Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Psiquiatria

El Servei de Psiquiatria proporciona assistència clínica especialitzada en psiquiatria i psicologia clínica a les persones majors de 18 anys que pateixen un trastorn mental, de l’Àrea de Salut Mental Ponent. També, en la seva funció de centre de referència per certes malalties, atén usuaris de la resta de Mallorca i de les Illes Balears.

Per a aconseguir l’objectiu el Servei s’organitza en diverses unitats, dispositius i programes. Treballan en equip i en col·laboració amb altres serveis especialitzats i de Primària. Cerca oferir una assistència integral centrada en el pacient, moderna i efectiva, excel·lent i de qualitat, incorporant els darrers avenços científics.

DIRECTORI DE PROFESSIONALS

CARTERA DE SERVEIS

Dispositius
 • Unitat d’hospitalització psiquiàtrica d’aguts (28 llits). Està integrada dins l’Hospital Universitari Son Espases i la seva funció és atendre, de manera continuada (24 hores, tots els dies de l’any), els pacients amb quadres psiquiàtrics aguts que no poden rebre un tractament adequat en altres recursos sanitaris. La dotació de personal especialitzat de que disposen, s’encarrega de l’avaluació, diagnòstic i tractament dels pacients hospitalitzats. El seu objectiu és restablir clínicament el pacient i recuperar els vincles sociofamiliars amb el mínim temps d’ingrés imprescindible (mitjana de 12 dies).

 • Hospital de Dia de Psiquiatria (24 places). Desenvolupa programes terapèutics intensius i multidisciplinaris a temps parcial, procurant mantenir el pacient en el seu entorn socio-familiar. Les funcions principals són proporcionar atenció i tractaments intensius semblats als de l’ingrés. Facilitar el procés d’avaluació diagnòstica tenint en compte les possibilitats d’observació i exploració que proporciona. Evitar hospitalitzacions convencionals o reduir-ne la durada dels ingressos. Oferir un espai de transició i continuïtat terapèutica entre l’hospitalització complerta i la integració complerta dins la comunitat.

 • Unitats de salut mental (USM). Són l’eix sobre el qual s’estructura el model comunitati d’atenció a la salut mental. Són unitats multidisciplinàries especialitzades en salut mental que mantenen una atenció integrada amb l’Atenció Primària i els serveis socials de la seva àrea.  
  • USM Son Pisà
  • USM Palmanova
  • USM Camí de Jesús

Les funcions principals són:

 • Promoure la salut mental i oferir suport i assessorament als Equips d'Atenció Primària (EAP) en tot el que fa referència a la salut mental
 • Atenció (diagnòstic, tractament i seguiment) ambulatòria del Trastorn mental Greu. La majoria de pacientes arriben derivats des de Atenció primària; però també des de l’hospital i d’altres dispositius de l’àrea.
 • Participació a programes socio-comunitaris i coordinació amb resta de dispositius assistencials de salut mental de l’àrea i coordinació amb instàncies socials (judicials, educatives, etc.)
Programes
 •  Atenció especialitzada als Trastorns de Conducta Alimentària (PAETCA) de pacients adults, que inclou tres llits específics per a ingés en planta de Psiquiatria, Hospital de Dia i Consultes Externes monogràfiques per TCA de Psiquiatria i Psicologia Clínica.
 • Atenció Especialitzada als Primers Episodis Psicòtics (Balears Psicosi Incipient, BAPI).
 • Atenció i prevenció del suïcidi (APS).
 • Atenció especialitzada al Trastorn Depressiu Resistent.
 • Valoració i seguiment de candidats a psicocirurgia per Trastorn Mental Greu resistent.
 • Hospitalització psiquiàtrica a domicili.
 • Interconsulta psiquiàtrica, psicològica i d’enllaç a l’Hospital Universitari Son Espases i a l’Hospital General.
 • Psicooncologia: atenció psicològica al malalt de càncer i als seus familiars.
 • Atenció a la Salut Mental Perinatal.
 • Atenció al Mòdul de Presos i Centre Penitenciari.
 • Atenció a les Urgències psiquiàtriques.
 • Teràpia electroconvulsiva (TEC).
 • Psicologia de la salut: atenció psicològica a pacients i/o familiars amb patologies mèdiques agudes (Ictus, traumatismes greus, UCI,...) o cròniques (Diàlisis, diabetis,...) durant la hospitalització i/o de forma ambulatòria, prioritzen els processos o àrees de major implicació psicològica en la evolució de la malaltia (malalties inflamatòries intestinals, pacient amputat, infecció per VIH o Covid-19, etc.)
 • Avaluació de l’estat mental prèvia a la inclusió en programes de trasplantament (Pulmó, Trasplantament renal de Donant Viu).
 • Avaluació prèvia a estudi presimptomàtic de malalties rares (Corea de Huntington, Andrade).
Patologies
 •  Esquizofrènia, Trastorn delirant, Trastorn esquizoafectiu i altres trastorns psicòtics
 • Trastorn bipolar
 • Trastorns depressius i dols complicats.
 • Trastorns d’ansietat (Ansietat generalitzada, agorafòbia, crisis angoixa, estrès post-traumàtic, etc.)
 • Trastorn somatomorf
 • Trastorns dissociatius i conversius
 • Trastorn Obsessiu-compulsiu (TOC)
 • Trastorns de la conducta alimentària (Anorexia o Bulimia Nerviosa, etc.)
 • Trastorns greus de personalitat (TLP,...)

No formen part de la cartera de serveis de Psiquiatria d’Adults i s’atenen en altres serveis:

 • El diagnòstic i tractament de conductes addictives, alcoholisme i ludopaties (Per a les quals existeix una xarxa específica de Centres d’Atenció a les Drogodependències).
 • L’atenció, diagnòstic i tractament dels trastorns psicopatològics de la infància i l’adolescència, que es realitza de manera exclusiva per als menors de 18 anys a l’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA)
 • Les Demències, epilepsia i altres patologies neurològiques, que són ateses pels Serveis de Neurologia.
 • Les teràpia sexual i de parella
 • La Discapacitat intel·lectual sense patologia de salut mental concomitant
 • Victimes de la violència de gènere per a les que existeix atenció especialitzada per part d’altres organismes públics.
 • Peritatges
 • No formen part tampoc de la nostra cartera de serveis els dols no complicats, ni els desordres emocionals provocats per problemàtiques de la vida quotidiana que no causin un malestar clínicament significatiu o deteriorament important en altres àrees de funcionament laboral, social o familiar.
Tècniques
 •  Consultes externes: Primera visita i Consulta d’evolució i seguiment. Entrevista psicopatològica. Diagnòstic i tractament de trastorns mentals aguts, crònics i reagudizacions. Telemedicina.
 • Assistència psiquiàtrica d’urgencia i “ intervenció en crisis”
 • Hospitalització psiquiàtrica
 • Hospitalització Parcial en hospital de dia de psiquiatria
 • Plans de tractament integrals i multidisciplinars (psiquiatria, psicologia, infermeria en salut mental, treball social, terapeuta ocupacional).
 • Psicoterapies individuals basades en l’evidencia, en especial en format breu. Terapia cognitiu-conductual. Psicoteràpies de tercera generació.
 • Programes psicoeducatius per a pacients i familiars.
 • Psicoterapias grupals per a pacients i familiars.
 • Rehabilitació: Teràpia ocupacional, autocura, i habilitats socials.
 • Psicometria (Qüestionaris de personalitat i altres escales i qüestionaris)
 • Activitats de coordinació, suport i continuïtat de cures amb atenció primaria i espai sociosanitari.
 • Actuacions preventives i de promoció de la salut mental en coordinació amb altres recursos sanitaris i no sanitaris
 • Tractaments psicofarmacològics. Antipsicòtics, antidepressius, benzodiazepines, liti , eutimitzants, etc. Antipsicòtics dépot de llarga durada.
 • Terapia Electro-convulsiva (TEC)

No formen part de la cartera de serveis de Psiquiatria dins el Sistema Nacional de Salut les següents tècniques:

 • Les prestacions no incloses en el Sistema Nacional de Salut, com la psicoanàlisi i la hipnosi.
 • Pseudoteràpies i altres intervencions no basades en l’evidència científica.
Hospitalització a Domicili Salut Mental

Unitat formada per un psiquiatre i un infermer especialistes en salut mental. Es tracta d’un dispositiu d’assistència a domicili per a persones amb problemes aguts de salut mental. Proporciona una alternativa a l’ingrés hospitalari, ofereix un seguiment intensiu i a curt termini fins a la resolució de la crisi, amb una mitjana de durada de 14 dies. Els professionals acudeixen al domicili de l’usuari, sempre amb el seu consentiment. A més, es facilita un telèfon de contacte en cas d’urgència i una adreça de correu electrònic per resoldre possibles dubtes.


Es basa en un model biopsicosocial amb un enfocament comunitari i s’esperen aconseguir els beneficis següents:

 • Abordatge de la fase de descompensació en l’ambient menys restrictiu possible, respectant al màxim el dret a la llibertat i al tracte digne del pacient.
 • Reforç de l’autonomia del pacient.
 • Possibilitat d’individualitzar el tractament: valorar la millor opció per a l’usuari en crisis (ingrés hospitalari o ingrés domiciliari).
 • Afavorir la recuperació in situ i facilitar la participació familiar.

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19