Idioma:
Govern de les Illes Balears

Política de privacidad

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?


Dades de contacte:

Identitat:

Servei de Salut de les Illes Balears – Q0719003-F

Adreça postal:

Carrer Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma (Mallorca)

Telèfon:

971175600

Contacte DPO:

dpd@ibsalut.es


2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Amb quina finalitat tractam les vostres dades personals?

En el Servei de Salut de les Illes Balears es tracta la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de:

En cas que el Servei de Salut de les Illes Balears tracti les vostres dades per a unes finalitats diferents d’aquelles per a les quals es van obtenir (definides anteriorment) se us proporcionarà, abans d'aquest tractament, informació sobre aquesta nova finalitat.

L'interessat serà l'únic responsable en el supòsit d'haver facilitat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió o cancel·lació i mentre resultin adequades, pertinents i limitades a les finalitats per a les quals siguin tractades, i en atenció a les obligacions legals existents en matèria de conservació de dades

 

Serà necessari que ens proporcioneu totes les vostres dades?

Sí, serà necessari que ens faciliteu totes les dades personals que s'identifiquen com a obligatòries en el formulari.

 

3. CONFIDENCIALITAT

El Servei de Salut de les Illes Balears, d'ara endavant “Servei de Salut”, garanteix que tractarà confidencialment les vostres dades de caràcter personal, així com que s'han adoptat totes les mesures de seguretat exigides en l'àmbit del sector públic per la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L'Esquema Nacional de Seguretat inclourà les mesures que han d'implantar-se en cas de tractament de dades personals per evitar la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat, tot adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de dades tal com estableix el RGPD.

Així mateix, el Servei de Salut garanteix el principi de seguretat en la implantació i utilització de mitjans electrònics, en virtut dels quals s'exigeix almenys el mateix nivell de garanties i seguretat que es requereix per a la utilització de mitjans no electrònics. Més concretament es garanteix la disponibilitat, integritat, autenticitat, confidencialitat i conservació de les dades, les informacions i els serveis que es gestionin en l'exercici de les competències habilitades a través dels possibles registres electrònics.

Així mateix el Servei de Salut garanteix que tota transmissió de les seves dades de caràcter personal a través de xarxes de telecomunicacions es realitza a través d'un canal segur de comunicació, i queda garantida en tot moment la intel·ligibilitat i la no manipulació de les vostres dades i de la informació transmesa i, per tant, la seva confidencialitat i integritat.

 

4. RESPONSABILITAT I ÚS DE L'USUARI

 1.  
 2. Tota     la informació que faciliti l'usuari a través de la seu electrònica del     Servei de Salut ha de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari     garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a     conseqüència d’emplenar els formularis necessaris per a la prestació     dels serveis. Així mateix, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota     la informació facilitada al Servei de Salut permanentment actualitzada de     manera que es correspongui, a cada moment, amb la situació real de     l'usuari. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions     falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al Servei de     Salut o a tercers per la informació que faciliti. El Servei de Salut es     reserva en aquests casos l'exercici de les accions legals que     corresponguin.
 3.  
 4. El     Servei de Salut podrà efectuar en l'exercici de les seves competències les     verificacions necessàries per comprovar l'autenticitat de les dades     subministrades per l’usuari.
 5.  
 6. L'usuari     garanteix que és major de 14 anys, i que per tant és legalment capaç per     utilitzar i emplenar formularis de la Seu Electrònica del Servei de Salut.     En el supòsit de requerir o sol·licitar algun tipus de servei adreçat a un     menor de 14 anys, haurà de ser sol·licitat pels seus pares, tutors,     representants legals o els qui ostentin la pàtria potestat, que ho hauran     d’acreditar a aquests efectes.
 7.  
 8. L'usuari     es compromet a utilitzar la Seu Electrònica i els serveis de     conformitat amb la Llei, aquesta Política de privadesa i altres     avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement,     així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i     l'ordre públic.
 9.  
 10. A     aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels serveis     amb finalitats o efectes il·lícits, en contra de l'ordenament     jurídic, prohibits en aquesta Política de privadesa, lesius dels drets i     interessos del Servei de Salut o tercers, o que de qualsevol forma     puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la     utilització normal dels serveis, els equips informàtics o     els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats del     Servei de Salut (hacking).
 11.  
 12. En     particular, a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari     es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de     tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics,     dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments,     programari i, en general, qualsevol classe de material que:
 • de     qualsevol forma sigui contrari als drets fonamentals i les llibertats     públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats     internacionals i en la resta de la legislació, els menyspreï o hi     atempti en contra;
 • indueixi,     inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries,     violentes o, en general, contràries a la Llei, la moral i els bons costums     generalment acceptats o a l’ordre públic
 • indueixi,     inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris     per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició; 
 • incorpori,     posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges     o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en     general, contraris a la Llei, a la moral i els bons costums     generalment acceptats o a l'ordre públic;
 • indueixi     o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
 • indueixi     o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives     per a la salut i l'equilibri psíquic;
 • sigui     fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de forma que indueixi     o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o     propòsits del comunicant;
 • es     trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o     industrial, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus     titulars l'autorització necessària per portar a cap l'ús que efectua     o pretén efectuar;
 • sigui     contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la     pròpia imatge de les persones;
 • de     qualsevol manera menyscabi el crèdit del Servei de Salut o     de tercers;
 • infringeixi     la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constitueixi,     si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general,     que constitueixi competència deslleial;
 • incorpori     virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o     impedir el funcionament normal de la xarxa, de el sistema o d'equips     informàtics (maquinari i programari) del     Servei de Salut o de tercers o que puguin danyar els     documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests     equips informàtics;

5. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades està basada en el consentiment de l'interessat quan emplena i envia els formularis habilitats en diferents apartats de la Seu Electrònica, on es marca prèviament, i de forma explícita, l'acceptació d’aquesta Política de privadesa.

 

Té l'interessat dret a retirar el seu consentiment?

Sí, l'interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Es prendran decisions individuals automatitzades o s’elaboraran perfils, que produeixin efectes jurídics o afectin l'interessat significativament de manera similar?

No, des del Servei de Salut no es duran a terme decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils amb les dades facilitades per l'interessat.

6. DESTINATARIS DE CESSIONS DE DADES

Se cediran les seves dades a altres empreses?

No, no es preveu la cessió de dades a tercers, excepte per obligació legal.

7. DESTINATARIS DE TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

El Servei de Salut de les Illes Balears no comunicarà les vostres dades personals ni en realitzarà transferències internacionals.

8. DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els vostres drets quan ens facilitau les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el Servei de Salut de les Illes Balears s'estan tractant dades personals que l'afecten, o no.

Així mateix, tal com preveu el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que teniu els drets següents:

 

 • Accedir     a les vostres dades: Teniu     dret a accedir a les vostres dades per conèixer quines dades personals que     us afecten estam tractant
 • Sol·licitar     la rectificació o supressió de les vostres dades: En determinades     circumstàncies, teniu dret a rectificar aquelles dades personals inexactes     que us afecten que siguin objecte de tractament per la nostra banda o,     fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius,     les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van     ser recollides.
 • Sol·licitar     la limitació del tractament de les vostres dades: En determinades     circumstàncies, teniu dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament     de les vostres dades; en aquest cas us informam que únicament les     conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions, tal com preveu el     Reglament general de protecció de dades.
 • A     la portabilitat de les vostres dades: En determinades     circumstàncies, tindreu dret a rebre les dades personals que us afectin, i     que ens hàgiu facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura     mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
 • Oposar-vos     al tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies     i per motius relacionats amb la vostra situació particular, teniu dret a     oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixaríem de     tractar-les a no ser per motius legítims imperiosos, o per exercir la     defensa de possibles reclamacions.

On us heu d’adreçar per exercir els vostres drets?

Per a exercir els drets esmentats anteriorment, l'interessat podrà posar-se en contacte amb l’Hospital Universitari Son Espases per escrit, o bé, mitjançant correu electrònic a l'adreça: dpd@ibsalut.es.a 

 

Quan respondrem la vostra sol·licitud?

Respondrem a la vostra petició tan aviat com sigui possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. Atesa la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas de necessitat; en aquest cas, el Servei de Salut informarà l'interessat d'aquestes pròrrogues en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, i indicarà els motius d'aquesta dilació.

 

Té l'interessat dret a reclamar?

Sí, l'interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control de l’Estat; en aquest cas, es tracta de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació l'interessat pot adreçar-se al delegat deprotecció de dades (DPD) mitjançant l'adreça de correu electrònic dpd@ibsalut.es.

 

AQUEST AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES PREVALDRÀ DAVANT QUALSEVOL ALTRE AVÍS LEGAL/CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES QUE CONTINGUI QUALSEVOL CONDICIÓ QUE CONTRADIGUI EL QUE S’ESTABLEIX AQUÍ


Dónde estamos / Contacto

Centralita
Información y Programación de Citas
Centralita
Información y Programación de Citas
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Cómo llegar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centralita
Información y Programación de Citas
Centralita
Información y Programación de Citas
Cómo llegar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19