Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

GESTIÓ ECONÒMICA
PRINCIPALS ACTIVITATS
Gestió de proveïdors: Gestió pressupostària (cont.):
Altes i manteniment del fitxer de proveïdors de l'hospital, recollida i revisió documentació requerida (escriptures de fusió, absorcions, etc.): 109 Seguiment, tramitació comptable i propostes de pagament dels concerts d'assitència i proves diagnòstiques extrahospitalàries: ressonàncies magnètiques, diàlisi ambulatòria i domiciliària, oxigenoteràpia.
Tramitació albarans d'entrada de material dels serveis de Subministraments, Farmàcia, Manteniment i del magatzem de Manteniment: 37.064 Tramitació comptable i propostes de pagament de les nòmines del personal de l'hospital. Liquidació de quotes a la Seguretat Social. Retencions judicials.
Gestió del fons de maniobra:
Registre i conciliació de factures amb albarans: 35.983 Tramitacions de pagaments al comptat: 1.715
Apunts comptables: 2.043
Registre i remissió de les altres factures als diferents serveis de l'hospital per la seva conformitat: 1.788 Estimacions despesa real per serveis gestors:
Estadístiques mensuals.  
Subministraments.  
Manteniment d'un registre d' analítiques sol.licitades a laboratoris externs.   Farmàcia.  
Magatzem de manteniment.  
Devolució per correu de factures no conformes: 1.440 Enginyeria i manteniment.  
Hosteleria.  
Devolució d'albarans d'entrada no conformes al servei gestor: 270 Altres.  
Detall i seguiment per serveis prestats a tercers:
Gestió pressupostària:
Documents proposta de pagament (ADOK, OK, K): 7.595 Serveis prestats a l'Estat.  
Serveis prestats a ens territorials.  
Altres documents pressupostaris (RC, AD, A, D, O): 1.968 Serveis prestats a comunitats autònomes.  
Serveis prestats a mutues laborals.  
Tramitació comptable del pagament dels concursos i contractes menors del pressupost d'inversions, adquisició d'immobilitzats, manteniment i serveis generals, compres de material fungible, compres de productes farmacèutics.   Ingressos per serveis prestats al sector privat:  
accidents de trànsit, empreses col.laboradores i particulars.  
Estadístiques mensuals.  
Informació externa:
Informació telefònica als proveïdors.  
Tramitació comptable i propostes de pagament de les ajudes d'investigació i beques FISS.   Informació personalitzada en llistats de situació dels pagaments als proveïdors amb major volum de facturació.  
Tramitació comptable i propostes de pagament de les activitats docents.   Estadístiques mensuals.  
   
       
    RESPONSABLE  
    Sr. José Luis Aguiló Marí  
    (cap de servei)  
    PERSONAL ADSCRIT  
    Aux. administratius 7
    Cap de secció 1
    Caps de grup 2
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta