Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolçament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Activitat d'Infermeria

OBJECTIUS DE L'ÀREA DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ
Objectiu Responsables Indicador Compliment
Normalització del 90% dels registres

clínics d'infermeria.

Antonia Mª Tomás Vidal

Petra Llull Caldentey

Registres normalitzats x 100

Total registres

97%
       
Classificació dels registres clínics

per àrees i segons ordre a la història

clínica.

Antonia Mª Tomás Vidal

Petra Llull Caldentey

Presentació del document des-98
       
Elaboració de la proposta d'ordenació

de registres a la història clínica.

Antonia Mª Tomás Vidal

Petra Llull Caldentey

Presentació del document abr-98
       
Definició dels criteris de qualitat i

validesa dels registres clínics d'in-

fermeria.

Antonia Mª Tomás Vidal

Petra Llull Caldentey

Presentació del document des-98
       
Definició del contingut de les guies de

complimentació dels registres clínics

d'infermeria.

Antonia Mª Tomás Vidal

Petra Llull Caldentey

Presentació del document des-98
       
Realització del 90% d'activitats forma-

tives programades.

Antonia Mª Tomás Vidal

Margarita Bauzá Nebot

Isabel Márquez Vilanova

98%
       
Difusió del 100% de programes de for-

mació a tots els centres de la Direcció

Territorial i a les institucions docents

concertades.

Antonia Mª Tomás Vidal

Isabel Márquez Vilanova

Activitats difoses x 100

Activitats realitzades

100%
       
Atenció del 100% de sol.licituds de re-

ciclatge.

Antonia Mª Tomás Vidal

Margarita Bauzá Nebot

Isabel Márquez Vilanova

Sol.licituds ateses x 100

Sol.licituds realitzades

100%
 
       
Presentació de contrapartides per ne-

gociar els convenis amb institucions do-

cents.

Antonia Mª Tomás Vidal

Margarita Bauzá Nebot

Presentació del document des-98
       
Disseny i implantació d'un sistema d'in-

formació sobre tutorització de pràcti-

ques clíniques.

Antonia Mª Tomás Vidal

Margarita Bauzá Nebot

Isabel Márquez Vilanova

Presentació del sistema set-98
Supervisora àrea política de qualitat: Sra. Mª Ángeles Fernández

 

Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta