MILLORANT LES OPORTUNITATS: ADAPTACIONS EDUCATIVES

Els trastorns mentals afecten moltes àrees de la vida i, de manera important, l’àrea educativa. Cada cas és diferent i no tots els alumnes amb problemes de salut mental tenen les mateixes limitacions. Hi ha algunes adaptacions que, de manera general, poden facilitar que l’alumne obtengui els seus millors resultats. 

Per a un bon abordatge, és important que el professorat pugui:

 1.  Observar i determinar quines són les limitacions de l’estudiant.
 2.  Determinar de quina manera aquestes limitacions afecten la capacitat de l’alumne en la seva participació i en el comportament a classe, en les relacions socials i en els resultats acadèmics.
 3.  Indicar quines adaptacions s’estan fent i si se’n poden aplicar d’altres.
 4.  Implicar l'alumne a proposar i a trobar adaptacions que li facilitin la seva participació i el seu rendiment.

 

 

POSSIBLES ADAPTACIONS ESCOLARS

Gestió del temps

Els estudiants afectats per un trastorn mental poden experimentar dificultats en la gestió del temps. A vegades, poden no tenir consciència clara de com va passant el temps i, per tant, tenen dificultats per: mesurar la quantitat adequada de temps, prioritzar tasques i descartar-ne d’altres. Igualment, pot ser difícil preparar o recordar les activitats que tenen programades i acomplir les fites.

 • Sempre que sigui possible, dividiu la tasca en diverses tasques més petites.
 • Donau temps suficient per completar les tasques.
 • Proporcionau per escrit una llista de les tasques a realitzar.
 • Ajudau els estudiants a utilitzar les seves pròpies tècniques de gestió del temps.
 • Remarcau quan ha d’estar acabada la tasca.
 • Desenvolupau un sistema de codi de colors (cada color representa una tasca, un esdeveniment o el grau d’importància).
 • Ajudau els estudiants a gestionar correctament la seva agenda, anau amb cura que tot estigui ben detallat.

Memòria

Els estudiants amb un trastorn mental poden experimentar dèficits de memòria, fet que pot afectar la seva capacitat per completar les tasques i tenir cura de les seves responsabilitats.

 • Proporcionau instruccions clares i breus per escrit.
 • Permeteu temps addicional per a segons quines tasques.
 • Orientau l’alumne perquè ell mateix prengui notes.
 • Facilitau a l’alumne que pugui gravar en audio o en vídeo algunes instruccions.
 • Proporcionau a l’alumne una còpia de les notes o de les explicacions del professor.
 • Proporcionau a l’alumne un esquema o una llista de paraules clau de cada tema que explicau.

Manteniment de la concentració

Els estudiants amb problemes de salut mental poden experimentar disminució de la concentració, la qual cosa es pot atribuir a distraccions auditives o visuals.

Per reduir distraccions auditives:

 • Disposau o facilitau que l’alumne tengui uns auriculars que filtrin els renous que el destorben.
 • Si ho trobau necessari, posau panells d'absorció acústica.
 • Possiblement, podeu tenir un dispositiu que emeti “renou blanc” que interfereixi els renous molestos.
 • Col•locau l’alumne lluny de les distraccions auditives
 • Redissenyau l’espai de treball de l'estudiant per minimitzar les distraccions.

Per reduir les distraccions visuals:

 • Procurau que l’aula estigui ordenada.
 • Redissenyau l’espai de treball de l'estudiant per minimitzar les distraccions visuals: panells, mampares...
 • Col•locau l'estudiant lluny de les distraccions visuals.

Organització i priorització

Els estudiants amb trastorns mentals poden tenir dificultats per ser organitzats i per prioritzar les tasques i les activitats escolars.

