QUI SOM?

L’Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA) és l'organisme responsable de l'avaluació, diagnòstic i tractament de tots els infants i joves de les Illes Balears, menors de 18 anys, que tenen un trastorn mental greu.

Sala d'espera IBSMIA (H. Son Espases)

Creat l’any 2010 pel Servei de Salut de les Illes Balears, disposa de cinc unitats comunitàries de consultes externes, un Hospital de Dia i una Unitat d’Hospitalització Breu.

Les Unitats Comunitàries de Salut Mental de la Infància i Adolescència són els serveis des d'on es presta l'atenció ambulatòria. Disposam de tres unitats a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa.

L’Hospital de Dia és una unitat multidisciplinària d’hospitalització a temps parcial de nins i de joves (fins a 18 anys). Atén els casos de gravetat moderada i/o a pacients amb risc moderat. Està ubicat a Son Espases, planta -1, mòdul A.

La Unitat d’Hospitalització Breu és una unitat d’ingrés hospitalari de pacients menors de 18 anys que presenten trastorns de salut mental de gravetat elevada i/o amb risc alt. Està ubicada a Son Espases, planta -1, mòdul A.

Els equips terapèutics estan formats per un psiquiatre, un psicòleg, una infermera i un treballador social. El Servei també compta amb personal docent de suport a l’Hospital de Dia i amb un equip administratiu a cada una de les unitats.

CARTERA DE SERVEIS

  • Valoració, diagnòstic i tractament.
  • Atenció d'urgències i interconsultes amb altres especialitats.
  • Programes de prevenció, psicoeducació i promoció de la salut mental.
  • Programes d'atenció a trastorns específics coordinadament amb altres entitats públiques o privades.
  • Coordinació i orientació amb altres recursos (educatius, de benestar social, justícia i altres).

COM ES POT ACCEDIR A IBSMIA?

El pacient ha de ser derivat a les nostres unitats de consultes externes pel seu metge d’Atenció Primària o per un metge especialista hospitalari. En el cas de sospita de TDAH, trastorns de sociabilització i comunicació també poden ésser derivats pels orientadors dels respectius centre educatius.

A cada derivació se li assigna una primera visita d’acollida que duu a terme per una infermera.

La derivació als dispositius d’Hospital de Dia i d’Hospitalització Breu només la poden fer els professionals del nostre Servei.

QUÈ S'HA DE FER EN CAS D'URGÈNCIA?

Davant una situació urgent podeu contactar amb el clínic referent (psiquiatre o psicòleg). Si succeeix fora de l'horari d’atenció, vos heu de dirigir al Servei d’Urgències de l’hospital que vos correpon per zona.

ADRECES

UCSMIA CIUTAT. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència de la comarca de Palma.
Hospital de son Espases.
Ctra. de Valldemossa 79.
07120 Palma. Illes Balears.
Tel. 871 20 58 80

UCSMIA INCA. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència de la comarca d'Inca.
Centre de salut so na Monda.
C. del Bisbe Morro.
07300 Inca. Illes Balears
Tel. 971 50 28 50

UCSMIA MANACOR. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència de la comarca de Manacor.
Punt d'atenció continuada.
Carrer Simó Tort 19.
07500 Manacor. Illes Balears.
Tel. 971 55 52 00

UCSMIA EIVISSA-FORMENTERA. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència d'Eivissa-Formentera.

EIVISSA
Centre de salut Vila.
C. 8 de Agosto, 30.
07800 Eivissa. Illes Balears.
Tel. 971 19 51 40

FORMENTERA (1er, 2on i últim divendres de cada mes)
Hospital de Formentera
Venda des Brolls S/N
07860 Sant Francesc. Illes Balears
Tel. 971 32 12 12

UCSMIA MENORCA. Unitat comunitària de salut mental de la infància i l'adolescència de Menorca.

CS Mercadal
C. Metge Camps 20
07740 Mercadal.  Illes Balears
Tel. 971 15 41 87
FAX: 971 37 54 00
 
UNITAT D'IDENTITAT DE GÈNERE
Hospital de Son Espases.
Ctra. de Valldemossa 79.
07120 Palma. Illess Balears.
Tel. 971 43 70 79 - 971 20 58 80

UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ BREU I HOSPITAL DE DIA

Hospital de son Espases.
Ctra. de Valldemossa 79.
07120 Palma. Illes Balears.
Tel. 971 20 58 80