Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

de recolzament

 

ADMISSIÓ
 

Gestió de la llista d’espera i hospitalització:

 • Procediment per a la gestió de llits de la Unitat d’Hospitalització de Reanimació de pacients hospitalitzats que se’ls hi ha practicat una intervenció quirúrgica.
 • Registre, gestió i seguiment de la demanda quirúrgica dels serveis inclosos dins el Pla de Demores: Cirurgia Màxil.lo-Facial, Cirurgia General Digestiva, Oftalmologia, ORL, Traumatologia.
 • Gestió dels ingressos programats del Pla de Demores, avís i ingrés dels pacients.
 • Elaboració i actualització de manuals de procediments del grup d’hospitalització i de llista d’espera: Manual d’hospitalització. Procediment per la inclusió de pacients a llista d’espera. Manual de procediment pels ingressos del pavelló A. Procediment per a la captura de l’activitat quirúrgica programada a l’hospital Verge de la Salut.

Urgències:

 • Actualització de manuals de procediments:

Procediment per al registre d’urgències.

Procediment per a la realització d’ingressos urgents.

Procediment per al control i avaluació de la qualitat dels parts judicials.

 • Cita a la consulta de Diagnòstic ràpid a Pneumologia de pacients procedents d’urgències.

Consultes externes: CPV-K i CPV-P:

 • Procediment per a la citació centralitzada pel CPV de les ecografies ginecològiques.
 • Procediment per a la citació pel CPV per a la prevenció del Càncer de mama en col.laboració amb la Conselleria de Sanitat.
 • Procediment per a la citació centralitzada pel CPV de l’ Anestèsia al part.
 • Procediment pel funcionament i la citació d’una consulta de Diagnòstic ràpid a Pneumologia.
 • Procediment i inici del Programa de recordatori i recuperació de visites.
 • Creació i gestió de les agendes pel Pla de demores dels serveis de: Reumatologia, Traumatologia, Neurologia, Cirurgia Màxil.lo-Facial, Medicina Interna Infecciosos, Neurologia Pediàtrica i Endrocrinologia, Dermatologia, Ginecologia.
 • Creació i gestió d’agendes informàtiques dels següents serveis:

Medicina interna, agendes per la citació de pacients: autoimmunes, hipertensió arterial i osteoporosis.

Nefrologia, una agenda per a pacients crònics.

Urologia, una agenda pel torn d’horabaixa i dues més pel matí.

Rehabilitació, una agenda per a la Unitat d’Amputats.

Oncologia del pavelló C, les agendes de cures pal.liatives i de la Unitat de Geriatria.

Oto-rino-laringologia, una agenda per Foniatria i una per "torn operatori" (TOP)

Cirurgia Vascular, creació d’una nova agenda pel pavelló P.

Personalització i creació de noves agendes de pneumologia pediàtrica.

 • Canvi de l’estructura de les agendes dels serveis de: CGD del pavelló R, CMF, END, NEF, TRA, TRAI, ORL, ORLP, REH, PSQ, NML, ONC, PED.
 • Informatització de les visites successives del Servei d’OBG i creació de noves agendes.
 • Redefinició dels codis de captura de les consultes externes.
 • Elaboració i actualització dels manuals de procediments:

Procediment pel registre de l’activitat a les consultes externes.

Procediment per la citació a consultes d’atenció especialitzada.

Unitat de prestacions i concerts:

 • Tramitació administrativa de les peticions de ressonàncies magnètiques nuclears dirigides a centres concertats: registre, tramesa i validació del pagament.

Suport a la Direcció en relació al Concert (Elaboració de l’esborrador d’algunes clàusules del plec, predisseny dels circuits administratius comptables, creació de documents de control, assessorament jurídic, anàlisi de les modificacions del programa informàtic).

Desenvolupament de l'adjudicació del Concert (comunicació a peticionaris de l’hospital i proveïdors adjudicataris, execució de procediments dissenyats, implementació del programa informàtic).

Seguiment del grau de compliment del Concert.

 • Disseny del quadre estadístic de la Unitat amb informació mensual sobre pacients, tractaments i costos per a trametre mensualment a les diferents direccions del centre i al Servei de Control de Gestió.
 • Millora del temps de resposta en la tramitació de les peticions d’oxigenoteràpia i aerosolteràpia.
 • Implantació del sistema de validació de proves per justificants i traspàs mensual informatitzat de moviments comptables al Servei de Gestió Econòmica, amb l'eliminació de la conformació de factures.
 • Gestió de peticions de proves sol.licitades per altres hospitals (tramesa al servei, recepció de documents justificatius i traspàs mensual a facturació).
 • Gestió de peticions de consultes sol.licitades per Atenció Primària de revisió per avaluar la capacitat psicofísica per a la realització del servei militar. (tramesa a la consulta, recepció de documents justificatius i traspàs mensual a facturació).
 • Tramitació de les peticions de programació d’hemodiàlisi a centres concertats tant de la població de referència de l’Hospital com dels desplaçats, millorant el servei d’atenció al pacient i facilitant-li la realització de tots els tràmits necessaris per a la reserva (Contactes telefònics, documentació….).
 • Suport a la Direcció per a conèixer el nombre i el cost de prestacions concertades amb beneficiaris domiciliats en el sector de salut de l’Hospital de Manacor.

Arxius:

 • Moviment d’històries clíniques de l’arxiu del pavelló B a l’arxiu del P; operació encaminada a millorar la situació i l’espai de l’arxiu. Les accions foren les següents:
 1. Arxivar al pavelló P i posteriorment extreure els èxitus digitalitzats fins a 30 de desembre per a aconseguir espai per les històries passives del pav. B
 2. Extreure 61.800 històries clíniques de l’arxiu súper passiu del pavelló B i arxivar-les al pavelló P.
 3. Enregistrar informàticament i actualitzar els moviments anteriors.
 4. Inici del trasllat d’histories clíniques de l’arxiu passiu del B al súper passiu.
 • Elaboració i actualització dels manuals:

Procediment pel lliurament de les històries clíniques dels ingressos programats

Procediment per l’eliminació de nombres duplicats d’històries clíniques

 

RESPONSABLE
Dr. Ismael Font Andreu
(coordinador)
PERSONAL ADSCRIT
Administratius 2
Aux. administratius 77
Aux. d'infermeria 8
Caps de grup 6
Caps de secció 2
Grup de gestió 1
Grup tècnic 1
Zeladors 13
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta