TDAH

Què és el TDAH?

El Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del desenvolupament neurobiològic caracteritzat per la presència, en un grau molt alt i desadaptatiu, de: hiperactivitat (estat d’energia inusual, canvi excessiu i continu de l’activitat), impulsivitat (manera d’actuar immediata i irreflexiva) i inatenció (dificultat de mantenir l’atenció quan suposa un esforç mental sostingut), la qual cosa es deu a una desregulació en els neurotransmissors cerebrals –principalment de la dopamina. 

El TDAH presenta una càrrega d’heretabilitat del 70%-80%; així, doncs, es poden trobar diversos membres d’una mateixa família afectats. És un trastorn crònic i els símptomes persisteixen en un percentatge elevat a l'edat adulta.

Aquests símptomes es presenten des d'edats primerenques i es manifesten i causen deteriorament en, almenys, dos ambients diferents de l'entorn de l’infant (bàsicament a casa i a l’escola).

A la nostra comunitat, coincidint amb les xifres generals europees, aquest trastorn es dóna en 4-5 infants/adolescents de cada 100.

Com es diagnostica el TDAH?

El diagnòstic del TDAH s'ha de fer en la consulta, no hi ha cap test psicològic o prova que sigui definitiu per al diagnòstic del TDAH, encara que sí que hi ha tests psicològics que poden resultar molt útils en el diagnòstic i en el pla de tractament.

Un professional amb formació i experiència en els trastorns del neurodesenvolupament ha de fer el diagnòstic.

Com es tracta el TDAH?

El tractament farmacològic és una peça clau en el tractament del TDAH. També es recomana impartir psicoeducació del trastorn i entrenar les habilitats i/o les pautes d’intervenció als pares i als professors.

La decisió d'utilitzar un tractament farmacològic en un infant o en un adolescent jove s'ha de basar en una clara necessitat clínica i en la presència de discapacitats associades al trastorn.

Quant al tractament del TDAH, avui en dia no hi ha un fàrmac curatiu, però sí que es disposa de tractaments farmacològics que han demostrat ser molt segurs i eficaços en el control dels símptomes. Són eficaços en la hiperactivitat, en la millora dels aspectes cognitius implicats en el TDAH, en el dèficit d'atenció i en la impulsivitat. Alguns estudis han demostrat que el tractament farmacològic amb estimulants prevé el consum de substàncies en adolescents amb TDAH.

En el nostre àmbit sanitari (SNS – Ib-salut) estan aprovats dos fàrmacs per al tractament del TDAH: el metilfenidat i l'atomoxetina.