Presentació

Anàlisi extern de població

Organització

Estructura

Cartera de serveis

Activitat

Codificació

Gestió

Pla de qualitat

Investigació

Serveis de recolzament

Serveis centrals

Serveis mèdics

Serveis quirúrgics

Activitat d'Infermeria

Memòria científica

banesp.GIF (1044 bytes)

Estructura radioterapia.JPG (32361 bytes)

 

 


 

flechaizq.JPG (4725 bytes)

 

Recursos estructurals

INFRASTRUCTURA

Llits instal.lats

Llits en funcionament

Locals consulta CEP

Locals consulta hospital

Llocs hemodiàlisi

Llocs hospital de dia

Quiròfans en funcionament

Quiròfans instal.lats

      

 

 

945

914

53

76

22

26

14

19

 

EQUIPAMENT/TECNOLOGIA

Accelerador lineal

Angiògraf digital

Bomba de cobalt

Ecògrafs (altres serveis)

Ecògrafs (radiodiagnòstic)

Gammacàmares

Litotríctor

Mamògrafs

Planificadors

Sala hemodinàmica

Sales convencionals

Simulador

TAC

RMN

Ecocardiògraf

Ecògraf quirúrgic

 

1

1

1

14

12

2

1

4

2

1

26

1

3

1

1

1


Recursos Humans

Personal Directiu

DIRECCIÓ DE GERÈNCIA:
Sr. Sergio Bertrán Damián

DIRECCIÓ DE GESTIÓ I SERV. GRLS.:
Sr. Juan Manuel Sanz Guijarro

DIRECCIÓ MÈDICA:
Dr. Francisco A. Cárceles Guardia

DIRECCIÓ D'INFERMERIA:
Sra. Encarnación Ruedas Ponce

SUBDIRECCIÓ RECURSOS HUMANS
Sra. Mª Pilar Rodríguez García (des del 27/7/98)
Sra. Antonia Tous Pericás (fins el 10/5/98)

SUBDIRECCIÓ DE SERV. GENERALS:
Sr.. Alex González González

SUBDIRECC. COMPRES I SUBMINISTRAMENTS:
Sr. Manuel Palomino Chacón (des del 22/5/98)
Sr. Carles Ricci Voltes (fins el 30/498)

SUBDIRECCIÓ MÈDICA:
Sr. Ginés Martínez de Pina
Sr. Juan Luis Serra Devecchi
Sr. Luis Alegre Latorre (des del 2/7/98)
Sra. María Ibars Alonso (des del 15/9/98)
Sr. Jaime Garí Parera (fins el 2/3/98)

SUBDIRECCIÓ D'INFERMERIA:
Sra. Trinidad Ferragut Got
Sra. Nieves Collantes Sobremazas (des del 2/3/98)
Sr. Salvador Moreno Berenguer (des del 2/3/98)
Sra. Marta Alonso Carreño (fins el 28/2/98)
Sra. Patricia Gómez Picard (fins el 28/2/98)
Sra. Mª Lluch Roselló del Rosal (fins el 28/2/98)


 

Categories

 

Directiu

Facultatius

Sanitari no facult.

No Sanitari

1.998

14

597

1688

811

1.997

14

598

1716

831

Absentisme I.T. per categories (en dies)

Directiu

Facultatius

Sanitari no facult.

No Sanitari

ÍNDEX ANUAL I.T. 5.97 %

3

2166

34359

18723

0

20

3938

2714

0

548

4097

1256

 

 

estructgraf.jpg (35276 bytes)

 
Pavelló A

Admissió

Anàlisis Clíniques

Anestèsia i Reanimació

Angiologia i Cir. Vascular

Atenció al Pacient

Banc de Sang

Biblioteca Científica

Capella

Cardiologia

Cirurgia Gral. i Digestiva

Cirurgia Maxil.lo-facial

Cirurgia Toràcica

Comunicacions

Dermatologia

Digestiu

Endocrinologia

Esterilització

Farmàcia

Gabinets de Diagnòstic

Hematologia

Hospital de Dia

Hosteleria

Manteniment

Medicina Intensiva

Medicina Interna

Medicina Nuclear

Nefrologia i Diàlisi

Pneumologia

Neurocirurgia

Neurologia

Oftalmologia

Oncologia

Oto-rino-laringologia

Psiquiatria

Quiròfans

Radiologia

Radioprotecció

Radioteràpia

Rehabilitació/Fisioteràpia

Seguretat i Telefonia

Traumatologia

Unitat de Trasplantaments

Urgències Adults

Urologia

Pavelló B

Administració Perifèrica

Admissió

Anestèsia i Reanimació

Arxiu Històries Clíniques

Atenció al Pacient

Àudio-visuals

Biberoneria

Cirurgia Maxil.lo-facial Inf.

Cirurgia Pediàtrica

Dietètica

Documentació Clínica

Esterilització

Genètica

Hospital de Dia Pediàtric

Immunologia

Medicina Intensiva Pediàt.

Medicina Preventiva

Neonatologia

Neurocirurgia Infantil

Obstetrícia i Ginecologia

Oftalmologia Infantil

Oto-rino-laringologia Inf.

Sales de Part

Pediatria

Quiròfans

Radiologia

Rehabilitació/Fisioteràpia

Salut Laboral

Traumatologia Infantil

 

 

Pavelló K

Admissió Consultes Externes

Gab. Angiologia i Cir. Vascular

Laboratori de Microbiologia

Neurofisiologia

Radiologia

Pavelló C

Admissió

Anestèsia i Reanimació

Assistència Social

Capella

Cirurgia Plàstica

Consergeria

Consultes

Esterilització

Geriatria

Medicina Interna

Oftalmologia

Oto-rino-laringologia

Quiròfans

Radiologia

Unitat de Cures Pal.liatives

 

 

Pavelló D

Anatomia Patològica

Àrea de Direcció

Assessoria Jurídica

Biblioteca de Pacients

Control de Gestió

Docència i Investigació

Gestió Econòmica

Informàtica

Personal

Planific. Recursos Humans

Seccions Sindicals

 

 

Pavelló E

Cuina

Vestuaris

 

 

Pavelló F

Magatzem

Magatzem de Farmàcia

Magatzem de Manteniment

Impremta

Inventaris e Inversions

Bugaderia

Subministraments

flechaizq.JPG (4725 bytes) inici Copyrigth 1999 Hospital Son Dureta

flechatop.JPG (4753 bytes)