TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ I PER HIPERACTIVITAT (TDAH)

PRINCIPALS SÍMPTOMES O COMPORTAMENTS

El nins que pateixen un trastorn d'atenció poden:

 • Tenir una capacitat d'atenció breu i estar distrets.
 • Tenir problemes d'organització.
 • No prestar atenció als detalls.
 • Ser incapaços de mantenir l'atenció.
 • Tenir problemes per escoltar i per estar atents encara que se'ls parli directament a ells.
 • No acabar les tasques.
 • Cometre molts d’errors.
 • Perdre objectes que són necessaris a classe (llibres, quaderns...).

El nins que pateixen hiperactivitat i conducta d'impulsivitat poden:

 • Saltar i entorcillar-se.
 • Tenir problemes per mantenir-se asseguts.
 • Parlar massa.
 • Tenir dificultats per esperar el seu torn en els jocs o en les activitats.
 • Interrompre i ficar-se amb els companys.

Els nins amb trastorn combinat de dèficit d'atenció i d’hiperactivitat mostren símptomes de desatenció, hiperactivitat o conducta impulsiva.

ORIENTACIONS EDUCATIVES I POSSIBLES ADAPTACIONS

Identificar les necessitats de cada alumne i oferir-li els suports i les adaptacions necessàries perquè pugui obtenir bons resultats no és afavorir ni proporcionar avantatges, sinó possibilitar que pugui participar del procés educatiu amb igualtat d’oportunitats.
Un entorn de suport, una equilibrada flexibilitat i una bona coordinació entre pares, professors, equips de suport i professionals de la salut mental permetrà identificar les dificultats de l’alumne i aplicar en cada situació la millor solució.

Per al nin amb manca d’atenció

 • Assignau-li un lloc que limiti les distraccions. Pot ser útil que se segui a la part de davant de la classe.
 • Reduïu els sons que el puguin distreure. Observau detingudament quins renous el poden distreure i intentau trobar solucions senzilles, per exemple: posar soletes de filtre a les cadires.
 • Explicau-li clarament quin comportament s'espera d'ell. Si no té clares les expectatives i no sap quines són les conseqüències, difícilment ho podrà fer correctament.
 • Remarcau-li les instruccions i verificau que ho ha entès bé. Per això, demanau-li que repeteixi quina és la instrucció. La repetició implica recordar.
 • Proporcionau-li la informació per parcel•les i no tota de cop, això permet que pugui seguir pas a pas.
 • Al llarg d'una lliçó, anau verificant en diferents punts que l’alumne entén el contingut. Els nins amb TDAH responen bé a la supervisió i els estimula a complir els objectius.
 • Desenvolupau senyals visuals simples que permetin a l'alumne tornar-se a centrar en la tasca. El nins responen bé a senyals simples que no siguin ofensius ni desqualificadors.
 • Ajustau les tasques a l'estil d'aprenentatge de l'alumne. Pot ser, per exemple, deixar una tasca per acabar a casa o tenir un rellotge que li permeti controlar el temps per acabar la tasca a l’hora determinada.
 • Establiu estratègies de motivació. El fet de donar-li tasques senzilles que pugui resoldre pot facilitar que s'interessi per les més complexes.
 • Facilitau que el nin sempre tengui el material necessari a classe. Potser és bo tenir el material necessari a casa i a classe. És important que tengui una llista acurada de tot el que necessita i que l’ajudin a revisar-la El fet de marcar els seus llibres, quaderns, llapis... pot evitar que perdi molt de temps cercant sempre el material.

Per al nin amb símptomes d'hiperactivitat o d’impulsivitat

 • Per la necessitat que té de moure's, pot ser positiu que li demaneu que col•labori a dur alguna documentació a la Secretaria o que surti per anar a cercar algun material que necessiteu.
 • Desenvolupau pautes per ajudar-lo a no parlar fora del seu torn. Les indicacions no verbals poden ser una gran eina. Als alumnes que sempre aixequen la mà i que volen donar la seva opinió sense tenir la informació estructurada, indicau-los que primer escriguin el que volen dir en un quadern.
 • Abans d'una activitat, explicau què esperau exactament d’ell, això ajuda a reforçar les conductes desitjades.
 • Dissenyau intervencions per interrompre o per interferir els comportaments no desitjats.

Per a tots els nins amb TDAH

 • Supervisau com interactuen quan fan treballs en grup. El suport d'un adult és beneficiós per a tots.
 • Encoratjau-los perquè facin intervencions grupals en què estiguin interessats de quedar bé davant els seus companys, això facilita que regulin millor unes determinades conductes.
 • Ajudau-los a elaborar estratègies per poder participar activament i fomentar que ells mateixos trobin les solucions adequades.
 • Desenvolupau intervencions de manera coordinada amb la família perquè incentivin els nins a assolir els objectius i premiau els seus esforços.
 • Animau-los a participar en les activitats en grup per augmentar les seves competències, preferiblement en grups reduïts on no es dispersin.