Docència
Infermeria
Gestió
Médica
[Àrea de formació i d'investigació d'Infermeria]

Des d'aquesta àrea, la Direcció d'Infermeria planifica, desenvolupa i executa una important i prolífica activitat anual, canalitza les expectatives de formació continuada dels seus efectius (prévia enquesta), facilita l'accés a les consultes bibliogràfiques, fomenta la formació dels professionals en el maneig de les noves eines de treball (cursos d'informàtica), i col·labora amb les tutories de pràctiques dels alumnes d'infermeria de la U.I.B. i d'altres col·lectius.

L'any 2001, les activitats docents s'han orientat cap a una implantació progressiva d'eines informàtiques en les unitats assistencials. La implementació a mig termini d'un sistema informatitzat d'atenció d'infermeria és un objectiu clar i una aposta de futur d'aquesta Direcció.

Entre les activitats desenvolupades durant el 2001, destaquen les que descrivim a continuació:

UNITAT DE DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ D'INFERMERIA

Cursos any 2001

La classificació s'ha realitzat tenint en compte la numeració pròpia de les línies de formació.

LÍNIA DE FORMACIÓ ACTIVITAT DATES Núm.  HORES PROFESSORS ALUM
HSD EXTERNS  
15 Entrevista clínica, comunicació i habilitats socials Entrenament en habilitats socials per als professionals d'infermeria del 19 al 23 de novembre 15   1 21
18 Gestió, administració i qualitat Formació sistema de la qualitat febrer 14 4   30
Taller de qualitat 5 desembre 8 2   15
23 Proves exploratòries i diagnòstiques Electrocardiografia bàsica 29, 30 i 31 gener 10 1   32
23, 24 i 25 octubre 12 1   22
27, 28 i 29 novembre 12 1   26
24 Situacions clíniques Suport vital avançat (S.V.A.) 1 i 2 juny 20 3 6 29
Suport vital bàsic (S.V.B.) 14 desembre 5 2   31
25 Fisiopatologia  i  cures de l'adult Cures de les ferides del 23 al 27 d'abril i del 7 a l'11 de maig 30 10   25
27 Salut mental Atenció al pacient psiquiàtric (3 sessions) 21 i 28 de febrer i 6 de mar° 10 9   240
28 Técniques clíniques Curs d'hemoteràpia per a infermeria del 12 al 16 mar° 17 (T)5 (P) 13   30
Formació continuada d'hemoteràpia del 15 de gener al 27 de novembre 15 14   22
30 Iatrogénia Gestió per a la prevenció de la infecció nosocomial del 10 al 14 de desembre 30 1   33
33 Salut laboral Riscs laborals del 20 de novembre al 03 de desembre 20 13 1 19
Estrés laboral. Afrontament eficaç del 10 al 19 de desembre 20   1 22
35 Informàtica i internet Internet. Direccions útils per a auxiliars d'infermeria 25 Setembre 4 1   7
Maneig bàsic de l'ordinador 8 i 9 d'octubre 4 1   4
5 i 6 de novembre 4 1   4
3 i 4 desembre 4 1   3
Introducció a la informàtica: Word del 12 al 23 de novembre 20 1   8
del 15 al 26 d'octubre 20 1   7
TOTAL CURSOS 21 cursos 299 hores 80 prof. 9 prof. 630 alum.
Sessions any 2001
LÍNIA DE FORMACIÓ ACTIVITAT DATES Núm HORES PROFESSORS ALUM
HSD EXTERN
2 Fonaments d'nfermeria Conferéncia: "Cuidar, cuidar a, ..., o cuidar de,...” 13/06/01 2   1  
3 Metodologia i instruments de valoració clínica Informe d'infermeria en produir-se l'alta 18/09/01 2 1   13
11 Nutrició i dietética Ingesta i  Eliminació 22/01/01 2 2   22
12 Farmacologia Errors de medicació. Registre voluntari 21/11/01 2 2   22
Canvi de vials d'insulina 28/02/01 1 1    
18 Gestió, administració i qualitat Sistemes de la qualitat 01/02/01        
Activitats del personal d'infermeria a URGA 26/02/01        
Descripció de la cartera de serveis de l'equip de supervisió de guàrdia 12/11/01 1 2   24
17/12/01 1 2   9
22 Atencions bàsiques: modalitats assistencials MIVA Atencions al pacient traqueostomitzat 19/03/01 2 1   27
Història clínica informatitzada 02/07/01 30 (un curs) 10   430
Principis de la ventilació mecànica 03/07/01
Hemofiltració 04/07/01
Electrocardiografia bàsica 05/07/01
Ingrés a l'UVI. Maneig de la llitera assistida 06/07/01
Atenció d'infermeria al pacient amb T.C.E.. Monitorització de la PIC 09/07/01
Actuació de l'aux. d'enfermeria a l'UVI 12/07/01
Maneig del donant d'òrgans 13/07/01
Maneig de bombes hospitalàries. Unitat del dolor 17/07/01
Atenció al pacient amb T.C.E. 24/07/01
23 Proves exploratòries i diagnòstiques Monitorització fetal intrapart 13/12/01 2 1   4
Monitorització fetal intrapart 20/12/01 2 1   1
24 Fisiopatologia i atencions: situacions crítiques Unitat de crítics, activitat del personal d'infermeria 26/02/01 2 3   56
27 Salut mental Habilitats de relació amb el pacient psiquiàtric 23/11/01 1 1   14
Maneig del pacient agitat 30/11/01 1 1   14
Maneig del pacient amb trastorns de la conducta alimentària 03/12/01 2 3   16
28 Técniques clíniques Via venosa, atencions i complicacions 30/04/01 2 1   51
Reservori subcutani 21/09/01 2 1   16
29 Aparells Principis i maneig de bombes de PCA 17/07/01 2 1   18
Principis i maneig de bombes de PCA 19/11/01 1 1   9
31 Fisioteràpia Introducció a l'Osteopatia 01/02/01 2 1   19
Rehabilitació sòl pélvic 22/02/01 4 1   21
Pedagogia de la salut aplicada a Fisioteràpia 15/03/01 2 1   15
Actualització de tractaments en pacients amputats 04/10/01 2   1 18
Posturologia 24/05/01 2 1   14
33 Salut laboral Protocol profilaxis transmissió vertical VIH 27/11/01 1 1   8
29/11/01 1 1   2
35 Informàtica Informatització clínica en MIVA 11/01/01        
Informatització de l'informe de guàrdia 28/11/01 1 2   18
TOTAL SESSIONS 29 sessions+ 10 S 75 h 43 p 2 p 861 alu
Les institucions concertades, per a la realització de pràctiques clíniques, amb caràcter estable són:
INSTITUCIÓ ASIGNATURA TOTAL ALUMNES TOTAL ACREDITACIONS TOTAL HORES ACREDITADES