 • Desenvolupau un sistema de codi de colors per als arxius, per als projectes o per a les activitats.
 • Utilitzau la pissarra per identificar les activitats de classe i les assignacions.
 • Intentau que pugui tenir un professor de suport.
 • Informau clarament l’alumne de quines tasques són les prioritàries.
 • Si és possible, no doneu noves tasques fins que no s’hagin realitzat les que estan pendents.
 • Facilitau el treball en grup de manera que cada alumne es responsabilitzi d’una part del projecte.

Habilitats socials

Els estudiants amb un trastorn mental poden tenir dificultats en les seves habilitats socials i de comunicació; per això, poden interrompre les altres persones, demostrar poca capacitat per escoltar, tenir nul o poc contacte ocular, manifestar incapacitat per interpretar correctament el llenguatge corporal i/o també dificultats per entendre el sarcasmes, les bromes, les paraules amb doble sentit, les insinuacions...

 • Intentau ser clars i precisos amb la informació que voleu transmetre.
 • Desenvolupau un codi simple, però adequat, de conducta per a l'aula.
 • Flexibilitat/adaptació horària d'entrada i sortida.
 • Pautes per participar en el debat o discussió.
 • Normes per a la bona conducta a l’aula.
 • Si és possible, facilitau que l'assistència a classe pugui ésser opcional en alguns casos.
 • Animau els estudiants a minimitzar la conversa personal i a promoure que ho facin fora de classe.
 • Informau i intentau sensibilitzar els estudiants sobre les discapacitats que puguin tenir alguns companys.
 • Encoratjau i fomentau una bones habilitats socials.
 • Ajustau les tècniques d'ensenyament i adaptau-les a les necessitats dels estudiants.
 • Permeteu que l'estudiant pugui acabar i completar el treball en línia.
 • Ajustau la vostra comunicació a les necessitats de cada estudiant.

Objectius educatius del curs

Els estudiants amb dificultats per un trastorn mental poden necessitar ajustaments o modificacions. Hi ha moltes solucions, entre les quals s’inclouen:

 • Canvi de curs.
 • Fer un curs de càrrega reduïda.
 • Estudiar per lliure.
 • Cursos en línia o a distància.

POSSIBLES ADAPTACIONS EN LES AVALUACIONS.

Els estudiants amb impediments de salut mental poden necessitar adaptacions per a la realització de segons quines proves.

Per manca de concentració o de l'organització
Els alumnes poden distreure’s o ser desorganitzats a l'hora de fer exàmens. Algunes possibles adaptacions poden ser:

 • Fer la prova en una habitació privada.
 • Proporcionar temps addicional.
 • Proporcionar un lector.
 • Proporcionar la prova en cinta.
 • Reduir / Eliminar les distraccions.
 • Permetre descansos.
 • Seure l’alumne lluny de portes i de finestres i d’altres distraccions.

Lectura atenta

Alguns alumnes poden tenir dificultats per poder llegir  atentament les preguntes dels exàmens. Les possibles adaptacions inclouen:

 • Facilitar que algú li llegeixi les preguntes.
 • Proporcionar la prova en una cinta / CD-ROM...
 • Proporcionar temps addicional.
 • Fer la prova en una sala privada.
 • Donar les instruccions en negreta.
 • Permetre l'ús d'un regle o un d’un full per mantenir el punt en el llibre, en les preguntes de l’examen... 
 • Fer les proves a l'ordinador amb sortida de veu.
 • Usar símbols o imatges, colors que facilitin l’atenció.

Atacs d'ansietat.

Els alumnes poden experimentar atacs d'ansietat durant els exàmens. Les possibles adaptacions inclouen:

 • Permetre descansos freqüents.
 • Allargar el temps d’examen.
 • Proporcionar una habitació/aula a part.
 • Dins l’aula, facilitar que pugui seure a la part posterior i, si cal, que pugui sortir un moment.
 • Permetre que triï el lloc que li pugui anar millor per realitzar la prova.
 • Tenir un pla d'acció previst per si es donen diverses situacions (desmais, convulsions o problemes de conducta).