DEPRESSIÓ

PRINCIPALS SÍMPTOMES O COMPORTAMENTS

 • Dormir-se a classe.
 • Actitud desafiant.
 • Negativa a participar a les activitats escolars.
 • Lentitud en la realització de tasques.
 • No entregar la tasca.
 • Encadenament de fracassos en els resultats acadèmics.
 • Nerviosisme o agitació i distracció.
 • Aïllament, estar sempre callat.
 • Plorar amb freqüència.
 • Qualificacions baixes.
 • Negativa a acabar treballs i incompliment de regles de manera general.
 • Parlar de mort o de suïcidi.

ORIENTACIONS EDUCATIVES I POSSIBLES ADAPTACIONS

Identificar les necessitats de cada alumne i oferir-li els suports i les adaptacions necessàries perquè pugui obtenir bons resultats no és afavorir ni proporcionar avantatges, sinó possibilitar que pugui participar del procés educatiu amb igualtat d’oportunitats.

Un entorn de suport, una equilibrada flexibilitat i una bona coordinació entre pares, professors, equips de suport i professionals de la salut mental permet identificar les dificultats de l’alumne i aplicar en cada situació la millor solució.

 • Dedicau uns moments al nin quan arriba a classe ja que això pot ajudar que la jornada vagi millor. Una bona acollida pot ser molt motivadora i també pot ajudar a identificar les preocupacions del nin. Per contra, pot ser que alguns nins que pateixen depressió rebutgin tenir més atencions de les habituals, per la qual cosa caldrà trobar un equilibri.
 • Proporcionau més temps per poder completar certes tasques i/o dividiu-les en tasques més petites per facilitar que els alumnes puguin aconseguir els objectius marcats.
 • Ajustau la tasca a les capacitats del nin en cada moment ja que aquest fet pot ajudar a evitar que se senti desconcertat. La suma d’elements estressors són molt difícils de gestionar durant un episodi depressiu. 
 • Indicau les passes a seguir, siau flexibles i realistes sobre les seves possibilitats (els fracassos escolars i les expectatives desajustades poden agreujar la depressió).
 • De la mateixa manera, ajudau els alumnes a fer declaracions realistes i positives sobre les seves capacitats i perspectives de futur.
 • Els alumnes amb depressió poden ser extremistes i veure-ho tot positiu o tot negatiu. Tenir registrada la història dels seus èxits i, si és necessari, mostrar-la als nins els pot ajudar i motivar.
 • Animau els alumnes que facin tasques amb grup i que participin en les activitats on sigui necessari interactuar amb més companys.
 • És important avançar-se a possibles problemes que puguin sorgir com, per exemple, evitar que el nin no assisteixi a classe per problemes escolars o socials.
 • Cal tenir en compte que algunes situacions poden ser especialment difícils per al nin. Quan un nin amb depressió es nega a seguir les instruccions del professor, sovint pot ser per causa de l’ansietat i no per una posició desafiant intencionada.
 • Animau l’infant a participar a trobar solucions a les possibles dificultats. Tenir en compte la seva opinió facilita trobar estratègies més encertades i fomenta millorar la capacitat del nin per resoldre problemes.
 • Interessau-vos sobre quines intervencions creuen els pares que serien més profitoses per poder reduir les tensions i motivar el nin.