Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

DOCUMENTACIÓ CLÍNICA
PRINCIPALS ACTIVITATS
Secció de codificació:     Secció de registres hospitalaris:  
Codificació d'altes hospitalàries   Registre de tumors: 3.115
Informes d'alta rebuts: 38.933 La font d'informació procedeix de l' anàlisi de:
Informes d'alta.
Llistats d'anatomia patològica.
Consulta en cas de dubte dels anteriors de la història clínica.
 
Informes d'alta codificats, pero invalidats per duplicació i/o errors imputables a problemes administratius o organitzatius: 3.547  
 
 
 
Informes d'alta codificats vàlids: 35.386  
Informes d'alta mecanitzats: 35.386 T. primari, metastàsic i "in situ": 2.939
Correcció d'informes d'alta degut a identificació deficient del producte sanitari: 2.488 Tumors de comportament incert: 46
Casos en fase de seguiment: 22
Casos sense Ne. d'història clínica en l' Hospital Son Dureta:  
Informes incodificables, posteriorment corregits i codificats: 954 108
Registre malformacions congènites: 44
Informes que generaren GRD inespecífics i que forenn reavaluats: 666 La recollida de dades es realitza a través de reunions mensuals amb les diferents fonts d'informació:  
 
Revisió d'informes amb presència d' epidurals: 868  
Toco-ginecologia.  
Comunicacions amb els serveis assistencials: 67 Diagnòstic prenatal.  
Servei de Pediatria.  
Reunions de seguiment de resultats de codificació: 45 Servei de Genètica.  
Col.laboracions amb altres centres/institucions:  
Reunions de preparació de protocols: 22  
Explotació de CMBD.   Secció d'Epidemiologia, Consegeria de Sanitat i Seguretat Social del Govern Balear.

Registre Poblacional de Càncer de Mallorca.

 
Ne. estudis realitzats sobre CMBD de l' hospital: 525  
   
Ne. estudis realitzats basats en el "case mix": 111  
GESMA (Gestió Sanitària de Mallorca), amb la formació de codificadors.  
Secció de documentació:    
Peticions externes de documentació i   Servei de Traumatologia, Hospital Monte Toro (Menorca).  
informació clínica: 363  
Sol.licitadors:   061 (Servei d'Urgències), INSALUD de Balears.  
SIAC: 229  
Jutjats: 87 Direcció Territorial de l'INSALUD de Balears, Gabinet d'Estudis.  
Altres hospitals: 23  
Atenció primària: 9    
INSS: 9    
INSALUD: 5    
Govern Balear (menors): 1    
Gestió de documents clínics:      
Expedients gestionats: 206    
Documents integrants de la història clínica: 20    
   
Consentiments informats: 121    
Notes informatives/divulgatives: 15    
Altres: 50    
Altres activitats:   RESPONSABLE  
Manteniment del CMBD hospitalari, objectiu Contracte-Programa 1998.   Sr. Joan Veny Femenias  
  (adjunt)  
Participació d'integrants de la Unitat en el Curs de Codificació Bàsica impartit a l'ENS.   PERSONAL ADSCRIT  
  Adjunt 1
Posada en marxa del "registre hospitalari de tumors".   Aux. administratius 2
  Infermeres 5
Posadaa en marxa del "registre hospitalari de malformacions congènites".      
     
Elaboració de la proposta model "documentació de la història clínica".      
     
Vocal del Comitè de Seguretat i Salut de l'HSD.      
De Docència en el I Curs de Gestió Sanitària, organitzat pel Col.legi Oficial de Metges de Balears-Escola Nacional de Sanitat.      
     
     
Vocal de la Comissió d'Històries Clíniques.      
Vocal de la Comissió Central de Garantia de Qualitat.      
     
Vocal de la Comissió de Sistemes d'Informació.      
Anàlisi de situació per a la implantació d'una història clínica informatitzada.      
     
Implantació del cercle de qualitat interna de la Unitat de Documentació.      
     
Participació en l'objectiu 3 de qualitat, de millora en l'informe d'alta.      
     
Preparació d'un Curs General de Prevenció de Riscs Laborals.      
     
Realització presentacions en aixecaments d'actes pel Comitè de Seguretat i Salut.      
     
Col.laborador en l'elaboració del Pla de Salut de la Comunitat Autònoma de les Balears, Conselleria de Sanitat.      
     
     
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta