Gestió
Recursos Econòmics
Serveis
de Recolçament
[Serveis de Recolçament]
 
Admissió Assesoria jurídica
Administració Perifèrica Personal
Audiovisuals Atenció al pacient
Consergeria Compres i aprovisionaments
Documentació clínica Control de Gestió
Gestió Econòmica Facturació
Informàtica Hoteleria
Planificació de Recursos Humans Enginyeria i manteniment
Radioprotecció Personal
Telefonia Seguritat i comunicacions
Prevenció de Riscs Laborals Unitat de comunicació
Biblioteca
ADMISSIÓ

Pacients inclosos en llista d'espera

17.475

Registre d'Urgències

152.740

Ingressos Urgents i programats

38.885

Citacions a Consultes Externes

458.728

Gestió d'històries clíniques

313.172

ASSESORIA JURÍDICA

- Reclamacions prèvies a la via judicial social

40

- Reclamacions prèvies a la via judicial contenciosa

24

- Informes jurídics

44

- Informes sobre Demandes i Sentències

49

- Consultes verbals

1.100

- Oficis i citacions judicials

385

- Assistències jurídiques

44

- Convenis i contractes (informats o redactats)

32

ADMINISTRACIÓ  PERIFÈRICA

PERSONAL

Tècnic (Cap de Servei)

1

Aux. Adm. Caps de grup

6

Administratius

2

Aux. Administratius

86

Serveis mèdics recolzats

34

Serveis centrals recolzats

20

Facultatius atesos

655

ACTIVITAT

Informes d'alta realitzats

40.102

Informes  de Consultes Externes

6.480

Un altre tipus d'informes

16.182

Analítiques rebudes, processades i distribuïdes

365.164

Peticions de radiodiagnòstic rebudes, processades, citades i distribuïdes

280.331

Suport a Congressos i treballs mèdics

 

Atenció Telefònica

Atenció personal al client intern i extern

Gestió d'agendes de citació gabinets, control de tècniques i estadístiques.  

Seguiment llistes d'espera.

Participació en nuclis de qualitat

Realització d'enquestes de satisfacció per al control i seguiment de qualitat del servei

 

ATENCIÓ AL PACIENT

Sol·licituds d'informació 

22.755

Problemes puntuals

445

Sol·licituds de documentació

432

Gestió de reclamacions

1.433

Treballadores socials

 

Atenció / Assessorament

10.525

Derivació a Atenció Primària / Serveis Socials

2.809

Gestió de trasllats de pacients

1.019

Activitat Voluntariat:

 

Al·lots visites sala de jocs

2.045

Núm. de voluntaris 

47

Biblioteca:

 

Consultes

632

Prèstecs   

821

Carnets            

120

AUDIOVISUALS

Disseny i edició de documents

2.887

Escannejat i tractament d'imatge fixa

3.839

Diapositives

17.838

Enquadernacions i Grapat

23.769

Enregistrament i postproducció d'imatges

486

Impressions de màquina OFFSET

8.200.000

Fotocopies

846.363

COMPRES I APROVISIONAMENTS

Comandes a proveïdor 

16.720

Comandes servits a l'hospital

26.538

Percentatge ruptura estoc (material sanitari

2,01%

Inventaris

 

- Alta d'equipaments

2.721

- Baixa d'equipaments

1.075

Contractació

 

- Concursos oberts 

43

- Procediments negociats

65

CONSERGERIA

Trasllat i Ingressos de malalts

23.330

Muntar / Desmuntar quadre balcànic

419

Tramitació de documentació vària

11.070

Trasllat de material al mateix pavelló

5.170

Aixecar / ajeure / mobilitzar el malalt

7.709

Suport altres serveis

1.801

Suport urgent Psiquiatria

2.415

Altres Serveis

399

Suport en àrees i serveis als diferents pavellons:

Quiròfan, Urgències, Unitat de Cures Intensives, Gabinets, Consultes Externes, Serveis Centrals

Gestió en la sol·licitud d'ambulàncies.

Gestió servei de missatgeria

Gestió i repartiment del correu intern

Recepció i informació

Anatomia Patològica

Tramitació de documentació exitus i atenció al familiar

Trasllats ambulància intercentre

 

CONTROL DE GESTIÓ

Activitat assistencial de l'Hospital

Seguiment pressupostari del Contracte de Gestió

Comptabilitat analítica. Projecte GECLIF

Elaboració avantprojecte del pressupost

Memòria de l'Hospital

Tramesa d'informació externa i interna

 

DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

Codificació d'altes hospitalàries

40.102

            - Informes alta codificats vàlids

40.102

            - Correcció per identificació deficient

1.980

            - Informes incodificables, corregits posteriorment i codificats

1.320

            - Informes generadors de GRD'S inespecífics i posteriorment revaluats

630

Estudis sobre CMBD de l'Hospital

792

Estudis basats en el CASE MIX

127

Peticions externes de documentació i informació clínica

331

Gestió de documentació clínica

110

Registre de tumors

1.560

FACTURACIÓ

Factures tramitades

6.967

Factures cobrades

3.992

Factures abonades

467

Reclamació de factures

2.425

Baixes comptables

70

GESTIÓ ECONÒMICA

Albarans rebuts dels serveis

40.003

Factures gestionades

41.633

Gestió de concursos i contractes

681

Documents pressupostaris

11.240

Pagaments al comptat

1.667

HOTELERIA

Serveis d'alimentació

1.026.598

Quilograms de roba rentada

1.583.618

Controls de neteja realitzats

1.145

Neteges terminals 

170

Neteges a fons periòdiques

975

Gestió Residus
 

Residus Sanitaris (tones)

 

1- Grup I (Assimilables a Urbans):

 

- Urbans

1087.00

- Paper / Cartró

72.10

- Vidre         

16.00

2.- Grup II (no específics)

367.00

3.- Grup III (Específics) :

 

- Específics

338.40

- Citostàtics  

10.97

Total Residus Sanitaris

1891.47

Residus Perillosos:

 

-Olis vegetals

2.50

-Fluorescents

0.40

-Químics revelat

57.99

-Químics laboratori

60.66

-Medicaments caducats

1.26

-Piles i bateris

0.63

Ofimàtica

0.18

Total residus perillosos

123.62

INFORMÀTICA

Programes nous o modificats

1.816

Resolució d'incidències  impressores

219

Resolució d'incidències PCS 

506

Instal·lació de Programari

108

Instal·lació de Maquinari

58

Resolució d'incidències  de Programari de PCS

65

Cablatge / Comunicacions / Xarxa

87

Suport Internet / Intranet

150

Consultes a BBDD (SQL)

448

Resolució d'incidències  Sistema

13

Explorador

153

Resolució d'incidències  virus

118

Instal·lació nous PCS

104

ENGINYERIA I MANTENIMIENT

Reparacions resoltes

28.350

Reformes totals de serveis

3 (400 m2)

Noves àrees construïdes

3 (1.465 m2)

Obres menors i conservació

15

PLANIFICACIÓ DE RECURSOS HUMANS

Documents registrats que precisen de tramitació

8.151

Recepció, registre, comprovació, valoració i arxiu de noves sol·licituds        

2.944

Recepció, registre, comprovació, valoració i arxiu de permanències borsa

2.265

Recepció, registre, comprovació i tràmit de sol·licituds amb defectes 

1.289

Tramitació de sol·licituds de contractació des de la seva recepció a la firma de contractes

2.038

Proves realitzades a personal no sanitari: auxiliars administratius

130

Participació a la preparació de proves selectives per a mobilitat i promoció interna de personal no sanitari. Convocatòries realitzades

