Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolçament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Serveis

centrals

 

SALUT LABORAL
PRINCIPALS ACTIVITATS
I.- Revisions mèdiques:          
Previsió inicial: realització de 1.100 exàmens de salut anuals com a màxim.          
Es van realitzar fins el mes de juny de 1998 les següents activitats (veure Anexe I) especials en funció del risc específic (s'ha d' excloure el risc biològic).          
         
1) Radioexposats. 460 treballadors          
- Previ a l'ingrés, per a TER radioexposats. Compliment del 100%          
- Amalis. Citat 100%          
- Àrea Especialitzada de Mca. Citat el 100%.          
2) Òxid d'etilè. Citat el 100% (17 treballadors)          
3) Servei de Microbiologia. Citat el 100%. (54 treballadors)          
4) Servei d' Anatomia Patològica. Citat el 100%.          
5) Citostàtics. Citat el 100%.          
6) Servei d' Anàlisi Clíniques. Citat el 100%.          
7) Altres revisions:          
- Direcció Provincial, 41 professionals. Citat el 100% de les sol.licituds.          
- Radioexposats. Àrea d'Atenció Primària de Mca. A petició de la Gerència. 14 professionals. Citat el 100%.          
- Radioexposats. Aduanes Aeroportuàries. 2 ATS. Citat el 100%          
- Radioexposats. Universitat Illes Balears. 18 professionals. Compliment del 100%          
- Radioexposats. Hospital Verge del Toro. Citat el 100%. (49 professionals).          
Confecció dels “Protocols mèdics front a riscs específics”.          
- Radiacions ionitzants.          
- Òxid d'etilè.          
- Gasos anestèsics.          
- Citostàstics.          
- Cadmi.          
- Plom.          
Revisions del reste de treballadors.          
a) Previ a l'ingrés, per a metges interns residents. Compliment del 100% (24 residents).          
b) Previ a l'ingrés a l'INSALUD de Mallorca, comares, infermeres, auxiliars de clínica, TER, TEL.

Compliment del 100% (95 treballadors).

         
         
e) Periòdics anuals a demanda. Compliment del 100%. (52 treballadors).          
f) La citació per ordre alfabètic (fins el cognom García) es reinicia al finalitzar les revisions per a riscs específics.          
         
g) Reavaluació mèdica dels exàmens de salut amb classificació d' aptes condicionats. Compliment del 100%.          
h) A petició del servei de Medicina Interna. Citat el 100%.          
i) Revisió i protecció dels treballadors exposats al bacil de la tuberculosi. Planta d'Oftalmologia, Pneumologia,          
Oncologia Ginecològica.          
II.- Barem mèdic de les propostes de canvis de lloc de treball. A demanda. Compliment del 100%. 23          
sol.licituds.          
III.- Declaració i seguiment dels accidents laborals i malalties professionals. A demanda. Compliment del 100%.          
Veure Anexe II.          
IV.- Vigilància laboral de les embarassades.          
V.- Vacunacions segon el risc específic dins l'hospital (veure Anexe I): tètan, hepatitis B, hepatitis A, rubeòla, grip, BCG...          
         
VI.- Elaboració d'informes tècnics.          
VII.- Adaptació de Salut Laboral a la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.          
Estadístiques, protocols médics, col.laboració en la avaluación de riscs...          
VIII.- Formació mèdica de la salut laboral segons els riscs en el lloc de treball.          
IX.- Atenció mèdica per malaltia comú dels treballadors de l'HSD.          
X.- Mesura dels valors ambientals de l'òxid d'etilè.          
Anexe I.- Estadística d'activitat de Salut Laboral.          
Anexe II.- Accidents amb exposició a sang de l'any 1998.          
Protocols realitzats:          
Protocol de consentiment informat per a la vacunació de l'hepatitis B.          
Protocol d'actuació en cas d'accident amb exposició a sang, hepatitis B, hepatitis C i VIH.          
Protocol d'actuació en cas d'accident amb exposició a tuberculosi.          
           
ACTIVITAT ASSISTENCIAL
           
Concepte 1998 1997 Desv. (%) RESPONSABLE  
Accidents a/exposició a sang 187 176 6,25 Dr. Antonio Serra Capó  
Accidents s/exposició a sang 6 4 50,00 (adjunt)  
Consultes d'infermeria 516 462 11,69 PERSONAL ADSCRIT  
Consultes mèdiques 282 250 12,80 Aux. administratiu 1
Xarla acollida d'infermeria 1 0   Infermera 1
Exàmens de salut 1.184 1.147 3,23    
Extraccions 111 323 -65,63    
Gammaglobulina 8 3 166,67    
Informes 1.411 1.639 -13,91    
Informes infermeria 136 296 -54,05    
Ppd 179 283 -36,75    
Ppd lec. 92 123 -25,20    
Sessions infermeria 1 2 -50,00    
Sessions mèdiques 2 3 -33,33    
Vacuna antitetànica 1a 61 90 -32,22    
Vacuna antitetànica 2a 42 84 -50,00    
Vacuna antitetànica 3a 58 74 -21,62    
Vacuna antitetànica record 59 59 0    
Vacuna hepatitis B 1a 145 138 5,07    
Vacuna hepatitis B 2a 120 130 -7,69    
Vacuna hepatitis B 3a 105 129 -18,60    
Vacuna hepatitis B 4a 4 1 300,00    
Vacuna hepatitis B record 265 177 49,72    
Vacuna grip 151 154 -1,95    
inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta