Idioma:
Govern de les Illes Balears
Especialidades
Inici /
ASSISTÈNCIA I TRÀMITS

Anàlisis Clíniques

Els laboratoris del Servei d’Anàlisis Clíniques han hagut de fer front, en els darrers anys, a un augment generalitzat de la demanda. L’augment de la utilització dels serveis sanitaris per part de la població i la disponibilitat de noves proves diagnòstiques justifiquen, en part, aquesta tendència, la qual ha coincidit amb el procés molt accentuat d’innovació tecnològica, tant pel que fa referència a l’equipament com pels reactius i el material fungible utilitzats. 

El Servei d’Anàlisis Clíniques de Son Espases, com a laboratori de referència, ha de donar resposta a les necessitats dels serveis assistencials de tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ja que ha d’efectuar determinacions de magnituds en multitud de fluids biològics i de gran diversitat i complexitat.

CARTERA DE SERVEIS

Cribratge Neonatal

A l’àrea de Cribratge Neonatal s’efectua l’anàlisi de la prova del taló de tots els nounats de Balears. En aquesta determinació, se cerquen un gran nombre de malalties endocrinometabòliques per a les quals és fonamental fer un diagnòstic precoç i, així, poder instaurar un tractament abans que els pacients presentin símptomes.

Errors Congènits del Metabolisme

A l’àrea de Metabòliques es duen a terme les determinacions de metabòlits utilitzats en el diagnòstic d’errors congènits del metabolisme mitjançant tècniques especialitzades com la cromatografia líquida d’alta pressió, així com la preparació per a l’enviament de mostres a laboratoris externs especialitzats. 

Amb aquesta mateixa tècnica cromatogràfica també s’efectuen, en aquesta àrea del Laboratori, la determinació de catecolamines i de metabòlits per al diagnòstic de tumors neuroendocrins i les determinacions de vitamines A i E.


Hormones

Aquesta àrea es dedica a la determinació i a l’avaluació de les hormones que constitueixen els principals eixos endocrins (hormones hipofisiàries, tiroidals, suprarenals, creixement, fertilitat, metabolisme ossi, vitamina B12 i folat, pàncrees endocrí, sistema renina angiotensina). Es determinen hormones basals i proves dinàmiques mitjançant immunoassajos estandarditzats i d’alta sensibilitat.

Gastroenterologia

El laboratori de Gastroenterologia té com a objectiu la realització de proves que permeten valorar les diferents funcions del tracte digestiu (gàstrica i intestinal) i les seves glàndules annexes (pàncrees i fetge) i col•laborar amb els clínics en la prevenció, en el diagnòstic i en el pronòstic de les malalties associades a l’aparell gastrointestinal (malabsorció, inflamació, càncer...). Per als anàlisis, utilitza fonamentalment mostres de femta i d’aire espirat.

Bioquímica

L’àrea de Bioquímica s’ocupa del mesurament de les concentracions de ions (sals i minerals), de molècules orgàniques petites i de macromolècules (principalment de les proteïnes) biològicament importants (denominades anàlits) en els líquids corporals. 

Per això, aplicam mètodes, tècniques i procediments de la química i de la bioquímica analítica amb l’objectiu d’obtenir informació útil per a la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i l’evolució de la malaltia, així com de la seva resposta al tractament. El metge sol•licita una prova determinada i obté un valor quantitatiu i/o un informe de l’especialista del laboratori que interpreta i l’ajuda a confirmar, descartar o seguir l’evolució d’una determinada patologia.

La bioquímica orienta sobre la funció del fetge, del ronyó i del pàncrees; sobre l’eliminació de productes de degradació muscular o el metabolisme ossi, entre altres. 

Generalment, s’utilitzen protocols complets que inclouen determinacions diferents per oferir una visió completa sobre l’estat del pacient. 


Laboratori d'Urgències

El Laboratori d’Urgències presta cobertura assistencial ininterrompudament durant tot l’any, les 24 hores del dia. Atén les sol•licituds analítiques urgents dels pacients adults i pediàtrics de tots els serveis hospitalaris. 

El principal objectiu d’un laboratori d’urgències és proporcionar, amb la màxima qualitat i a la major brevetat possible, l’informe dels resultats d’un pacient per, així, agilitar l’actuació mèdica sobre el pacient. Disposa d’una àmplia cartera de serveis i existeix el compromís de la entrega de resultats en un temps inferior d’una hora des de la recepció de la mostra. És, a més, el laboratori de referència autonòmic per cobrir les necessitats urgents de la resta d’hospitals de la Comunitat, tant de la sanitat pública com de la privada. Gestió de Qualitat

El Servei d’Anàlisis Clíniques està acreditat per la norma UNE-EN ISO 15189: 2013. És un dels serveis amb una major cartera de serveis acreditada de tot Espanya. Des de la Unitat de Gestió de la Qualitat s’efectua la coordinació i el seguiment de l’acompliment dels requisits tècnics i del que exigeix la norma amb l’objectiu de generar la confiança dels clínics peticionaris i dels pacients en l’informe i en els resultats de les anàlisis emeses per garantir una assistència sanitària amb un alt grau de qualitat.

