats definitius. (animadors sòcio-culturals).  
Contractació de personal: Creu Roja Espanyola (aux. d'infermeria).  
Recepció i registre de sol.licituds de contractació. Institut d'Educació Secundària Josep Mª  
Conformitat de la contractació si la situació és procedent Llompart (aux. d'infermeria).  
i existeix crèdit. Institut d'Educació Secundària Fray Junípero  
Selecció del treballador. Serra (àudio-visuals).  
Oferta de contracte. Institut d'Educació Secundària Pere de Son  
Justificació, si procedeix, per no aceptació del contracte Gall (aux. administratius).  
i, en cas contrari, imposició de sanció. Universitat de les Illes Balears (infermeres).  
Fiscalització prèvia del personal no sanitari pel servei    
d'Intervenció.    
Enviament de la proposta al servei de Personal per a for-    
malització del contracte.    
  RESPONSABLE  
  Sr. Virgilio Medina Jiménez  
  (cap de secció)  
  PERSONAL ADSCRIT  
  Administratiu 1
  Aux. administratius 4
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta