Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Cirurgia Toràcica

Dades de contacte:

CARTERA DE SERVEIS

Paret toràcica
 • Malformacions
  • Pectus excavatum
   • Condrectomia i osteotomia esternal (amb fixació metàl·lica)
   • Condrectomia i osteotomia esternal (sense fixació metàl·lica)
   • Inversió esternal
   • Tutorització amb barra metàl·lica flexible de Nuss via toracoscòpica
   • Farciment protètic
  • Pectus carinatum: esternocondroplàstia complementada o no amb placa i perns d’osteosíntesi
  • Pectus carinatum: armilla de compressió dinàmica
  • Síndrome de Poland
   • Correcció quirúrgica amb transposició muscular
   • Correcció quirúrgica sense transposició muscular
  • Fenedura esternal sense ectòpia cordis
   • Reconstrucció amb condrotomies obliqües
   • Reconstrucció amb empelts costomusculars autòlegs
  • Ectòpia cordis
   • Toràcica: reconstrucció amb empelts costals i musculars autòlegs
   • Tocacoabdominal (pentalogia de Cantrell): reconstrucció plàstica
  • Altres deformitats toràciques: reconstrucció plàstica
 • Patologia traumàtica
  • Fractures costoesternals. Osteosíntesi
  • Lesions de parts blanes
   • Reconstrucció amb transposició muscular
   • Reconstrucció sense transposició muscular
  • Cirurgia reconstructiva de la pseudoartrosi costal
  • Estabilització de la paret toràcica per tòrax batent i/o esternal amb plaques i perns o malla, metàl·lics o reabsorbibles
  • Seqüeles traumàtiques
   • Hèrnia pulmonar
    • Reparació quirúrgica amb pròtesi
    • Reparació quirúrgica sense pròtesi
   • Dolor
    • Tractament quirúrgic
    • Tractament mèdic
 • Patologia infecciosa i radionecrosi
  • Afectació de parts blanes
   • Drenatge i desbridament
   • Resecció de trajecte fistulós
   • Resecció de parts blanes
    • Amb reconstrucció
    • Sense reconstrucció
  • Afectacions osteocondrals
   • Resecció costocondral
    • Sense reconstrucció
    • Amb reconstrucció
   • Resecció osteomuscular
    • Sense reconstrucció
    • Amb reconstrucció
   • Resecció condrocostal
    • Sense reconstrucció
    • Amb reconstrucció
   • Resecció i reconstrucció esternal parcial o total
 • Tumors
  • Procediments diagnòstics
   • Biòpsia percutània
   • Biòpsia de parts blanes
   • Biòpsia incisional d’estructures osteocartilaginoses
  • Procediments terapèutics
   • Resecció costocondral
    • Sense reconstrucció
    • Amb reconstrucció
   • Resecció i reconstrucció esternal parcial o total amb pròtesis i plàsties musculars, omentoplàstia i penjalls musculocutanis
   • Resecció en bloc de la paret toràcica
    • Amb tancament directe
    • Amb procediment plàstic
     • Amb pròtesis
     • Sense pròtesis
     • Mixt
   • Resecció escapular
    • Total
    • Parcial
   • Resecció clavicular
    • Total
    • Parcial
Pleura
 • Procediments diagnòstics
  • Toracocentesi
  • Biòpsia pleural tancada amb agulla
  • Biòpsia pleural oberta
 • Procediments terapèutics
  • Vessament pleural agut i crònic
   • Toracocentesi
   • Drenatge
   • Derivació pleuroperitoneal
  • Empiema pleural agut i crònic
   • Drenatge sense fibrinolítics
   • Drenatge amb fibrinolítics
   • Toracoscòpia
   • Decorticació
   • Toracostomia
   • Plàsties
    • Toracoplàstia
    • Mioplàstia
    • Omentoplàstia
    • Plàsties mixtes
  • Cambra pleural post-resecció. Amb fístula bronquial o sense
   • Tancament primari
   • Drenatge
   • Toracostomia
   • Plàsties