Unitat de Gestió de Mostres

La Unitat de Gestió de Mostres (UGM) és la unitat assistencial que es responsabilitza de la gestió de la fase preanalítica del procés de laboratori clínic. Integra la recepció de les mostres biològiques procedents d’Atenció Primària, d’Hospitalització o d’altres hospitals, adreçades a les diferents unitats del Laboratori. La seva tasca inclou el registre d’entrada, l’encaminament, la classificació, fer l’alíquota, la distribució i l’arxiu de les mostres.

Fàrmacs i Toxicologia

La Secció de Monitoratge Farmacològic Terapèutic i Toxicologia Clínica identifica i quantifica els fàrmacs i les drogues en matrius biològiques. Les tècniques utilitzades en el Laboratori són, principalment, les següents: HPLC-UV, GC-MS; HS-GC-FID i tècniques automatitzades. 

L’objectiu principal del monitoratge farmacològic terapèutic és optimitzar l’estratègia terapèutica farmacològica a nivell individual. 

l‘activitat de toxicologia clínica consisteix a identificar i/o a mesurar els medicaments, les drogues i les substàncies tòxiques per proporcionar assistència en la interpretació de resultats per a la confirmació d’una síndrome tòxica i/o a la contribució a un diagnòstic diferencial.


Point of Care Testing (POCT)

El POCT es refereix a la realització de les determinacions a la capçalera del llit del pacient, és a dir, dur a terme les determinacions que es fan fora del laboratori central i al costat del pacient.

El Servei d’Anàlisis Clíniques supervisa els equips POCT de l’Hospital i la seva cartera de serveis inclou la gestió de:

* Gasòmetres

* Equips iStat per a la realització de les gasometries i els paràmetres bàsics per a la Unitat de Transport Pediàtric i per als pacients amb sospita d’Ebola.

* Glucòmetres amb connectivitat de plantes-consultes de l’Hospital.


Biologia Molecular i Farmacogenètica

Du a terme els estudis genètics necessaris per al diagnòstic de l’hemocromatosi hereditària, a més d’avaluar el genotip de MTHFR.

També inclou estudis farmacogenètics que permeten estudiar i prevenir possibles reaccions adverses a fàrmacs. Preveu la detecció de polimorfismes en citocroms implicats en la metabolització de fàrmacs, així com l’assessorament sobre futures estratègies terapèutiques.


Elements Traça i Metalls

En aquesta secció del Laboratori, s’estudien els elements traça essencial per a una valoració específica, tant de l’estat nutricional com hormonal (zinc, coure, seleni, iode...). També es quantifiquen les concentracions de metalls pesants, entre els quals destaquen el plom, el mercuri, l’arsènic i el cadmi per detectar possibles intoxicacions o enverinaments, així com el seu monitoratge.

El laboratori d’elements traça i metalls tòxics treballa amb múltiples fluids biològics (sèrum, sang sencera, orina, líquid articular) i, fins i tot, amb teixits. Disposam d’un analitzador d’espectrometria de masses de plasma acoblat inductivament (ICP-MS) que permet una anàlisi simultània multielemental amb una alta sensibilitat.


Proteïnes

En aquesta àrea, s’efectuen, amb mètodes específics, els proteïnogrames per al cribratge i el seguiment de les gammapaties monoclonals i la quantificació de diverses proteïnes, entre elles l’hemoglobina glicosilada per al diagnòstic i el seguiment del pacient diabètic, o la proteïna beta traça per a estudiar les fístules de LCR. 


Marcadors Tumorals

En aquesta àrea es quantifiquen per immunoassaig diferents proteïnes relacionades amb les neoplàsies, utilitzades a oncologia per al cribratge, per al seguiment del tractament i per a la detecció precoç de recidives.


Prenatal

El cribratge prenatal d’aneuploïdies permet seleccionar les gestants amb un major risc de ser portadores d’un fetus afectat de síndrome de Down, de síndrome d’Edwards o de defectes del tub neural. En el laboratori de prenatal, es fa l’estimació de l’esmentat risc a partir de factors materns, de la mesura de marcadors bioquímics en sang materna i de marcadors ecogràfics. Les pacients amb risc alt són tributaries a la realització d’una prova invasiva diagnòstica per a aquestes patologies (biòpsia coriònica o amniocentesi).

Seminologia

En aquesta àrea, es fan els estudis dels seminogrames, que inclouen: recompte, estudi de la morfologia, vitalitat i bioquímica del líquid seminal necessari per als estudis de fertilitat.

NOTÍCIES

On som / Contacte

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Horario

De lunes a viernes 8h - 20h


Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 3, 4, 7, 20, 25, 35


En coche:

Por Passeig del Born

Centraleta
Informació i Programació de Cites
Centraleta
Informació i Programació de Cites
Com arribar

En transporte público:

EMT: Líneas 324En coche

. Por Carrer d'Aragó/Ma-13A

. Por Ctra. de Manacor y Camí Salard

. Por Autopista de Llevant/Ma-19