32

Participació activa a la Comissió de Seguiment dels acords de contractació

Reunions Ordinàries realitzades

3

Reunions Extraordinàries realitzades

9

Actes realitzades

12

Reclamacions resoltes i contestades

125

Sol·licituds d'exclusió voluntària de borsa ateses

30

Seguiment de la despesa de  la contractació eventual

 
PERSONAL

Registre i Prestacions

27.443

Tramitació de parts d'alta/baixa i maternitats

16.149

Tramitació de situacions administratives
261

Tramitació d'avançaments i ajuts d'acció social

2.415

Registre contractes de personal

3.826

Afiliació, altes i baixes a la Seguretat Social

7.476

Reconeixement de triennis

696

Confecció de fulls de nòmina

4.761

Incidències en nòmina

106.621

Certificats  

15.791

Altres Serveis Prestats                                                  

1.479

RADIOPROTECCIÓ

Dosimetries clíniques a pacients       

1.219

Controls periòdics unitats de tractament         

24

Controls de paràmetres tècnics ( Radiologia)

51

Controls de dosi i imatge simples ( Radiologia)

921

Controls de dosis i imatge complexes (Radiologia)

156

Verificació de nivells de radiació

35

Controls periòdics Gammacambres

24

SEGURETAT  I COMUNICACIONS

Instal·lacions contra incendis i seguretat realitzades

8

Ampliació xarxa veu/dades      

40

Ampliació extensions de telefonia

5

Ampliació xarxa telefònica cuidats pal·liatius

1

Ampliació línies cridades mòbils Amena  

3

Actualització pla d'emergència

1

TELEFONIA

Cridades externes

1.176.507

Cridades internes

423.007

Cridades a cercapersones

397.700

Alarmes avís detecció de fum (possible foc)

730

Alarmes detecció de gasos

192

Alarmes perill en Psiquiatria

284

Alarmes perill en observació (agitació)           

730

Cridades a tel.  d'aturada cardio-respiratòria         

260

Controls emissora Xarxa Reman (Protecció Civil)

365

UNITAT DE  COMUNICACIÓ

Rodes de  Premsa    

22

Notes  de  Premsa

25

Noticies Científiques

32

Noticies Institucionals          

161

Noticies  No  Institucionals

102

Noticies  Favorables   

186

Noticies  No  Favorables

77

Comunicacions  Internes     

51

PREVENCIÓ  DE RISCS  LABORALS
Àrea  Tècnica
 
Avaluació de riscs

6

Informes de Necessitat i Tècnics

34

Reunions d'assessorament, participació i/o colaboració

112

Reunions Comitè de Seguretat i Salut  

16

Formació (hores)

72

Comunicacions de  Riscs  (tramitades)

76

Investigació i anàlisi d'accidents

32

Elaboració de procediments interns

4

Àrea  Assistencial

 

Exàmens de salut  ofertats  

1255

Exàmens  de salut a demanda  HUSD

105

Exàmens de salut Direcció Territorial

34

Exàmens de salut en Gerència Atenció Primària

35

Exàmens de salut per Risc Específic

400

Exàmens de salut d'inici

104

Exàmens de salut per Risc Específic a l'U.B. Eivissa

72

Informes Mèdics

128

Informes  Infermeria

1248

Proves de Mantoux

130

Extraccions de sang

135

Lectura tires òxid d'etilè

30

Estudi díincidències conjuntes amb Branca Tècnica del Servei de Prevenció

6

Profilaxi  vacunal

798

Accidents amb Exposició a Sangue (AES)

299

Reunions d'assessorament, participació i/o colaboració 

33

Formació  (hores)   

53

Consultes mèdiques

510

Consultes infermeria         

1568

BIBLIOTECA

Usuaris

26.145

N. de Consultes   

28.838

Prèstecs remesos

149

Prèstecs sol.licitats

167

N. Revistes amb accès a l'Internet

74

N. Subscripcions de Revistes

229 
requisits e-mail crédits cerrar