UIB

Diplomatura d'infermeria

·         E. Medicoquirúrgica I

·         E. Medicoquirúrgica II

·         E. Maternoinfantil I

·         E. Maternoinfantil II

·         E. Psiquiàtrica

346

197

14.020

Universitat de Vic

·         Fisioterapeuta

·         Teràpia ocupacional

3

11

480

Universitat Ramon Llull

·         E. Maternoinfantil

2

Institut Josep Maria Llompart

Cicle Formatiu Auxiliar d'Infermeria

·         Cures d'auxiliar d'infermeria

11

67

2.788

Creu Roja

Assistents Sanitaris Voluntaris

·         Assistents Sanitaris Voluntaris de la Creu Roja

22

69

1.575

Col·legi Nuestra Señora de Montesión

·         Cures d'auxiliar d'infermeria

26

50

4.459

TOTAL ALUMNES EN PRÀCTIQUES

410

394

23.322

· En el període académic 00/01 s'han signat  convenis permanents nous amb la Creu Roja i la Universitat Ramon Llull.

· Així mateix, s'han establert convenis temporals per a cursos de postgrau i per a la formació de voluntariat.

· Durant el període 00/01 s'han fet pràctiques de RAIXA i del 061.

· A l'HUSD han fet Pràctiques Clíniques de Pregrau 9 alumnes ( 8 d'Alemanya i 1 de Gran Bretanya), a través de convenis temporals.

RECICLATGES  POSTGRAU
ORIGEN DE LA DEMANDA UNITAT DE ROTACIÓ Num. DE RECICLATGES
ATENCIÓ PRIMÀRIA Qualitat, URGA, Gestants i Parts,  Consulta Educació Diabetològica, URP, NEO

7

ALTRES HOSPITALS UCIP, MIVA, MIVP, Àrea Pediàtrica

7

HSD HDDA

2

UNIVERSITATS MIVA, Fisioteràpia

2

ALTRES Àrea Maternoinfantil

1

TOTAL RECICLATGES

19

 
 
requisits e-mail crédits cerrar