    • Toracoplàstia
    • Mioplàstia
    • Omentoplàstia
    • Plàsties mixtes
  • Tumors
   • Benignes
    • Resecció toracoscòpica
    • Resecció per toracotomia
   • Malignes
    • Primaris
     • Drenatge, pleurodesi
     • Derivació pleuroperitoneal
     • Pleurectomia
     • Pleuropneumonectomia estesa amb reconstrucció de diafragma i pericardi en mesotelioma pleural maligne
     • Pleurectomia parietal i visceral limitada pal·liativa
    • Secundaris
     • Drenatge, pleurodesi
     • Derivació pleuroperitoneal
     • Pleurectomia
  • Quilotòrax
   • Drenatge amb pleurodesi o sense
   • Tancament directe del conducte toràcic
    • Per videotoracoscòpia
    • Per cirurgia oberta supradiafragmàtica o infradiafragmàtica
  • Pneumotòrax i hemopneumotòrax espontani
   • Drenatge
    • Sense pleurodesi
    • Amb pleurodesi
   • Resecció de bul·les i/o de parènquima patològic per videotoracoscòpia
    • Pleurodesi
    • Abrasió
    • Pleurectomia
   • Resecció de bul·les i/o de parènquima patològic per toracotomia
    • Pleurodesi
    • Abrasió
    • Pleurectomia
   • Toracotomia d’urgència
Pulmó
 • Procediments diagnòstics
  • Biòpsia pulmonar toracoscòpica
  • Biòpsia pulmonar oberta
  • Punció-aspiració transparietal amb agulla fina
  • Biòpsia transbronquial
  • Punció-aspiració traqueobronquial
  • Biòpsia ganglionar cervical
  • Biòpsia ganglionar supraclavicular de Daniels
  • Mediastinoscòpia cervical de Carlens
  • Mediastinoscòpia cervical estesa
  • Mediastinoscòpia anterior
  • Mediastinotomia anterior de Chamberlain
  • Videotoracoscòpia
 • Malformacions
  • Atrèsia. Aplàsia. Hipoplàsia. Tractament quirúrgic
  • Estenosi bronquial
   • Broncoplàstia
   • Resecció en maneguet
   • Resecció pulmonar total o parcial
  • Emfisema lobar. Resecció pulmonar
  • Segrest pulmonar intralobar i extralobar. Resecció
  • Quist broncogènic intrapulmonar o extrapulmonar. Resecció
  • Malformació adenomatoidea quística. Resecció pulmonar
  • Fístula arteriovenosa pulmonar. Resecció pulmonar
  • Fístula esofagobronquial
   • Resecció de la fístula amb resecció pulmonar
   • Resecció de la fístula sense resecció pulmonar
  • Altres malformacions. Tractament quirúrgic
 • Patologia infecciosa i parasitària
  • Abscés pulmonar
   • Drenatge endoscòpic
   • Drenatge transtoràcicç
   • Resecció pulmonar total o parcial
  • Bronquiectàsies. Resecció pulmonar total o parcial
  • Tuberculosi. Resecció pulmonar total o parcial. Adenectomia mediastínica. Cavernostomia
  • Micosi
   • Resecció pulmonar total o parcial
    • Sense periquistectomia
   • Drenatge transtoràcic
   • Cavernostomia
  • Hidatidosi
   • Quistectomia
    • Amb periquistectomia
   • Resecció pulmonar
   • Altres procediments quirúrgics
 • Tumors
  • Càncer de pulmó
   • Resecció pulmonar per toracotomia o videoassistida
    • Segmentectomía
     • Atípica
     • Típica
    • Lobectomia
    • Bilobectomia
    • Pneumectomia
   • Resecció pulmonar ampliada
    • Paret
    • Esòfag
    • Pericardi
    • Mediastí
    • Diafragma
    • Columna
    • Aurícula
    • Aorta
    • Cava
    • Artèria pulmonar
   • Reseccions amb procediments broncoplàstics
    • Lobectomia en maneguet
    • Pneumectomia amb resecció carinal
   • Reseccions pulmonars angioplàstiques, associades o no a una broncoplàstia
   • Resecció sincrònica bilateral
   • Limfadenectomies mediastíniques
   • Reseccions pulmonars assistides per robot Da Vinci
   • Tractaments associats en cooperació amb altres serveis
    • Quimioteràpia d’inducció
    • Radioteràpia d’inducció
    • Quimioteràpia postoperatòria
    • Radioteràpia postoperatòria
    • Radioteràpia intraoperatòria
   • Tractaments endoscòpics pal·liatius
    • Fotoresecció amb làser
    • Crioteràpia
    • Braquiteràpia
    • Endopròtesis
  • Altres tumors pulmonars malignes
   • Procediments similars a l’apartat anterior (càncer de pulmó)
   • Resecció-anastomosi de bronqui principal
   • Resecció carinal
  • Metàstasis pulmonars per toracotomia, per esternotomia medial o per videotoracoscòpia
   • Enucleació
   • Procediments similars a l’apartat anterior (càncer de pulmó)
   • Resecció sincrònica bilateral
   • Radioguiada després de la inserció de llavors de iode 125
   • Resecció atípica amb làser
  • Tumors benignes
   • Enucleació
   • Resecció pulmonar
   • Reseccions broncoplàstiques
   • Resecció atípica amb làser
 • Cirurgia de l’emfisema
  • Bul·lectomia per toracotomia o per videotoracoscòpia
  • Cirurgia de reducció de volum
   • Unilateral
    • Videotoracoscòpia
    • Oberta
   • Bilateral
    • Videotoracoscòpia
    • Oberta
Tràquea i bronquis
 • Malformacions
  • Diverticle traqueal. Resecció
  • Estenosi
   • Dilatació endoscòpica
   • Fotoresecció amb làser
   • Crioteràpia
   • Pròtesi
   • Traqueoplàstia
   • Resecció-anastomosi
  • Fístules traqueoesofàgiques. Resecció de fístula
  • Fístules traqueoesofàgiques amb estenosi traqueal. Resecció de fístula i resecció-anastomosi traqueal
  • Traqueomalàcia
   • Pròtesi
   • Tractament quirúrgic
   • Altres malformacions
 • Estenosis inflamatòries laringotraqueals
  • Dilatació endoscòpica
  • Fotoresecció amb làser
  • Crioteràpi
  • Pròtesis: Montgomery, Dumon, Freitag, Gianturco
  • Resecció-anastomosi traqueal
  • Resecció-anastomosi laringotraqueal: tècniques de Pearson, Grillo, Maddaus, Couraud
  • Procediments laringoplàstics en col·laboració amb ORL: laringofissura, tècniques de Dedo-Fishman i Montgomery
 • Traqueobronquiomalàcia adquirida
  • Pròtesiç
  • Tractament quirúrgic
 • Síndrome del col·lapse traqueal espiratori
  • Pròtesi
  • Remodelació externa amb reforç de la membranosa
 • Tumors traqueobronquials
  • Benignes
   • Crioteràpia
   • Fotoresecció amb làser
   • Fulguració
   • Extirpació amb pinces de biòpsia
   • Procediments broncoplàstics
   • Resecció-anastomosi
  • Malignes. Primaris i secundaris
   • Resecció-anastomosi
   • Resecció traqueal associada a resecció d’òrgans adjacents
   • Resecció pulmonar
   • Procediments endoscòpics pal·liatius
    • Dilatació
    • Fotoresecció amb làser
    • Crioteràpia
    • Pròtesi
 • Traqueotomia
  • Cricotiroidotomia (coniotomia)
  • Traqueotomia cervical
  • Traqueotomia cervical percutània
  • Traqueotomia mediastínica
 • Lesions traumàtiques
  • Ruptura traqueobronquial. Tractament quirúrgic
  • Altres lesions


Mediastí
 • Procediments diagnòstics
  • Mediastinoscòpia cervical
  • Mediastinoscòpia cervical estesa
  • Mediastinoscòpia anterior
  • Videomediastinoscòpia
  • Mediastinotomia anterior
  • Toracoscòpia convencional
  • Videotoracoscòpia
 • Patologia infecciosa
  • Mediastinitis aguda descendent
   • Desbridament mediastínic
   • Drenatge mediastínic cervical
   • Drenatge mediastínic transtoràcica
