Joves
Familia
Escola
Professionals

ANSIETAT

PRINCIPALS SÍMPTOMES O COMPORTAMENTS

 • Absentisme freqüent.
 • Negació a participar en activitats socials.
 • Aïllament.
 • Queixes físiques.
 • Preocupació excessiva sobre la tasca escolar o les notes.
 • Qualificacions baixes o baixada del rendiment acadèmic.
 • Episodis de plors.
 • Frustració.
 • Por a situacions noves.
 • Consum de drogues o alcohol.
 • Irritabilitat.

DEPRESSIÓ

PRINCIPALS SÍMPTOMES O COMPORTAMENTS

 • Dormir-se a classe.
 • Actitud desafiant.
 • Negativa a participar a les activitats escolars.
 • Lentitud en la realització de tasques.
 • No entregar la tasca.
 • Encadenament de fracassos en els resultats acadèmics.
 • Nerviosisme o agitació i distracció.
 • Aïllament, estar sempre callat.
 • Plorar amb freqüència.
 • Qualificacions baixes.
 • Negativa a acabar treballs i incompliment de regles de manera general.
 • Parlar de mort o de suïcidi.

FUNCIONS EXECUTIVES I ADAPTACIONS

La funció executiva és un conjunt d’habilitats cognoscitives que permeten: l’anticipació i l’establiment de metes, el disseny de plans i de programes, l’inici d’activitats i d’operacions mentals, l’autoregulació i el monitoratge de tasques, la selecció precisa de comportaments i de conductes, la flexibilitat en el treball congnoscitiu i la seva organització en el temps i en l’espai.

La funció executiva és una activitat pròpia dels lòbuls frontals, més específicament de les regions més anteriors (les àrees prefrontals), i de les seves connexions recíproques amb altres zones del còrtex cerebral i d’altres estructures subcorticals (els nuclis de la base, el nucli amigdalí, el diencèfal i el cerebel).

La majoria de persones que pateixen un trastorn mental presenten una alteració en algun o en alguns components de la funció executiva; per aquest motiu, és important conèixer-les i aplicar les adaptacions necessàries perquè els infants i els adolescents amb un trastorn mental puguin augmentar les seves oportunitats.

LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ EMOCIONAL A L'AULA.

El paper del professorat en qualsevol procés educatiu és molt important i ho és més encara en l’educació socioemocional i en valors, perquè necessàriament ha de ser un referent per als alumnes i un model d’actuació.

L’educació en emocions és una de les més importants tasques pendents a la nostra societat, havent quedat relegada dins el sistema educatiu, on s’ha prioritzat el desenvolupament cognitiu. Goleman (1995) es refereix als elevats costos de l’analfabetisme emocional, entre els que inclou la depressió, ansietat, estrès, trastorns d’alimentació, abús de drogues, suïcidis,...

Tenint això en compte, i convençuts de la seva implicació, podem parlar de l’educació emocional com una eina molt potent de prevenció, bàsica a treballar dins el sistema educatiu.

MILLORANT LES OPORTUNITATS: ADAPTACIONS EDUCATIVES

Els trastorns mentals afecten moltes àrees de la vida i, de manera important, l’àrea educativa. Cada cas és diferent i no tots els alumnes amb problemes de salut mental tenen les mateixes limitacions. Hi ha algunes adaptacions que, de manera general, poden facilitar que l’alumne obtengui els seus millors resultats. 

Per a un bon abordatge, és important que el professorat pugui:

 1.  Observar i determinar quines són les limitacions de l’estudiant.
 2.  Determinar de quina manera aquestes limitacions afecten la capacitat de l’alumne en la seva participació i en el comportament a classe, en les relacions socials i en els resultats acadèmics.
 3.  Indicar quines adaptacions s’estan fent i si se’n poden aplicar d’altres.
 4.  Implicar l'alumne a proposar i a trobar adaptacions que li facilitin la seva participació i el seu rendiment.