  • Mediastinitis anterior per dehiscència d’esternotomia: desbridament, rentat, mioplàstia, omentoplàstia, tractament Vacuum Bell
  • Mediastinitis posterior: toracotomia, toracostomia oberta
  • Mediastinitis crònica. Descompressió mediastínica
 • Quists mediastínics
  • Resecció per toracoscòpia
  • Resecció per toracotomia
 • Tumors benignes i malignes
  • Resecció per cervicotomia
  • Resecció per toracotomia
  • Resecció per esternotomia medial
  • Resecció per esternotomia transversa o Clamshell
  • Resecció per videotoracoscòpia
  • Resecció assistida per robot Da Vinci
 • Miastènia gravis
  • Timectomia transesternal
  • Timectomia transcervical
  • Timectomia per videotoracoscòpia
Estret superior del tòrax
 • Resecció de costella cervical-apòfisi transversa elongada
 • Resecció de primera costella via supraclavicular
 • Resecció de primera costella via transaxil·lar
 • Resecció de primera costella via posterior
 • Resecció de primera costella via infraclavicular
Sistema nerviós autònom toràcic
 • Simpatectomia toracoscòpica unilateral o bilateral en hiperhidrosi palmar, axil·lar i/o craneofacial
 • Simpatectomia toracoscòpica en síndromes isquèmics a les extremitats superiors, angina de pit refractària o distròfia simpaticoreflexa
 • Esplacnicectomia per toracoscòpia
 • Vagotomia troncular per toracotomia i/o per toracoscòpia
Diafragma
 • Hèrnias congènites
  • Reparació primària
  • Reparació amb pròtesis
 • Eventració diafragmàtica
  • Plicatura
  • Plicatura amb pròtesi
 • Ruptura diafragmàtica
  • Reparació primària
  • Reparació amb pròtesi
 • Paràlisi diafragmàtica. Implantació de marcapassos diafragmàtic
 • Tumors benignes i malignes
  • Resecció
  • Resecció amb pròtesi
 • Trànsits abdominotoràcics
Fronteres del tòrax i col·laboració amb altres especialitats
 • Pericardi
  • Procediments diagnòstics. Diagnòstic de lesions pericàrdiques per via toracoscòpica
  • Procediments terapèutics per videotoracoscòpia
   • Vessament pericàrdic
   • Engruiximent pericàrdic
 • Masses cervicomediastíniques
  • Cervicotomia
  • Cervicoesternotomia
  • Esternotomia
 • Cirurgia raquídia
  • Infeccions
   • Toracotomia
   • Toracoscòpia
  • Tumorals benignes i malignes
   • Toracotomia
   • Toracoscòpia
  • Hèrnies discals
   • Toracotomia
   • Toracoscòpia
 • Col·laboració amb altres serveis quirúrgics
  • Cirurgia Maxil·lofacial-ORL
   • Tumors
   • Traumatismes
   • Infeccions
  • Traumatologia/Neurocirurgia
   • Cirurgia raquídia videotoracoscòpica
   • Cirurgia raquídia per toracotomia
   • Tumors de mediastí posterior amb invasió del forat de conjunció o del canal medul·lar
   • Politraumatitzat greu
  • Cirurgia general
   • Cirurgia de la glàndula tiroidal: goll endotoràcic
   • Patologia esofàgica diversa i les seves complicacions: perforació, fístula, mediastinitis, etc.
   • Traumatismes toracoabdominals
   • Trànsits abdominotoràcics
   • Preparació d’omentoplàsties
   • Tumors a la frontera toraco-abdomino-retroperitoneal
  • Cirurgia cardíaca
   • Reparació de mediastinitis anteriors postquirúrgiques
   • Col·laboració en circulació extracorpòria
   • Oxigenació amb membrana extracorpòria (ECMO)
  • Cirurgia plàstica: reconstrucció de la paret toràcica amb plàsties musculars i penjalls lliures musculars vascularitzats
  • Cirurgia pediàtrica: patologia pulmonar, mediastínica o de la paret toràcica en pacient en edat pediàtrica

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19